Modelleren

Modellen worden onder meer gebruikt om de Nederlandse luchtkwaliteit gedetailleerd in kaart te brengen. De berekende concentraties en deposities worden daarbij gekalibreerd aan de hand van gemeten concentraties in de lucht en in regenwater. Met modellen wordt ook de toekomstige luchtkwaliteit geschat als resultaat van economische ontwikkelingen en voorgenomen beleid van Rijk, provincies en gemeenten. Modellen spelen dan ook een belangrijke rol in de Programmatische Aanpak Stikstof.

De noodzaak van modellen

Atmosferisch-chemische transportmodellen zijn onmisbaar om de depositie van ammoniak  landsdekkend te berekenen, depositiemetingen zijn daarvoor te complex en kostbaar en kunnen daardoor alleen in bepaalde situaties worden ingezet. Dergelijke modellen maken het mogelijk om op een resolutie van 1 x 1 kilometer de luchtconcentratie van ammoniak en de depositie van stikstof op Nederlandse natuurgebieden te berekenen. Hierbij worden bronbijdragen uit heel Europa verdisconteerd. Het resultaat – de GCN kaart – wordt onder meer gebruikt bij de rapportage van overschrijdingen van de EU-luchtkwaliteitsrichtlijn en bij planvorming.

De stikstofdepositie mag de draagkracht van de natuur in Natura 2000 gebieden niet te boven gaan. Voordat er bedrijven worden gebouwd of uitgebreid dan wel wegen worden aangelegd of verbreed, wordt de te verwachten stikstofdepositie met een model uitgerekend. De Programmatische Aanpak Stikstof gebruikt hiertoe het Aerius model, dat gebaseerd is op het OPS model van het RIVM. Aerius heeft een resolutie van 100 x 100 meter.

Home / Onderwerpen / A / Ammoniak / Modelleren

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu