Emissies

Nederland herbergt veel landbouwdieren. Deze produceerden in 2016 gezamenlijk 78 miljard kg mest met daarin 504 miljoen kg stikstof. Een gedeelte van die stikstof gaat als ammoniak verloren. De grootste verliezen treden in de stal en na het bemesten op. De Nederlandse ammoniakemissie bedroeg in 2016 127 kiloton ammoniak, waarvan 86% afkomstig is van agrarische activiteiten. De ammoniakemissie lag in het verleden aanmerkelijk hoger; sinds 1990 is de emissie met 64% gedaald. De grootste emissies komen sinds de jaren 60 van de vorige eeuw voor in de gebieden met intensieve veehouderij van varkens en pluimvee zoals de Gelderse Vallei, het oostelijk deel van Brabant, het noordelijk deel van Limburg en delen van Gelderland en Overijssel.

Ammoniak emissie door de landbouw

In Nederland worden de emissies berekend met het National Emission Model for Agriculture (NEMA). Dit model gaat uit van de gegevens van de zogeheten Landbouwtelling die elk jaar in de maand mei wordt gehouden door de Dienst Regelingen van het Ministerie van Economische Zaken. De berekening wordt uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Ammoniak emissie door Nederlandse landbouw in 1990 en 2016 per sector en toepassingstype

Figuur 1 Ammoniakemissies in de landbouw in kiloton. Bron RIVM, 2018

Deze figuur geeft de emissie van ammoniak weer van de Nederlandse landbouw, verdeeld over stal en mestopslagen, beweiden en bemesten, in 1990 en in 2016 weer. De emissie is met 65% afgenomen. Naast de landbouw zijn er nog andere bronnen van ammoniak: hobbybedrijven en particulieren, bemeste natuurterreinen, verkeer, huishoudens, industrie etc.

 

Home / Onderwerpen / A / Ammoniak / Emissies

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu