TrendMeetnet Verzuring

Het TrendMeetnet Verzuring is in 1989 opgezet in natuurgebieden op zandgrond. Het meetnet monitort op 150 locaties in Nederland de invloed van de neerslag van verzurende en vermestende stoffen uit de lucht op de kwaliteit van het grondwater.

Foto van heide met bosrand

In de jaren tachtig van de vorige eeuw stond ’zure regen’ als milieuprobleem sterk in de belangstelling. Bossen stierven af en organismen verdwenen uit rivieren en meren. Zure regen bleek te worden veroorzaakt door luchtvervuiling. De door industrie, verkeer en landbouw uitgestoten gassen bevatten stikstof en zwavel. Deze stoffen komen via de lucht elders op de bodem terecht, waardoor de bodem en het water verzuren en vermesten. Dit heeft een negatief effect op de kwaliteit van de bodem en het water, en op de biodiversiteit. Internationaal zijn maatregelen genomen om de uitstoot van stikstof en zwavel te verminderen. Met het TrendMeetnet Verzuring (TMV) kan gekeken worden welke effecten de maatregelen hebben op de grondwaterkwaliteit.

 

Downloads

Home / Onderwerpen / T / TrendMeetnet Verzuring

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu