Milieukwaliteit

In Nederland is ammoniak is een knelpunt voor sommige natuurgebieden. De concentratie en daardoor de depositie zijn te hoog. De jaargemiddelde concentraties van ammoniak in lucht liggen tussen 1 en 20 μg per m3. In gebieden met veel veeteelt is de concentratie hoog. Ook het weer heeft een grote invloed. In natte jaren is de concentratie lager dan in droge jaren. De gemeten concentraties zijn in de afgelopen tien jaar niet noemenswaardig gedaald.

Concentratie

De gemiddelde waarde voor de 236 locaties van het Meetnet voor Ammoniak in Natuurgebieden bedraagt ruim 4 microgram per m3. Om te beoordelen of de milieukwaliteit voldoende voor planten of ecosystemen is, moet ook de concentratie van andere stoffen, met name stikstofoxide, meegewogen worden. Het is dus niet alleen ammoniak dat negatieve gevolgen heeft.

Depositie

Wat betreft de vermesting wordt de milieukwaliteit in Nederland afgemeten aan de stikstofdepositie. Deze bedroeg in 2012 gemiddeld over Nederland ruim 1800 mol stikstof per ha. Hiervan is ruim 40% toe te schrijven aan emissies in de agrarische sector in Nederland. Vooral in gebieden met intensieve veehouderij, zoals de Peel en de Gelderse Vallei, kunnen zeer grote stikstofdeposities voorkomen. Sinds 1990 is de (gemiddelde) depositie echter wel met 40% gedaald. Niettemin behoort de stikstofdepositie in een aantal gebieden in Nederland nog steeds tot de grootste in Europa.
Voor elk type natuur is een kritische waarde voor de depositie opgesteld. Voor bossen op arme zandgronden bedraagt deze bijvoorbeeld 1300 mol stikstof per ha, voor duingebieden 900 tot 1300 mol stikstof per ha en voor hoogveen 400 mol stikstof per ha.
In sommige natuurgebieden kan de zeldzame fauna zich ondanks een hoge depositie toch handhaven. Het natuurgebied ‘Bennekomse Meent’ is hier een voorbeeld van. Het gebied herbergt zeldzame vochtige natuurtypes zoals blauwgrasland en beekdaltrilveen, dat door kwelwater kan voortbestaan in deze omgeving met intensieve agrarische activiteit.

Home / Onderwerpen / A / Ammoniak / Milieukwaliteit

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu