Effecten

Veel stikstof betekent verlies aan biologische diversiteit. Ammoniak levert in Nederland een grote bijdrage aan de overmatige depositie van stikstof. Vooral de vegetatie op arme zandgronden in het oosten en zuiden van Nederland lijden daaronder. Het gevolg is een verlies aan diversiteit: snelgroeiende, stikstofminnende planten verdringen het brede scala aan karakteristieke soorten. Het vegetatietype dat in Nederland het meest voorkomt (26%) ‘Bos op arme zandgronden’, heeft een kritische depositiewaarde van 1300 mol per ha. De landelijk gemiddelde depositie van stikstof bedroeg in het jaar 2012 1820 mol/ha, waarvan 1220 mol per ha door ammoniak en 600 mol per ha door stikstofoxide.

Het Natura 2000-gebied Haaksbergerveen & Buurserzand in Twente was vroeger een hoogveengebied. Dergelijke gebieden zijn erg gevoelig voor overmatige stikstoftoevoer en voor verdroging. Staatsbosbeheer probeert het gebied te herstellen door aanleg van dammen en dijken, zodat het waterpeil hoger komt te liggen. Als gevolg van de grote stikstofdepositie woekert tussen de heide het pijpenstrootje.

Buurserzand en Haaksbergerveen

Figuur 1 Pijpenstrootje tussen heideplanten in Haaksbergerveen en Buurserzand

Bezoek de website Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden om te zien hoe de ammoniakconcentratie zich hier sinds 2005 ontwikkelt. http://man.rivm.nl/gebied/buurserzand_en_haaksbergerveen

Home / Onderwerpen / A / Ammoniak / Effecten

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu