Ammoniak: hoe en wat.

Ammoniak is een kleurloos gas met een sterk prikkelende geur. In hoge concentratie is het giftig. Ammoniak lost goed op in water en vormt dan ammonia. In verdunde vorm is ammonia een bekend schoonmaakmiddel. Een molecule ammoniak bestaat uit drie atomen waterstof en één atoom stikstof, het wordt aangeduid met de formule NH3.

Ammoniak is een belangrijke voedingstof voor planten. De uitvinding van kunstmest heeft ervoor gezorgd dat ammoniak op grote schaal voor de landbouw beschikbaar is. Dit is goed nieuws voor de oogsten in de landbouw en daarmee voor de voedselvoorziening. Maar deze ruime beschikbaarheid geeft ook problemen, omdat er dan ammoniak naar het milieu weg kan lekken. De ammoniak in de lucht is vrijwel altijd onbedoeld vrijgekomen uit mest; zowel uit dierlijke mest als uit kunstmest. In het milieu tast een teveel aan ammoniak de kwaliteit van het grondwater en de vitaliteit en de biologische diversiteit van de natuur aan.

Veel ammoniak in Nederland

We spreken van depositie als stoffen uit de lucht op de bodem of vegetatie teruggevoerd worden. De depositie van ammoniak, maar ook van stikstofoxiden, uit de lucht speelt een belangrijke rol bij de problemen met het beheer van natuurgebieden. Overmatige stikstofdepositie leidt tot eutrofiëring, ook wel vermesting genoemd, zie de pagina met het onderwerp ”effecten”. Het grootste deel van de stikstofdepositie in Nederland is afkomstig van Nederlandse bronnen van ammoniak. Deze depositie als gevolg van ammoniak is hoog, vooral door de omvangrijke veeteelt in Nederland.

Home / Onderwerpen / A / Ammoniak / Ammoniak: hoe en wat.

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu