RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Op weg naar Informatiehuizen voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet : Verslag van de coördinatie in 2016

Preparing 'Information Houses' for the Digital Systems Environment and Planning Act (DSO) : Report on the coordination in 2016

Publiekssamenvatting

Met de Omgevingswet wordt het omgevingsrecht vereenvoudigd en toegankelijker gemaakt. Het idee is om hiervoor tien Informatiehuizen op te zetten (geluid, lucht, bodem, water, afval, cultureel erfgoed, natuur, externe veiligheid, bouw en ruimte) waarin informatie per domein wordt ondergebracht. Wanneer wordt besloten de informatiehuizen te realiseren, gaan zij informatie leveren aan het Digitale Stelsel Omgevingswet. Dit stelsel wordt ontwikkeld om de uitvoering van Omgevingswet te ondersteunen. Met de Informatiehuizen wordt de beschikbaarheid en kwaliteit verbeterd van de gegevens die nodig zijn bij de processen van de Omgevingswet, zoals vergunningverlening en planvorming.

Het RIVM heeft in 2016 de opdracht gekregen om de ontwikkeling van de Informatiehuizen te begeleiden in de eerste zogeheten analysefase. Dit is de eerste van de drie fases die bepaald zijn om de Informatiehuizen op te zetten. In dit rapport wordt het werk dat hiervoor is verricht vastgelegd en verantwoord. Zo is een opzet gemaakt om de standaard Informatiehuizen in te richten (referentiearchitectuur). Daarnaast is een studie verricht over de kwaliteit van de gegevens. Deze en andere onderliggende studies zijn als bijlage toegevoegd.

Daarnaast zijn extra werkzaamheden verricht, die ook in dit rapport zijn beschreven. Dit betreft ondersteuning en advies aan het interbestuurlijke beslisorgaan voor de implementatieprogramma 'Aan de slag met Omgevingswet' (Programmaraad/ Opdrachtgevend Beraad), hulp bij de opdrachtverlening en de uitwerking van een Werkplan voor 2017. Het RIVM constateert dat het proces minder snel verloopt dan gewenst is en geeft daarover enkele adviezen. Zo wordt aanbevolen het momentum in het werk aan de informatiehuizen te benutten en de richting te expliciteren om concrete stappen te kunnen nemen in de totstandkoming van de Informatiehuizen.

Om te refereren naar dit rapport gebruik: DOI 10.21945/RIVM-2017-0098

Home / Documenten en publicaties / 2017 / Oktober / Op weg naar Informatiehuizen voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet : Verslag van de coördinatie in 2016

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu