RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brainstorming opportunities for postmarketing surveillance of chemicals : Workshop report

Post-marketing surveillance van stoffen

Publiekssamenvatting

In opdracht van VWS heeft het RIVM een eerste inventarisatie gemaakt van mogelijkheden om een 'post marketing surveillance'-systeem (PMS) voor chemische stoffen in consumentenproducten, inclusief voeding, op te zetten. Met een dergelijk systeem worden signalen over schadelijke (langetermijn)effecten van stoffen in kaart gebracht, nadat ze op de markt zijn gebracht. Aanleiding hiervoor is een voorstel van de Gezondheidsraad om een PMS in te richten. De raad concludeerde namelijk in 2014 dat mogelijk niet alle relevante effecten van stoffen op de volksgezondheid uit (proefdier)onderzoek worden opgepikt, waardoor ze niet vooraf in de risicobeoordeling worden meegenomen.Voor de inventarisatie is eerst een globaal overzicht opgesteld welke post-marketing-surveillance activiteiten op het gebied van onder andere voeding, geneesmiddelen en consumentenproducten al worden uitgevoerd. Van de ervaringen uit deze 'kaders' kan immers gebruik worden gemaakt. Verschillende stakeholders binnen de overheid hebben het overzicht vervolgens aangevuld en hebben mogelijkheden voor aanpassingen op de korte en lange termijn besproken. Voor de korte termijn raden zij aan kennis uit verschillende kaders met elkaar te delen, bestaande databases aan elkaar te koppelen en elkaar te informeren over effecten van chemische stoffen die ad hoc worden gesignaleerd.Voor de toekomst wordt meer aansluiting gezocht bij metingen van blootstelling direct in de mens, dan wel via metingen in bijvoorbeeld bloedmonsters die in biobanken zijn opgeslagen. Ook wordt een intensievere registratie van het gebruik van stoffen in consumentenproducten voorgesteld, en een methode om PMS-data internationaal op uniforme manier te verzamelen. Geadviseerd wordt om de input met de stakeholders te structureren in de vorm van een werkgroep.


 

Home / Documenten en publicaties / 2017 / Januari / Brainstorming opportunities for postmarketing surveillance of chemicals : Workshop report

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu