RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Substances of very high concern and the transition to a circular economy : An initial inventory

Publiekssamenvatting

Hergebruik en recycling van afvalstromen is een belangrijk onderdeel van de circulaire economie. Deze verkennende RIVM-studie laat zien dat in een breed spectrum van afvalstromen diverse zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) kunnen voorkomen. Voorbeelden zijn vlamvertragers in plastics, kleurstoffen in textiel of zware metalen in reststromen van de landbouw. Dit kan de mogelijkheden om afval veilig te recyclen belemmeren in Nederland. Het RIVM doet aanbevelingen om de risico's van ZZS voor mens en milieu te beperken in de circulaire economie.

ZZS worden door de Nederlandse overheid met voorrang aangepakt, omdat ze gevaarlijk zijn voor mens en milieu. Voorbeelden zijn stoffen die kankerverwekkend zijn, de voortplanting belemmeren of zich ophopen in voedselketens. ZZS kunnen in afvalstromen zitten omdat ze bewust aan het proces of product zijn toegevoegd, of verontreinigingen zijn.

Het Rijksbrede beleidsprogramma 'Nederland circulair in 2050' benoemt vijf prioritaire ketens en sectoren voor de overgang naar een circulaire economie in Nederland: biomassa en voedsel, kunststoffen, de maakindustrie, de bouw en consumptiegoederen. Het RIVM onderzocht belangrijke afvalstromen in deze sectoren op de mate waarin ZZS voorkomen.

Het is lastig om een compleet beeld te krijgen van ZZS in afvalstromen, omdat vaak informatie ontbreekt over de werkelijke concentraties ervan in het afval. Het RIVM doet aanbeveling om aan te geven welke ZZS en afvalstromen als eerste aandacht moeten krijgen (prioriteren). Tevens wordt het aangeraden om een afwegingskader te ontwikkelen om de meest geschikte afvalverwerkingsoptie te selecteren.

De resultaten van deze studie zijn bruikbaar voor de uitvoering van het Landelijke Afvalstoffen Plan (LAP) dat gericht is op risicomanagement zo lang ZZS nog in gebruik of in omloop zijn. Het langere termijn streven moet zijn om veilige alternatieven voor ZZS te ontwikkelen, zodat ketens, ongeacht de latere toepassingen, op voorhand veilig zijn.

Om te refereren naar dit rapport gebruik: DOI 10.21945/RIVM-2017-0071

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / 2017 / Augustus / Substances of very high concern and the transition to a circular economy : An initial inventory

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu