RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Noise Monitor 2009 : Measurements and validation of environmental noise

Geluidmonitor 2009 : Trend- en validatiemetingen aan omgevingsgeluid

Publiekssamenvatting

De geluidsbelasting door wegverkeer die in 2009 is gemeten komt grotendeels overeen met de resultaten uit 2008, behalve voor de A10-West bij Amsterdam. Op deze locatie is de gemiddelde geluidsbelasting gedaald met 1 decibel, een trendbreuk met geluidstoename die in de voorgaande jaren was gemeten. Daarnaast zijn steekproefmetingen verricht aan stedelijk wegverkeer in Utrecht. De uitkomsten komen overeen met de voorgeschreven geluidsemissies volgens het Nederlandse Reken- en Meetvoorschrift. Dit voorschrift wordt door het ministerie van VROM uitgegeven om de geluidsbelasting door weg- en railverkeer te berekenen en te toetsen.
Voor railverkeer is gebruikgemaakt van resultaten die ProRail in 2009 op twee verschillende locaties heeft gemeten. Hieruit bleek dat bij normale rijsnelheden de geluidsemissies overeenstemmen met de geluidemissies volgens het Nederlandse Reken- en Meetvoorschrift. Ook het verband tussen snelheid en geluidsemissie bij de metingen komt overeen met wat dit voorschrift voorschrijft.
Ten slotte zijn in de Geluidsmonitor resultaten opgenomen van een pilotstudy naar luchtvaartgeluid die in de eerste helft van 2010 in een stiltegebied bij Zegveld (provincie Utrecht) is uitgevoerd. Hiervoor zijn van januari tot en met maart van dat jaar geluidsniveaus gemeten van verschillende typen vliegtuigen die van en naar Schiphol vlogen. Deze resultaten zijn vergeleken met het Integrated Noise Model, een Amerikaans standaardrekenmodel dat door veel luchtvaartbedrijven wordt gebruikt. Hieruit bleek dat de gemiddelde geluidemissies als gemeten van een aantal verschillende vliegtuigtypes redelijk overeenkomen met dit model. Ook bleek dat de nieuwere typen vliegtuigen minder geluid produceren dan oudere.
Dit zijn de belangrijkste resultaten uit de Geluidsmonitor 2009. De metingen worden gebruikt om trendanalyses van geluidsemissies te maken en standaard rekenmethoden voor weg-, rail- en luchtvaartverkeer te valideren. Voor het wegverkeersgeluid zijn metingen verricht langs de A2 bij Breukelen, de A10-West bij Amsterdam, de A12 bij Voorburg en de N256 in Noord-Beveland.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Noise Monitor 2009 : Measurements and validation of environmental noise

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu