Inhoud februari 2017

 • Gesignaleerd 24 februari 2017

  Overzicht van bijzondere meldingen, clusters en epidemieën van infectieziekten in binnen- en buitenland.

 • Vlekjes op het kinderdagverblijf ‘Geen vlek is te gek!’ 24 februari 2017

  Er is weinig contact tussen kinderdagverblijven en GGD’en over infectieziekten. Kinderdagverblijven stellen weinig vragen en melden weinig uitbraken aan de GGD. Dit komt mede door het ontbreken van kennis over meldingsplichtige ziekten volgens artikel 26 van de Wet publieke gezondheid (Wpg). Kinderdagverblijven zijn niet bekend met wat de GGD voor ze kan doen. GGD Gelderland-Midden ontwikkelde een toolkit Vlekjesziekten en onderzocht in 2014 het gebruik hiervan door kinderdagverblijfmedewerkers. Het bleek dat de toolkit de zelfredzaamheid van de medewerkers rondom vlekjesziekten verhoogt. Men weet de GGD nu beter te vinden en is beter op de hoogte van het Meldpunt Infectieziekten en de wetgeving over meldingsplichtige ziekten. Materiaal uit de toolkit is te downloaden van de website van GGD Gelderland-Midden en kan gebruikt worden door andere GGD’en.

 • Het regionaal Meldpunt voor Uitbraken van Infectieziekten en BRMO in ontwikkeling 24 februari 2017

  In oktober 2013 is het project Meldpunt voor Uitbraken van Infectieziekten en Bijzonder Resistente Micro-organismen (BRMO) voor de regio Rotterdam-Rijnmond gestart. Het meldpunt stelt sleutelfunctionarissen binnen ziekenhuizen en verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties (VVT) uit de regio in staat om begin 2017 realtime-informatie te delen over uitbraken van infectieziekten en dragerschap van BRMO. Met behulp van deze beveiligde webapplicatie kunnen partnerzorginstellingen tijdiger preventieve maatregelen nemen bij overplaatsing van patiënten uit uitbraaksituaties. Hierdoor worden transmissie-ketens doorbroken. Dit artikel beschrijft de eerste fase, het vooronderzoek van 2013 tot 2015, waarin draagvlak, eisen en wensen voor de ontwikkeling van het meldpunt onderzocht zijn. Op 22 februari 2017 wordt een samenwerkingsconvenant getekend door de reeds aangesloten ketenpartners en wordt het meldpunt officieel in gebruik genomen.

 • Aanpassing van isolatiemaatregelen bij livestock-associated MRSA (LA-MRSA) leidt tot betere patiëntenzorg 24 februari 2017

  Staphylococcus aureus is een grampositieve bacterie die als commensaal voorkomt op de huid en slijmvliezen van de mens. Kolonisatie met S. aureus kan leiden tot meer of minder ernstige huid- en/of invasieve infecties. MRSA is de meticillineresistente Staphylococcus aureus. MRSA is resistent tegen alle betalactamantibiotica. Vergeleken met infecties door S. aureus, zijn infecties met MRSA daardoor moeilijker behandelbaar. In Nederland is de incidentie van infecties met MRSA relatief laag, mede dankzij het uiterst succesvolle search-and-destroybeleid waarbij dragerschap van MRSA zoveel mogelijk wordt opgespoord en overdracht in ziekenhuizen zo veel mogelijk wordt voorkomen. LA-MRSA staat voor livestock associated (veegerelateerde) MRSA. LA-MRSA is mogelijk geëvolueerd uit een humane meticillinegevoelige S. aureus-stam, waarbij de sprong naar vee gepaard ging met verschillende genetische veranderingen. (1) Bijna alle LA-MRSA behoren tot 1 subgroep van multilocussequence type (MLST) ST398. Veehouders en hun gezinsleden worden vaak vanuit de veestapel met deze LA-MRSA besmet. Ofschoon het dragerschap van LA-MRSA hierdoor hoog is bij deze risicogroep, is de LA-MRSA mogelijk minder makkelijk overdraagbaar van mens-op-mens dan de andere MRSA-typen. (2)

 • MRSA in varkenshouderijen 24 februari 2017

  Vee is een groot reservoir van veegerelateerde methicillineresistente Staphylococcus aureus (livestock-associated MRSA: LA-MRSA). Dit promotieonderzoek beschrijft de epidemiologie van LA-MRSA in Nederland bij mensen die in contact komen met varkens. De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat de prevalentie van LA-MRSA onder varkenshouders extreem hoog is, maar dat het zich nog niet heeft verspreid naar mensen die geen contact hebben met varkens. Contact met varkens is de belangrijkste risicofactor voor besmetting. Dragerschap met een methicillinegevoelige S. aureus (MSSA) en het dragen van mondmaskers tijdens het werken in de stallen lijken een beschermend effect te hebben. LA-MRSA lijkt op het moment geen gevaar voor de volksgezondheid te zijn, desalniettemin is monitoren van deze genetisch zeer snel evoluerende MRSA op zijn plek.

 • Genetische uitwisseling tussen MRSA 24 februari 2017

  MRSA (meticillineresistente Staphylococcus aureus) wordt meestal met afgesloten ziekenhuisafdelingen geassocieerd en niet met varkenshouders, terwijl het aantal varkenshouders dat veegerelateerde MRSA met zich meedraagt alsmaar blijkt te groeien. Brigitte van Cleef promoveerde dit jaar op dit onderwerp met haar proefschrift MRSA in pig farms: human epidemiology. Hoe kijkt zij terug op haar onderzoek?

 • Is er een oplossing voor hardnekkige MRSA? 24 februari 2017

  Met regelmaat geeft de LCI (Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding) advies aan GGD’en die stoeien met het elimineren van MRSA (Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus). Vaak gaat het daarbij om gezinnen met een zorgafhankelijk gezinslid waarvoor MRSA een extra drempel vormt voor de zorgverlening in thuiszorg of ziekenhuis. Welke rol hebben de GGD en de LCI hierin?

 • 27ste Transmissiedag infectieziekten ‘NATUURlijk Risico?’ 24 januari 2017
 • Subsidieoproep ZonMw antibioticaresistentie 27 februari 2017

  The Antibiotic Resistance programme funds research designed to help fight antibiotic resistance and/or identify points of action for the development of new antibiotics or interventions. The ambition is to reduce antibiotic resistance within 5 years following publication of project results.

 • Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 4, 2017 27 februari 2017
 • Meldingen uit de virologische laboratoria tot en met week 4, 2017 24 februari 2017
IB cover

Infectieziekten Bulletin, jaargang 28, nummer 2, 2017

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Februari 2017 / Inhoud februari 2017

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu