2016

 • Smog verwacht tijdens oudjaarsnacht 28 december 2016

  Het RIVM verwacht na de jaarwisseling dat de luchtkwaliteit in steden kortstondig “slecht” tot “zeer slecht” zal zijn. De hoeveelheid extra fijn stof door het afsteken van vuurwerk zal door de verwachte wind verspreid worden en daardoor zullen de concentraties naar verwachting snel dalen. Een verhoogde concentratie fijn stof in de lucht door vuurwerk kan, samen met andere luchtverontreiniging, leiden tot een verminderde longfunctie, verergering van astma en COPD en een toename van luchtwegklachten als piepen, hoesten en kortademigheid.

 • Advies meetmethoden nitraat in lössgronden 22 december 2016

  De Commissie van Deskundige Meststoffenwet (CDM) stelt dat het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) een geschikte bemonsteringsmethode toepast om de effecten van het mestbeleid op de nitraatconcentraties in de Lössregio te monitoren.

 • Misvattingen die ontstaan als derogatiebedrijven vergeleken worden met niet-derogatiebedrijven. 21 december 2016

  De nitraatconcentratie in het bovenste grondwater van derogatiebedrijven is lager dan gemiddeld gemeten in het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM). Derogatiebedrijven gebruiken meer dierlijke mest. Dan is het verleidelijk de conclusie te trekken dat het gebruik van dierlijke mest leidt tot minder nitraatuitspoeling. In dit artikel leggen we uit dat deze gevolgtrekking te kort door de bocht is.

 • Nieuwe versie protocol kwaliteitseisen coloscopie beschikbaar 21 december 2016

  Deze maand is een nieuwe versie van het Protocol toelating en auditing van coloscopiecentra en endoscopisten vastgesteld. Voorstellen van de RCMDL's op basis van auditervaringen en opmerkingen uit het veld zijn besproken in de adviesgroep Kwaliteitseisen coloscopie en voorgelegd aan de werkgroep KCMI en programmacommissie. Deze zijn in versie 5.0 verwerkt.

 • Nieuwe versie toelatingsprocedure AIOS MDL online 21 december 2016

  De toelatingsprocedure AIOS MDL is in lijn gebracht met de gewijzigde toelatingseis voor endoscopisten.

 • Nieuwe versie protocol kwaliteitseisen pathologie beschikbaar 21 december 2016

  Deze maand is er een nieuwe versie van het 'Protocol toelating en auditing voor pathologielaboratoria' verschenen. De ervaringen vanuit de auditronde door de RCP's hebben geleid tot een voorstel voor aanpassingen van het protocol.

 • Huidig bevolkingsonderzoek gestopt per 1 december 2016 21 december 2016

  Sinds 1996 is er sprake van het bevolkingsonderzoek in huidige vorm. Vanaf 1 december kunnen vrouwen in het kader van het huidige bevolkingsonderzoek geen uitstrijkje meer maken. De laboratoria hebben dan de tijd om alle cytologische beoordelingen af te ronden waarna de screeningsorganisaties over gaan van het ICT-systeem CIS naar ScreenIT. Vanaf januari 2017 start het vernieuwde bevolkingsonderzoek

 • Geactualiseerd uitvoeringskader bevolkingsonderzoek darmkanker 21 december 2016

  Het uitvoeringskader bevolkingsonderzoek darmkanker is geactualiseerd met alle afspraken die het afgelopen jaar zijn gemaakt.

 • Voorlichting darmkanker in Medisch Contact 21 december 2016

  Op 7 december verscheen er in Medisch Contact een artikel waarin wordt gesuggereerd dat de voorlichting van het RIVM over het bevolkingsonderzoek darmkanker niet in orde zou zijn. In een reactie geeft het RIVM-CvB aan dat de voorlichting altijd voor verbetering vatbaar is, maar dat het niet zo is dat deze niet aan de eisen voldoet.

 • Aanbesteding mammografen gepubliceerd 21 december 2016

  Op 14 november jl. is de aanbesteding van mammografen voor het bevolkingsonderzoek borstkanker gepubliceerd. Het betreft de levering van 78 mammografen in de periode van 2018 tot en met 2020 aan de vijf screeningsorganisaties.

 • Monitor borstkanker vanaf 2017 uitgevoerd door IKNL 21 december 2016

  Vanaf 2017 voert het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) de monitor bevolkingsonderzoek borstkanker uit, in opdracht van het CvB. Deze partij heeft de opdracht verkregen via een Europese aanbesteding. Hiermee is een eind gekomen aan een tijdperk van 25 jaar monitoren door de huidige partij: het Landelijk Evaluatie Team voor Bevolkingsonderzoek Borstkanker (LETB) van het Erasmus MC. Het LETB blijft wel de landelijke evaluatie verzorgen voor het bevolkingsonderzoek borstkanker.

 • Nieuwe dataset voor coloscopie en pathologie beschikbaar 21 december 2016

  Per 15 december is de nieuwe dataset voor het registreren van coloscopie- en pathologieverslagen beschikbaar.

 • Eurogin 2017 (save the date) 21 december 2016

  Van 8 tot 11 oktober 2017 vindt in Amsterdam het Eurogin (European Research Organisation on Infection and Neoplasia) congres plaats.

 • Richtlijnen NVVP cervixcytologie 21 december 2016

  Vanaf 1 januari 2017 is de nieuwe richtlijn Cervixcytologie van kracht. Deze richtlijn is van toepassing op het vernieuwde bevolkingsonderzoek en voor uitstrijkjes op indicatie.

 • Sporten op rubbergranulaat is veilig 20 december 2016

  Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat verantwoord is. In rubbergranulaat zitten heel veel verschillende stoffen, maar deze komen slechts in zeer lage hoeveelheden uit de korrels vrij . Dat komt doordat de stoffen min of meer in het granulaat zijn ‘opgesloten’. Hierdoor is het schadelijke effect op de gezondheid praktisch verwaarloosbaar.

 • Beoordeling norm voor rubbertegels: input voor Europese evaluatie in 2017 20 december 2016

  Het RIVM heeft uitgerekend of de gezondheid van spelende kinderen voldoende wordt beschermd door de Europees vastgestelde norm voor PAK’s in rubberen tegels. Hiervoor is een theoretisch onderzoek uitgevoerd. Rubberen tegels zijn hierbij als voorbeeld gebruikt. Op basis van de berekeningen kan worden geconcludeerd dat het verantwoord is om op tegels te spelen die voldoen aan de norm voor consumentenproducten.

 • Kan mijn kind mazelen oplopen op een kinderdagverblijf? 20 december 2016

  Ja dat kan, maar door de hoge vaccinatiegraad in Nederland (95%) is de kans daarop klein. Tot de leeftijd van 4-6 maanden zijn kinderen tegen mazelen beschermd door antistoffen die zij van hun moeder meekrijgen. Daarna verdwijnen die antistoffen geleidelijk. Dan zouden ze - op het kinderdagverblijf of ergens anders - besmet kunnen worden. De kans op besmetting is klein omdat mazelen in Nederland weinig meer voorkomt.

 • Guus Velders in Nature's 'Ten people that mattered this year' 19 december 2016

  Onderzoeker dr. Guus Velders van het RIVM staat vermeld in de Nature top 10 van 2016. Daarmee behoort hij volgens Nature bij de tien meest invloedrijke wetenschappers van het afgelopen jaar.

 • Toenemende aandacht voor ICT in de zorg 15 december 2016

  De huidige gezondheidszorg is niet meer denkbaar zonder het gebruik van ICT. De manieren waarop ICT wordt toegepast, worden in een zeer hoog tempo uitgebreid. Steeds vaker gebruiken zorginstellingen elektronische patiënt/cliënt-dossiers en elektronische gegevensuitwisseling. De aansluiting op het Landelijk Schakelpunt (LSP) groeit en het gebruik van patiënten- en cliëntenportalen stijgt. Ook het risicobewustzijn is toegenomen. Dat blijkt uit een inventariserend onderzoek van het RIVM naar gebruik van ICT in de zorg.

 • ReCiPe berekent milieu-impact producten en is vernieuwd 15 december 2016

  Het RIVM presenteert ReCiPe versie 2016. Met dit model is het mogelijk om te bepalen in welke mate een product gedurende de levenscyclus het milieu belast . In deze nieuwe versie zijn milieubeoordelingen in detail uitgewerkt en aangepast aan de huidige wetenschappelijke kennis.

 • Nationaal Veiligheidsprofiel gepubliceerd 14 december 2016

  Het Analistennetwerk Nationale Veiligheid (ANV) heeft het Nationaal Veiligheidsprofiel uitgebracht. Op 12 december is deze aangeboden aan de Tweede Kamer. Het RIVM heeft hieraan een belangrijke inhoudelijke bijdrage geleverd en het proces gecoördineerd.

 • Vroege griepepidemie in Nederland 14 december 2016

  Er is een griepepidemie in Nederland. Afgelopen week bezochten 61 per 100.000 mensen de huisarts in verband met griepachtige klachten. In de week van 28 november tot en met 4 december 2016 waren dat er 58 per 100.000. Van de verschillende griepvirussen die voorkomen, wordt het type A(H3N2) op dit moment het meest gevonden. Er komen echter ook veel andere virussen voor die griepachtige klachten veroorzaken, zoals RS-virus. Deze virussen dragen op dit moment in belangrijke mate bij aan het grote aantal mensen dat de huisarts bezoekt met griepachtige klachten.

 • Naar verwachting geen risico omwonenden Chemours door uitstoot GenX 14 december 2016

  Sinds 2012 gebruikt fabrikant Chemours (Dordrecht) de GenX-technologie om plastics (fluorpolymeren) te maken. Bij deze technologie zijn de omstreden PFOA-verbindingen vervangen door de stoffen FRD-902 en FRD-903. Tijdens het productieproces wordt bovendien de stof E1 gevormd. Naar verwachting vormt de uitstoot van GenX stoffen vanuit de fabriek via de lucht geen risico voor de gezondheid van omwonenden. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM.

 • Verhoging PFOA in drinkwater leidde niet tot overschrijding veilige waarde 14 december 2016

  Rond de eeuwwisseling leidde een afvalwaterlozing tot een verhoging van de concentratie PFOA in het grondwater in Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. Dit grondwater werd gezuiverd tot drinkwater. RIVM heeft de concentraties van PFOA in bloedserum van inwoners van deze gemeenten berekend. Het drinken van kraanwater heeft volgens deze berekeningen niet geleid tot overschrijding van de veilige waarde in bloedserum.

 • Verzending hielpriksetjes in maand december 2016 13 december 2016

  De feestmaand december komt er weer aan! Met alle kerstpost is het van belang om de hielpriksets zo spoedig mogelijk na afname van het hielprikbloed op de juiste manier te verzenden, zodat de tijdigheid kan worden geborgd. Het RIVM-DVP heeft hiertoe in overleg met PostNL een schema opgesteld.

 • De invoering van NIPT als eerste screeningstest: scholingsbijeenkomsten in maart 13 december 2016

  De voorbereidingen voor de invoering van de NIPT als eerste screeningstest zijn in volle gang. Op dit moment werken we aan een pakket nieuwe én vernieuwde informatiematerialen voor zowel professionals als het publiek. Deze materialen (waaronder een uitgebreide folder met Informatie voor counselors) zijn half maart via de webshop van het RIVM-CvB beschikbaar.

 • PSIE: Alternatief product voor RhedQuin 375IE 13 december 2016

  Eerder dit jaar hebben wij u gemeld dat er in Nederland een tijdelijk tekort is aan een aantal plasmaproducten van Sanquin Plasma Products (SPP). De beschikbaarheid van de Quin-producten is beperkt vanaf begin 2016 ten gevolge van problemen in het productieproces.

 • De Kwaliteitseisen voor counseling gaan veranderen 13 december 2016

  Om de kwaliteit van de counseling prenatale screening te verbeteren, worden de kwaliteitseisen aangescherpt en uitgebreid.

 • Geïntegreerde aanpak natuurbeheer en ziekte van Lyme 13 december 2016

  Teken komen in de natuur voor. Soms kunnen teken ziekteverwekkers overbrengen, zoals de bacterie die de ziekte van Lyme veroorzaakt. Het is mogelijk om in de natuur het risico op de ziekte van Lyme te verkleinen. Dat kan op twee manieren: of het aantal teken verminderen, of zorgen dat mensen minder in aanraking komen met teken. Voor beide opties is het nodig dat natuurbeheerders naast activiteiten in het kader van natuurbehoud en biodiversiteit, ook nadenken over gezondheid. Op het symposium Tick Tactics presenteren RIVM, WUR en AMC de laatste resultaten over de preventie van de ziekte van Lyme.

 • DIN 2.0, Nascholing prenatale screening voor counselors volledig geactualiseerd 13 december 2016

  Begin februari is op www.rivm.nl/din een volledig geactualiseerde versie te vinden van de DIN 2.0 "Nascholing prenatale screening voor counselors".

 • Peridos straks in heel Nederland gebruikt voor aanvraag NIPT 13 december 2016

  In sommige regio's wordt voor het aanvragen van de combinatietest nu al gewerkt met Peridos, het landelijke systeem waarin gegevens van de prenatale screening worden vastgelegd.

 • Kwetsbaarheid bij ouderen vaak langdurig aanwezig 09 december 2016

  Een deel van de kwetsbare ouderen had al vijf tot tien jaar eerder psychische of lichamelijke kwetsbaarheid. Dit is vooral het geval bij laag opgeleiden. Ook blijkt dat ouderen die kwetsbaar zijn en ouderen met twee of meer chronische ziekten voor een groot deel verschillende groepen mensen zijn. Dit zijn de resultaten uit een onderzoek uitgevoerd door het RIVM.

 • Geen wetenschappelijk bewijs voor gedragseffecten voedselkeuzelogo 09 december 2016

  Voedselkeuzelogo’s kunnen consumenten informeren over gezondere producten. Het is echter niet wetenschappelijk aangetoond dat voedselkeuzelogo’s er aan bijdragen dat het productaanbod gezonder wordt en consumenten vaker voor gezondere producten kiezen. Dat concludeert de Onafhankelijke Commissie Voedselkeuzelogo die op verzoek van het ministerie van VWS de wetenschappelijke literatuur over enkele voedselkeuzelogo’s bestudeerde.

 • Burgers brengen vuurwerksmog in kaart 08 december 2016

  Ongeveer 75 personen verspreid over Nederland brengen rond de jaarwisseling de verhoogde concentratie fijnstof door vuurwerk in kaart. Het RIVM heeft hen tijdens het symposium ‘Samen meten aan luchtkwaliteit’ op 7 december een meetinstrument gegeven om in hun directe woonomgeving te meten. De meetresultaten zijn te zien op een kaart van Nederland op de website samenmetenaanluchtkwaliteit.nl. Het RIVM zet stappen naar een vernieuwd luchtmeetnet, waarin sensortechnologie en burgerparticipatie belangrijk worden.

 • Handvatten voor bewonersparticipatie bij de inrichting van een gezonde leefomgeving 08 december 2016

  Bewoners worden steeds vaker betrokken programma’s en projecten die gaan over een gezonde inrichting van de leefomgeving. Met de komst van de Omgevingswet zal deze bewonersparticipatie een steeds grotere rol gaan spelen. De Omgevingswet stelt hun betrokkenheid bij projectbesluiten voor grotere projecten namelijk verplicht. Maar hoe pak je dat aan en hoe richt je bewonersparticipatie in? Het RIVM schreef een 'Handreiking Bewonersparticipatie bij de inrichting van een gezonde leefomgeving' waarin hiervoor handvatten worden gegeven.

 • Lichte stijging aantal tbc-patiënten in 2015 08 december 2016

  Na jarenlange daling is in 2015 het aantal tuberculosepatiënten in Nederland met 6 procent toegenomen. Er zijn vorig jaar 867 tbc-patiënten gemeld. Dat zijn 53 patiënten meer dan in 2014. De voornaamste oorzaak is de toegenomen instroom van asielzoekers uit landen waar tuberculose veel voorkomt. Daarnaast zijn er iets meer autochtone Nederlanders met tbc. Dat blijkt uit de jaarlijkse rapportage door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

 • Reactie op artikel Medisch Contact over bevolkingsonderzoek darmkanker 07 december 2016

  In een artikel in Medisch Contact <link> wordt gesuggereerd dat de voorlichting van het RIVM over het bevolkingsonderzoek darmkanker niet in orde zou zijn. De voorlichting is altijd voor verbetering vatbaar, maar het is niet zo dat deze niet aan de eisen zou voldoen. Het artikel gaat vooral over de folder. Het totale pakket aan voorlichting is echter groter. Zo krijgen genodigden ook een uitnodigingsbrief <link>, waarin duidelijk staat vermeld dat het eigen keuze is om deel te nemen. Hieronder onze reactie zoals die in Medisch Contact is gepubliceerd.

 • Nieuwsbericht voor de verloskundig zorgverleners 07 december 2016

  Wat betekent de uitbreiding van de hielprikscreening voor de voorlichting door de verloskundig zorgverlener?

 • Nieuwsbericht voor de JGZ 07 december 2016

  Wat betekent de uitbreiding van de hielprikscreening voor de screeners?

 • Nieuwe drug 4-FA verboden 07 december 2016

  In verband met het hoge gezondheidsrisico van 4-fluoramfetamine (4-FA) wordt dit middel per 1 april 2017 verboden. Dat heeft de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de minister van Veiligheid en Justitie besloten. De staatssecretaris neemt hiermee het advies over van het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (CAM), dat bij het RIVM is ondergebracht. Het CAM heeft een risicobeoordeling uitgevoerd, nadat in het afgelopen jaar een groeiend aantal gezondheidsincidenten plaatsvond in Nederland.

 • Verslavingszorg levert baten op voor de samenleving 07 december 2016

  Cognitieve gedragstherapie (CGT) in de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg voor verslaafden kan de gezondheid van mensen met een alcoholverslaving verbeteren. Bij iemand met een alcoholverslaving die een CGT-traject doorloopt zijn de netto baten over een periode van tien jaar 10.000 tot 14.000 euro per persoon. Deze therapie is ook effectief bij de behandeling van jongeren met een cannabisverslaving. Hierbij zijn de baten circa 9.700 tot 13.000 euro per persoon die een CGT-traject doorloopt. Dit blijkt uit de zogeheten maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA) van cognitieve gedragstherapie-behandelingen voor alcohol- en cannabisverslaving.

 • Vleeseters gezocht voor Vegastudie 05 december 2016

  Het klinkt misschien wat tegenstrijdig; het RIVM zoekt vleeseters voor de Vegastudie. Vegetariërs hebben zich al in groten getale aangemeld voor de Vegastudie. Het RIVM is nu op zoek naar vleeseters. Dan kunnen de onderzoekers nagaan of vegetariërs andere, meer of minder resistente bacteriën bij zich dragen dan mensen die vlees eten. Dus eet je minimaal 1x per week vlees of vis, meld je aan voor de Vegastudie!

 • Aanpassing voorlichting(smaterialen) hielprikscreening 05 december 2016

  Omdat alfa- en bèta-thalassemie aan de hielprikscreening worden toegevoegd, zijn verschillende voorlichtingsmaterialen aangepast. Zo wordt aan de checklist voor het voorlichtingsgesprek door de verloskundig zorgverlener thalassemie toegevoegd aan de ziekte-specifieke informatie bij de erfelijke bloedarmoede waarop gescreend wordt. Omdat het om een relatief kleine wijziging gaat, is de folder ‘screeningen bij pasgeborenen’ nu niet aangepast. In plaats daarvan wordt voorlopig een inlegvel aan de folder toegevoegd. Dit inlegvel wordt automatisch meegestuurd met de folders bij bestellingen vanaf medio december. Het ‘Spiekboekje’ is aangevuld met informatie over de alfa- en bèta-thalassemie.

 • Stijging leptospirose houdt aan 01 december 2016

  Net als in voorgaande jaren is het aantal patiënten met leptospirose (waaronder de ziekte van Weil) hoog. Voor 2014 waren er jaarlijks rond de 30 patiënten. In 2015 ging het om 90 patiënten, vergelijkbaar met 2014. De stijging is in heel West- Europa te zien. Dat blijkt uit de Staat van Zoönosen 2015 die op 1 december is gepubliceerd. Verder geeft deze editie een inzicht in risico’s van zoönosen op boerderijen met nevenactiviteiten en maatregelen om ziekte te voorkomen.

 • Hielprik per 1 januari 2017 uitgebreid met twee aandoeningen 01 december 2016

  Per 1 januari 2017 worden de aandoeningen alfa-thalassemie en bèta-thalassemie toegevoegd aan de neonatale hielprikscreening. De minister van VWS heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over dit besluit.

 • Verplichte scholingsbijeenkomsten NIPT maart 2017 01 december 2016

  Per 1 april 2017 komt de NIPT, naast de combinatietest, voor alle zwangeren beschikbaar als eerste screeningstest.

 • Meer aandacht nodig voor langetermijneffecten van kanker 30 november 2016

  Jaarlijks krijgen 100.000 mensen in Nederland te horen dat ze kanker hebben. De afgelopen decennia is de behandeling van kanker steeds effectiever geworden waardoor er steeds minder mensen aan overlijden. Er is echter weinig informatie over de ingrijpende langetermijneffecten van de ziekte en de behandeling op de kwaliteit van leven en de maatschappelijke participatie van (ex)patiënten. In de eerste thematische rapportage van de Staat van Volksgezondheid en Zorg is de beschikbare informatie nu zo veel mogelijk samengevoegd en in beeld gebracht. Het is van belang deze informatie te integreren in de zorg en in wetenschappelijk onderzoek.

 • Asielzoekers en infectieziekten 25 november 2016

  Nederland kreeg afgelopen jaar 58.880 asielverzoeken te verwerken. Hoewel er volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO geen systematisch verband bestaat tussen migratie en import van infectieziekten, kampen asielzoekers vaker met gezondheidsproblemen dan de gemiddelde Nederlander. De nieuwste editie van het Infectieziekten Bulletin focust zich op het thema Asielzoekers & Infectieziekten.

 • Invloed van klimaatverandering op risico’s wateroverdraagbare ziekteverwekkers 24 november 2016

  Maatregelen zijn nodig om de verspreiding van wateroverdraagbare ziekteverwekkers onder huidige (extreme) weersomstandigheden te verminderen. Deze maatregelen zijn ook gunstig voor het beperken van effecten van klimaatverandering in de toekomst. Dit concludeert Ankie Sterk, die onderzoek deed bij het RIVM en promoveert aan de Universiteit Utrecht.

 • Een gezonde stad is… 22 november 2016

  Professionals die werken aan gezonde steden ontmoetten elkaar vrijdag 28 oktober in het Máximapark in Utrecht. Hier nam Hetty Linden, directeur Volksgezondheid van de Gemeente Utrecht, ‘een palet voor de Gezonde Stad’ in ontvangst. Het palet, bestaande uit ideeën om de Gezonde Stad dichterbij te brengen, werd aangereikt door Els van Schie, directeur Milieu & Veiligheid van het RIVM.

 • Advies Gezondheidsraad over Prenatale Screening 21 november 2016

  Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft middels een brief op 5 maart 2015, de Gezondheidsraad verzocht te adviseren over de stand van de wetenschap op het gebied van prenatale screening en de plaats die wetenschappelijke ontwikkelingen in de totale keten kunnen innemen.

 • Aantal soa's blijft stijgen bij de Centra Seksuele Gezondheid 21 november 2016

  In de eerste helft van dit jaar zijn er meer soa's gevonden bij mensen die zich hebben laten testen bij een Centrum Seksuele Gezondheid (CSG). De stijging betreft alle soa's, met uitzondering van hiv. Dit blijkt uit de Thermometer seksuele gezondheid 2016 van het RIVM.

 • Advieswaarde WHO voor fijnstof is niet hetzelfde als de Europese norm 18 november 2016

  De afgelopen dagen zijn in de media diverse berichten verschenen over concentraties fijn stof die in 2020 boven de norm zouden liggen. Dat is niet correct, het gaat hierbij om gemiddelde bevolkingsgewogen concentraties per gemeente die vergeleken worden met de advieswaarde van de World Health Organization (WHO). Deze advieswaarde voor de jaargemiddelde concentratie bedraagt 20 microgram per kubieke meter en is geen verplichte norm voor Nederland.

 • Kennisinstituten slaan handen ineen voor schoon en gezond water 18 november 2016

  Het RIVM gaat de samenwerking met Wageningen Environmental Research (Alterra), Deltares en KWR verstevigen op het gebied van chemisch schoon en ecologisch gezond water. Daartoe ondertekenden zij woensdag 9 november een overeenkomst. Hiermee leggen zij de basis voor een meerjarig programma van kennisontwikkeling om de waterkwaliteit in Nederland te verbeteren.

 • Zorg en watersector spreken over gezamenlijke aanpak geneesmiddelen in milieu 17 november 2016

  Het RIVM brengt partijen bijeen, die op verschillende plekken in de geneesmiddelenketen maatregelen kunnen doorvoeren. Op 28 november was hiervoor een bijeenkomst gepland met experts uit de zorg en de watersector. Wegens een gebrek aan aanmeldingen gaat deze bijeenkomst niet door.

 • Cartesius Lyceum wint scholierenwedstrijd antibioticaresistentie 16 november 2016

  Haniefa Landbrug van het Cartesius Lyceum uit Amsterdam heeft de eerste prijs gewonnen in een filmwedstrijd over antibioticaresistentie. De wedstrijd is uitgeschreven door het RIVM in het kader van de Europese Antibioticadag. Het RIVM wil scholieren zo bewust maken van de problemen rond antibioticaresistentie.

 • Onjuiste informatie in uitzending Zorg.nu 16 november 2016

  Op dinsdag 15 november besteedde het programma Zorg.nu aandacht aan HPV-vaccinatie en chronische vermoeidheid, de uitzending bevatte helaas onjuiste informatie.

 • Vernieuwde website professionals 15 november 2016

  De informatie op de website voor professionals over de screening op downsyndroom en het Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) is vernieuwd.

 • Rapport Surveillance en ontwikkelingen Rijksvaccinatieprogramma 2015-2016 15 november 2016

  Het rapport informeert over de effectiviteit en de veiligheid van de vaccinaties en vaccinonderzoeken. In 2015 kregen bijna 770.000 kinderen van 0 tot 19 jaar samen 2.160.000 vaccinaties binnen het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).

 • Patiënt ziek door varkensgriep 14 november 2016

  Twee weken geleden is bij een patiënt met ernstige griepklachten door het laboratorium vastgesteld, dat dit door een varkensgriepvirus is veroorzaakt. Dit type griepvirus (Influenza A(H1N1)) komt al tientallen jaren voor bij varkens in Nederland waar het milde klachten veroorzaakt. Het is nu bij een patiënt gevonden. Eerder is deze infectie in 1986 en 1993 bij de mens vastgesteld. Dat dit vaker voorkomt is niet uitgesloten. De patiënt was recent in een stal met varkens geweest. Influenza van dierlijke oorsprong is bij mensen een meldingsplichtige ziekte. Uit voorzorg zijn de directe contacten van de patiënt 10 dagen gevolgd en onderzocht als zij klachten kregen die kunnen passen bij (milde) griep. Uit dit monitoringsonderzoek van de GGD bleek dat er geen andere mensen besmet zijn geraakt met dit varkensgriepvirus. De patiënt is inmiddels hersteld.
  Deze infectie met het varkensgriepvirus heeft geen enkel verband met het vogelgriepvirus (H5N8) dat recent bij watervogels is gevonden.

 • Afdoende wetgeving genetisch gemodificeerde microbiële gewasbeschermingsmiddelen 10 november 2016

  Europese wetgeving dekt de risico’s af van gewasbeschermingsmiddelen die bestaan uit genetisch gemodificeerde bacteriën en schimmels. Hierbij gaat het om milieuveiligheid, voedselveiligheid, de veiligheid voor omwonenden van landbouwgebieden en voor werknemers. Op korte termijn komen deze middelen naar verwachting niet op de markt. Dit blijkt uit een rapport van het RIVM.

 • Concentraties fijn stof en stikstofdioxide gedaald, lokaal nog overschrijdingen 09 november 2016

  In het grootste deel van Nederland liggen de concentraties fijn stof en stikstofdioxide onder de Europese normen. Wel zijn er lokaal overschrijdingen van deze normen. Dat blijkt uit de monitoringsrapportage van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Daarnaast berekende het RIVM in een afzonderlijk onderzoek de concentraties stikstofdioxide en fijn stof langs snelwegen na de snelheidsverhoging naar 130 km/uur. Deze blijven overal onder de norm. Langs een aantal trajecten is de luchtkwaliteit lokaal verslechterd door de snelheidsverhoging en is er een hogere kans op overschrijding van de norm. Lagere concentraties stikstofdioxide en fijn stof verbeteren de volksgezondheid, ook wanneer ze al onder de grenswaarden liggen.

 • Adviesbrief deskundigenberaad HEV-Z 19 september 2016 naar EZ en VWS 07 november 2016

  Op 19 september 2016 heeft het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM een deskundigenberaad belegd met betrekking tot de mogelijke toename van Hepatitis E in Nederland. Dit was een vervolg op het overleg van 12 juni 2015.

 • AERIUS wint Computable Award 02 november 2016

  AERIUS heeft de Computable Award 2016 gewonnen in de categorie beste ICT-project van de overheid. Tijdens een feestelijke avond in het Beatrixtheater nam Mark Wilmot namens het ministerie van Economische Zaken, de prijs in ontvangst. Het RIVM dat nu verantwoordelijk is voor beheer en doorontwikkeling van AERIUS ziet deze prijs als bevestiging van de gekozen aanpak voor nieuwe toepassingen zoals de Omgevingswet.

 • Invoering meldingsplicht voor tularemie en zikavirusinfectie 01 november 2016

  Vanaf 1 november 2016 zijn de infectieziekten tularemie en zikavirusinfectie als meldingsplichtige ziekten groep C opgenomen in de Wet publieke gezondheid (Wpg). Dit betekent dat alle patiënten die voldoen aan de meldingscriteria van deze ziekten, moeten worden gemeld bij de GGD. De meldingsplicht is gepubliceerd in de Staatsblad op 23 augustus 2016.

 • RIVM start veldonderzoek naar rubbergranulaat 31 oktober 2016

  Het RIVM start vandaag met de monstername van rubbergranulaat op 100 sportvelden in Nederland. Hiermee wordt een representatief beeld verkregen van de samenstelling van het granulaat.

 • Strategie nodig voor beoordeling hormoonverstorende stoffen 31 oktober 2016

  Om het voor bedrijven en overheden mogelijk te maken om te beoordelen of stoffen een hormoonverstorende werking hebben, moeten wetgeving en onderzoekmethoden verder worden ontwikkeld. Op dit moment is het in de meeste gevallen onmogelijk om te bepalen of stoffen voldoen aan recent voorgestelde Europese concept criteria voor hormoonverstorende stoffen. Dit blijkt uit twee rapporten van het RIVM.

 • Nationaal hepatitisplan: een strategie voor actie 31 oktober 2016

  Onder het motto ‘Meer dan opsporen’ komt vandaag het nationaal hepatitisplan uit op de Nationale Hepatitis Dag 2016. Jaarlijks overlijden in Nederland zo’n 450-500 mensen aan de gevolgen van een infectie met hepatitis B of C. Een belangrijke reden om de de bestrijding van hepatitis in te intensiveren. Het plan beschrijft de hepatitisbestrijding in Nederland en wat de knelpunten en mogelijke verbeteringen zijn. Het is samengesteld door partijen die betrokken zijn bij de behandeling en bestrijding van hepatitis (o.a. specialisten, GGD-artsen en huisartsen). Naast alle huidige goedlopende preventiemaatregelen is er ruimte voor verbetering.

 • Snel LCI-richtlijnen vinden 28 oktober 2016

  De website van het RIVM is aangepast om de weergave op tablet en smartphone te verbeteren.

 • Landelijk onderzoek naar chlamydia en gonorroe 28 oktober 2016

  Het RIVM is eind oktober gestart met een onderzoek naar chlamydia en gonorroe onder de Nederlandse bevolking. Het RIVM wil hiermee beter inzicht krijgen in hoe vaak deze soa voorkomen onder mensen tussen de 18 en 34 jaar.

 • Voordelen en knelpunten van versnelde toegang voor nieuwe geneesmiddelen 27 oktober 2016

  Patiënten vragen steeds vaker om versnelde toegang tot nieuwe, innovatieve geneesmiddelen. Dat vraagt om een effectievere inzet van flexibele markttoelatingsprocedures. Fabrikanten, markttoelatings- en vergoedingsautoriteiten, patiënten en zorgverleners kijken samen wat er nodig is om dit te realiseren. Het RIVM onderzocht welke voordelen en knelpunten deze betrokkenen zien bij dit nieuwe marktoelatingsconcept.

 • Nationale EnergieAtlas helpt energietransitie versnellen 26 oktober 2016

  De nieuwe digitale Nationale EnergieAtlas helpt gemeenten, bedrijven en burgers om de overgang naar duurzame energie te versnellen. De atlas toont op kaarten de mogelijkheden voor verschillende vormen van duurzame energie, tot op straat- of zelfs gebouwniveau. Het beheer van de Nationale EnergieAtlas is belegd bij het RIVM.

 • Kosten en effectiviteit van het vernieuwd bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker 24 oktober 2016

  In 2011 en 2013 hebben er kosteneffectiviteitsanalyses (KEA) plaatsgevonden. In 2011 was dit in het kader van het advies van de Gezondheidsraad over de vernieuwing van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. In 2013 was dit om ook het effect van de inzet van de zelfafnameset te bepalen.

 • Beslisboom voor publiceren open data ontwikkeld 19 oktober 2016

  Het Kenniscentrum Open Data van de TU Delft heeft in opdracht van het RIVM een beslisboom gemaakt met daarin alle juridische afwegingen die gemaakt moeten worden om informatie als open data te kunnen publiceren. Deze beslisboom zorgt ervoor dat er geen afwegingen overgeslagen worden. Wel blijft er ruimte voor interpretatieverschillen en discussie.

 • Vaccinatiegraad griep in 2015 licht gedaald 18 oktober 2016

  Opnieuw is het aantal mensen dat de griepprik heeft gehaald licht gedaald, zo blijkt uit de jaarlijkse monitor van het NIVEL. Tijdens de jaarlijkse vaccinatiecampagne van 2015 haalde de helft van de mensen aan wie het aangeboden is de griepprik bij de huisarts. De griepprik werd het minst gehaald door mensen van 60 tot 64 jaar zonder een hoog risico op complicaties door een medische aandoening (24%) en het meest door mensen boven de 65 jaar met een hoog risico op complicaties door een medische aandoening (71%).

 • Risico van deeltjesverontreiniging op Silimed-borstimplantaten minimaal 17 oktober 2016

  Op siliconen borstimplantaten van de Braziliaanse fabrikant Silimed zijn deeltjes aangetroffen die daar niet thuishoren. Het betreft onder meer minerale vezels van glaswol en steenwol. Het risico van de deeltjes voor de gezondheid van mensen met deze implantaten is minimaal. Dit blijkt uit onderzoek door het RIVM in opdracht van de IGZ en Europese toezichthouders.

 • www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl live 17 oktober 2016

  Op 13 oktober is de ‘digitale counselingsmodule prenatale screening’ live gegaan op www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl. Deze website is bedoeld voor zwangeren en hun partners die meer willen weten over prenatale screening op downsyndroom en/of de 20 wekenecho.

 • Downscreening en Structureel Echoscopisch Onderzoek: professionals 17 oktober 2016

  Informatie over de prenatale screening op downsyndroom, trisomie 18, 13 en het Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO of 20 wekenecho).

 • RIVM-onderzoek aan basis historisch klimaatakkoord HFK's 14 oktober 2016

  Wetenschappelijk onderzoek van RIVM-er Guus Velders heeft mede aan de basis gestaan van het wereldwijde HFK klimaatakkoord. Dit akkoord is vrijdag 14 oktober gesloten in Kigali (Rwanda) om het gebruik van HKF’s, fluorkoolwaterstoffen, terug te dringen. Het gebruik van HFK’s is de afgelopen jaren sterk toegenomen omdat zij ingezet zijn als vervangers van ozonlaag afbrekende stoffen (zoals CFK's) in koelkasten, airconditioners en isolatiematerialen.

 • Aanwijzingen dat BPA effect heeft op immuunsysteem 13 oktober 2016

  RIVM vroeg in maart 2016 met de publicatie van het rapport “Bisphenol A: Part 2. Recommendations for risk management” aandacht voor effecten van bisfenol A (BPA) op het immuunsysteem. Daarop heeft minister Schippers het verzoek naar EFSA gestuurd om hiernaar te kijken. EFSA stelt dat de studies die RIVM heeft aangedragen bijdragen aan het bewijs dat BPA een effect kan hebben op het immuunsysteem van dieren. Ook stelt EFSA dat de studies onvoldoende zijn om sterke uitspraken te doen met betrekking tot effecten voor de mens.

 • De landelijke training De Keten Bekeken – de taken van het RIVM 12 oktober 2016

  Op 10 en 12 oktober trainde het RIVM onder meer met de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS), de brandweer, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), Defensie, het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en de politie voor incidenten met verdachte objecten. Elke organisatie heeft een eigen taak bij incidenten met verdachte objecten. Het RIVM vindt het belangrijk regelmatig te trainen en te oefenen met de partners die hierbij betrokken zijn. Door een gezamenlijke inzet uit te voeren kan in dergelijke situaties effectief worden samengewerkt.

 • Tekortkomingen in technische documentatie van zowel oude als nieuwe bloedglucosemeters 12 oktober 2016

  Onderzoek door het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft aangetoond dat de documentatie van fabrikanten die bloedglucosemeters maken onvoldoende is. Ook verzamelen zij onvoldoende informatie over de ervaringen van gebruikers. Dit geldt zowel voor meters die al langer verkrijgbaar zijn, als voor meters die van nieuwe aanbieders zijn. Verder zijn er verschillen gevonden tussen de meetresultaten van patiënten en die van laboratoria waar patiënten hun meting kunnen laten controleren. Goede voorlichting over juist gebruik van de bloedglucosemeter verhoogt de betrouwbaarheid van de meting. Ook is het van belang dat zorgverleners patiënten goed begeleiden bij het overstappen naar een andere meter.

 • NIPT beschikbaar als eerste test 12 oktober 2016

  Vanaf 1 april 2017 is de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) beschikbaar als eerste test voor zwangere vrouwen in het kader van TRIDENT 2.

 • Bestrijdingsmiddelen in grondwater bij drinkwaterwinningen 11 oktober 2016

  Bij een kwart van de drinkwaterwinputten zijn restanten van bestrijdingsmiddelen in het nabije grondwater aangetroffen. Dat concludeert het RIVM na onderzoek bij circa 200 drinkwaterwinningen.

 • Kinderen eten meer fruit dan 5 jaar geleden 11 oktober 2016

  De afgelopen vijf jaar zijn Nederlanders onder andere minder aardappelen, vetten en oliën, zuivel, koek en gebak en vlees gaan eten. De consumptie van niet-alcoholische dranken en kruiden en sauzen is toegenomen. De hoeveelheid groente en graanproducten bleef ongeveer gelijk. Kinderen zijn 20 procent meer fruit gaan eten ten opzichte van vijf jaar geleden. Dit zijn de bevindingen van het RIVM in de eerste twee onderzoeksjaren van de nieuwe voedselconsumptiepeiling van 2012-2016.

 • RIVM lanceert nieuwe web-based versie van ConsExpo 10 oktober 2016

  Een verbeterde versie van het computerprogramma ConsExpo is vanaf nu beschikbaar via de RIVM website. Experts van binnen en buiten Europa gebruiken het programma bij het schatten van blootstelling aan chemische stoffen via consumentenproducten als verf, schoonmaakmiddelen en persoonlijke verzorgingsproducten. Het nieuwe ConsExpo Web is gelanceerd tijdens het jaarlijkse congres van de International Society of Exposure Science in de Jaarbeurs in Utrecht.

 • Vroegopsporing meer richten op wensen en behoeften van ouderen 10 oktober 2016

  Vroegopsporing is erop gericht om ouderen die kwetsbaar zijn of worden op te sporen en hun problemen en behoeften te inventariseren. Ouderen ervaren vroegopsporing als betuttelend. Er zou daarom meer moeten worden uitgegaan van wat ouderen wel kunnen en willen. Ook kunnen de samenwerking en afstemming tussen verschillende initiatieven voor vroegopsporing verbeterd worden. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM.

 • Zorg over geneesmiddelresten in oppervlaktewater 07 oktober 2016

  Jaarlijks komt een aanzienlijke hoeveelheid geneesmiddelresten via het riool in het oppervlaktewater terecht. Dit zijn biologisch actieve stoffen. In Nederland wordt de veilige concentratie in oppervlaktewater voor een aantal geneesmiddelen overschreden. Uit een rapport van het RIVM, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, blijkt dat er aanleiding is tot zorg over de effecten van geneesmiddelen op de waterkwaliteit.

 • Advies beschikbaarheid medische isotopen in Nederland 06 oktober 2016

  In de afgelopen weken is er in de media regelmatig aandacht geweest voor de financiële situatie van de firma NRG (Nuclear Research and consultancy Group) in Petten. NRG is een belangrijke producent van medische radio-isotopen, dat zijn radioactieve stoffen die in ziekenhuizen worden gebruikt voor therapie en diagnose, vooral bij kanker, maar ook bij andere aandoeningen. Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het RIVM een eerste verkenning gedaan van de beschikbaarheid van medische radio-isotopen in Nederland.

 • Verbeterde beoordeling van risico’s voor kwaliteit drinkwater in kunststof leidingen 06 oktober 2016

  RIVM en KWR Watercycle Research Institute hebben een verbeterde methode ontwikkeld om te beoordelen of er een risico is op verontreiniging van drinkwater doordat verontreiniging in het grondwater door kunststof leidingen heen dringt (permeatie). Met deze methode kunnen de risico’s hiervan tijdig worden onderkend en kan gerichter onderzoek worden gedaan waar nodig. Er is namelijk een kleine kans dat organische verontreinigingen in grondwater door kunststof drinkwaterleidingen dringen en de kwaliteit van het drinkwater aantasten. Kunststof drinkwaterleidingen worden vooral gebruikt voor de aansluiting van woningen op de hoofdwaterleiding.

 • Monitor 2015: Bevolkingsonderzoek spoort darmkanker in vroeg stadium op 06 oktober 2016

  De landelijke monitoring van het bevolkingsonderzoek darmkanker met de resultaten over 2015 is uit. In dat jaar hebben 850.000 Nederlanders deelgenomen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker.

 • Sporten op kunstgrasvelden 06 oktober 2016

  Het RIVM begrijpt de onrust die is ontstaan naar aanleiding van de uitzending van Zembla over de veiligheid van het sporten op kunstgrasvelden. Op basis van de bestudeerde informatie verwacht het RIVM niet dat de toepassing van rubbergranulaat op kunstgras zal leiden tot risico’s voor de gezondheid. Er is nu geen reden om te stoppen met sporten op deze velden.

 • Inname zout en kalium blijft gelijk bij volwassenen, jodiuminname daalt 05 oktober 2016

  De hoeveelheid zout die volwassen in 2015 dagelijks binnenkregen, is gelijk gebleven ten opzichte van 2006. De inname ligt daarmee nog steeds ruim boven de aanbevolen maximale hoeveelheid. De jodiuminname is tussen 2006 en 2015 afgenomen met 37 procent bij mannen en 33 procent bij vrouwen, maar het risico op een tekort is klein. De kaliuminname is tussen 2006 en 2015 gelijk gebleven en er is maar een klein risico op een tekort geconstateerd. Dat blijkt uit onderzoek door het RIVM.

 • Vooral &#39;s avonds en &#39;s nachts meer ambulances nodig in Nederland 05 oktober 2016

  Het aantal ambulances dat op werkdagen in Nederland nodig is, is tussen 2012 en 2015 met tien gestegen naar 598. In de avond en nacht en in het weekend is de toename van het aantal benodigde ambulances groter. Zo zijn op werkdagen ‘s-avonds 28 ambulances meer nodig. Dit blijkt uit nieuwe berekeningen van het RIVM op basis van gegevens over het jaar 2015.

 • Accijnsverhoging op alcohol kan 14 tot 20 miljard euro opleveren aan welvaartseffect 03 oktober 2016

  Wanneer voor een periode van 50 jaar de accijns op alcohol verhoogd wordt met 50 procent, dan levert dit Nederland een welvaartseffect op tussen de 14 en 20 miljard euro. Dat welvaartseffect bestaat onder andere uit productiviteitsverbeteringen, het voorkomen van vroegtijdige sterfte, minder verkeersongevallen, minder inzet van politie en justitie en minder schooluitval. Dit blijkt uit onderzoek geleid door het RIVM.

 • RIVM draagt bij aan de Ecologische Sleutelfactor Toxiciteit 30 september 2016

  Het RIVM heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het ontwerp voor de Ecologische Sleutelfactor Toxiciteit. De ESF toxiciteit, als vijf samenhangende rapporten gepubliceerd door STOWA, geeft inzicht in de mate waarin toxische stoffen (en mengsels ervan) het waterleven kunnen bedreigen. De ESF toxiciteit is onderdeel van een reeks sleutelfactoren die samen inzicht geven in de ecologische toestand van een watersysteem en handvatten geven voor het nemen van effectieve herstelmaatregelen.

 • Effecten door titanium-nanodeeltjes in voedsel en tandpasta niet volledig uit te sluiten 29 september 2016

  Gezondheidseffecten als gevolg van blootstelling aan titaniumdioxide nanodeeltjes via voeding, voedingssupplementen en tandpasta kunnen niet helemaal worden uitgesloten. Om een beter beeld te krijgen van de kans op effecten na langdurige blootstelling, beveelt het RIVM verder onderzoek aan. Omdat duidelijk is geworden dat nanodeeltjes zich anders kunnen gedragen dan grotere deeltjes en opgeloste stoffen, heeft het RIVM naar de gezondheidseffecten van de fractie nanodeeltjes in de veel gebruikte witte kleurstof titaniumdioxide gekeken. De bevindingen zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nanotoxicology.

 • Internationale aandacht voor innovatief beoordelingssysteem duurzaam stortbeheer 29 september 2016

  RIVM en ECN publiceren samen een innovatief beoordelingssysteem waarmee wordt berekend wat acceptabele emissies van duurzaam beheerde stortplaatsen zijn. Bij deze emissies hoeven stortplaatsen niet meer eeuwigdurend te worden afgesloten. Dat bespaart geld en toekomstige generaties worden minder belast met onze afvalstoffen. De beleidsmatige onderbouwing van het beoordelingssysteem is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Waste Management.

 • Vrije artsenkeuze geeft doorslag bij keuze zorgverzekering 29 september 2016

  Mensen die voor de keuze staan een basiszorgverzekering af te sluiten vinden vrije artsenkeuze het belangrijkste. Vervolgens weegt de premie het zwaarst. Weinig mensen laten service van de verzekeraar en kwaliteit van de ingekochte zorg een dominante rol spelen in die keuze. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Domino Determann naar klantvoorkeuren bij zorgverzekeringen.

 • Afgelopen winter gemiddeld griepseizoen 27 september 2016

  De griepepidemie in de winter van 2014/2015 duurde 21 weken en was daarmee de langstdurende epidemie ooit gemeten. Bijna 2 miljoen mensen hadden last van griepachtige klachten. Ongeveer 10.000 mensen werden opgenomen in het ziekenhuis voor complicaties van griep, zoals longontsteking. Tijdens de epidemie stierven er 8.600 mensen meer dan gemiddeld in dezelfde periode. Deze oversterfte hangt waarschijnlijk samen met de griep. Dit blijkt uit het jaarrapport influenza en andere luchtweginfecties van het RIVM. Hierin staan de resultaten van het continue onderzoek dat het RIVM uitvoert in samenwerking met partners om ontwikkelingen op het gebied van luchtweginfecties tijdig te signaleren en hier op in te spelen.

 • RIVM organiseert derde conferentie in succesvolle reeks over Landgebruik en Waterkwaliteit 26 september 2016

  Van 29 mei tot 1 juni 2017 vindt de derde internationale conferentie plaats over landgebruik en waterkwaliteit (Land use and Water Quality, LuWQ2017 ). RIVM is de organisator.

 • RIVM actualiseert 2400 voedingsmiddelen in NEVO-online 26 september 2016

  Het RIVM heeft NEVO-online geactualiseerd. NEVO-online 2016 (Rivm.nl/nevo) bevat gegevens uit het Nederlands Voedingsstoffenbestand (NEVO) over de voedingskundige samenstelling van bijna 2400 voedingsmiddelen. Dit zijn voedingsmiddelen die door veel Nederlanders regelmatig worden gegeten en een grote bijdrage leveren aan de voorziening van energie en voedingsstoffen. De gegevens zijn een belangrijke bron van informatie voor iedereen die zich bezighoudt met de samenstelling van voedingsmiddelen, dieetadvisering, voedingsvoorlichting of onderzoek.

 • Relatief meer uitbraken van voedselinfecties door gewijzigde registratie 25 september 2016

  In 2015 zijn meer uitbraken van voedselinfecties en vergiftigingen geregistreerd dan in voorgaande jaren. Dit komt grotendeels doordat dit jaar, in tegenstelling tot 2014, alle niet-anonieme meldingen van uitbraken (van twee of meer zieken) bij de NVWA zijn meegenomen in de registratie, ongeacht of op desbetreffende locaties onderzoek werd gedaan naar ziekteverwekkers. In 2015 zijn in totaal 406 uitbraken gemeld met 1850 zieken. Dit blijkt uit het rapport ‘Registratie van voedselinfecties en –vergiftigingen in 2015’ van het RIVM en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

 • PSIE: Alternatief product voor HepBQuin 150IE 23 september 2016

  Eerder dit jaar hebben wij u gemeld dat er in Nederland een tijdelijk tekort is aan een aantal plasmaproducten van Sanquin PlasmaProducts (SPP). De beschikbaarheid van de Quin-producten is beperkt vanaf begin 2016 ten gevolge van problemen in het productieproces.

 • Minisymposium 'Desinfectiemiddelen in de gezondheidszorg' 22 september 2016
 • Patiënten willen meer en betere informatie over medicijnen 22 september 2016

  Patiënten vinden dat ze niet altijd voldoende informatie krijgen over de medicijnen die ze krijgen voorgeschreven en waarom daarvoor is gekozen. Ook worden zij van tevoren niet altijd goed ingelicht over mogelijke bijwerkingen. Dit maakt het voor hen lastig om mee te beslissen welke medicijnen zij het beste kunnen gebruiken als daarvoor meerdere mogelijkheden bestaan. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM, uitgevoerd in opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Hiervoor zijn patiënten die veel geneesmiddelen gebruiken geïnterviewd.

 • Verbetering legionellapreventie in natte koeltorens nodig 21 september 2016

  Een natte koeltoren koelt een gebouw of een industrieel proces door water te vernevelen en te verspreiden. Via die waternevel kunnen legionellabacteriën terechtkomen in de lucht die mensen inademen. Juist bij inademing kunnen legionellabacteriën gevaarlijk zijn. Eigenaren van nieuw geplaatste natte koeltorens zijn daarom verplicht om deze te melden. Eigenaren van nieuwe én bestaande natte koeltorens moeten aan een aantal eisen voldoen die besmettingen van natte koeltorens met legionellabacteriën voorkomen. Uit een inventarisatie van het RIVM blijkt dat de registratie en het toezicht erop nog voor verbetering vatbaar zijn.

 • Online chlamydia thuistesten minder goed dan labtesten 19 september 2016

  Thuistesten die via internet worden aangeboden om zélf te testen of je een soa hebt, zijn vaak onvoldoende betrouwbaar. Online testen waarbij je een monster moet opsturen naar een laboratorium, scoren beter. Dat blijkt uit een evaluatie van het RIVM van online chlamydiatesten.

 • Sterke eerstelijnszorg voorkomt overbodige ziekenhuisopnames bij chronische aandoeningen 19 september 2016

  Landen met een sterke eerste lijn, waarin continuïteit in de relatie met de huisarts èn toegankelijkheid van de huisartsenzorg geborgd zijn, hebben vaak minder ziekenhuisopnames voor chronische aandoeningen. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Tessa van Loenen bij IQ-Healthcare (Radboud UMC) en het RIVM. Dat blijkt uit het proefschrift van Tessa van Loenen, getiteld ‘Organization of primary care; Impact on avoidable secondary care‘.

 • Schade aan milieu bij recyclen van luiers niet uit te sluiten 16 september 2016

  Voor baby’s en volwassenen worden grote hoeveelheden luiers gebruikt. Dat levert jaarlijks ongeveer 160 miljoen kilo aan luierafval op. Om de hoeveelheid restafval te verminderen streeft de overheid ernaar de materialen van luiers te hergebruiken. Het RIVM heeft onderzocht wat de samenstelling is van deze luiermaterialen en welke risico’s er zijn voor het milieu bij hergebruik.

 • Klachten na sterilisatie met Essure geanalyseerd 15 september 2016

  Het RIVM heeft klachten geanalyseerd van vrouwen die zijn gesteriliseerd met de Essure®-methode. De vrouwen die klachten hebben gemeld geven aan dat deze klachten, zoals pijn en vermoeidheid, hun dagelijks leven negatief beïnvloeden. Sommige klachten zijn mogelijk toe te wijzen aan de plaatsing van Essure®, bij andere klachten is het moeilijker om een direct verband te leggen.

 • Handvatten voor het verbeteren van integraal gezondheidsbeleid 14 september 2016

  Integraal gezondheidsbeleid (IGB) is beleid waarbij meerdere beleidssectoren tegelijkertijd bijdragen aan het verbeteren van de gezondheid. Dit beleid richt zich niet alleen op het individu, maar ook op zijn en haar omgeving. Belangrijke sectoren voor de volksgezondheid om mee samen te werken zijn bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, zorg, onderwijs, arbeid en wonen. Om dit effectief te doen, moet IGB als een continu verbeterproces worden uitgevoerd. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Ilse Storm aan de Vrije Universiteit en bij het RIVM.

 • Extra milieurisico door scheepvaart onbekend 14 september 2016

  Er is te weinig bekend over de samenstelling van scheepsbrandstof voor de zeevaart. Hierdoor is niet bekend in hoeverre de uitstoot van eventuele bijgemengde stoffen een extra risico vormt voor het milieu. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) verscherpt haar controles op de kwaliteit van bunkerolie en op bedrijven die deze olie produceren en laat het RIVM extra onderzoek doen.

 • Smog door ozon vanaf 13 september 13 september 2016

  Vanaf dinsdag 13 september is er lokaal kans op smog door ozon, vooral in het zuiden van het land. De verwachting is dat de kans op smog vanaf vrijdag 16 september verdwenen is. De luchtkwaliteit is de komende dagen ’slecht’ volgens de Nederlandse Luchtkwaliteitsindex. Smog kan luchtwegklachten veroorzaken bij mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen, ouderen en mensen die zich inspannen in de buitenlucht. Het RIVM adviseert mensen die hinder ondervinden om met name in de middag en vroege avond binnen te blijven en zware lichamelijke inspanning te vermijden.

 • Straling rond COVRA-terrein voldoet aan de norm 12 september 2016

  Het stralingsniveau aan de terreingrens van de Centrale Organisatie voor Radioactief Afval (COVRA N.V.) te Borsele lag in 2011 -2014 onder het toegestane maximum van 0,040 millisievert per jaar. Dit blijkt uit controlemetingen van het RIVM. Over de periode 2011-2014 is de hoogste berekende jaarwaarde 0,018 millisievert. Hierbij is in rekening gebracht dat het gebied alleen maar voor industriedoeleinden wordt gebruikt.

 • Gebruik de 3D-printer verantwoord, in een goed geventileerde ruimte 12 september 2016

  Steeds vaker gebruiken consumenten zelf een 3D-printer. Zowel het gebruik van 3D-printers als de producten die ermee gemaakt worden, kunnen gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Om deze risico’s te beperken is het belangrijk dat de 3D-printers verantwoord gebruikt worden en de ruimte waarin geprint wordt goed geventileerd wordt. Ook met de producten moeten consumenten met zorg omspringen.

 • Beoordeling gezondheidseffecten alternatieve tabaksproducten 08 september 2016

  Voor de beoordeling van gezondheidseffecten voor gebruikers van alternatieve tabaksproducten, is kennis nodig over de samenstelling van het product, het rookgedrag (hoeveel wordt ervan gerookt en hoe diep wordt geïnhaleerd) en de gezondheidseffecten van het product. Het RIVM heeft daarom een inventarisatie gemaakt van de huidige kennis over zogenoemde ‘harm reduction producten’ en wat er over het gebruik en de gezondheidseffecten bekend is. Harm reduction producten zijn producten waarvan gezegd wordt dat ze minder schadelijk zijn voor de gezondheid dan gewone tabak (sigaretten, sigaren, pijptabak).

 • Monitor 2014 01 september 2016

  De Monitor 2014 van het bevolkingsonderzoek borstkanker is beschikbaar op de website. De resultaten laten op landelijk niveau een stabiel bevolkingsonderzoek borstkanker zien. Het LETB (Landelijk Evaluatie Team voor bevolkingsonderzoek Borstkanker) heeft de belangrijkste uitkomsten van het bevolkingsonderzoek borstkanker voor het verslagjaar 2014 becijferd.

 • AERIUS genomineerd voor ICT-prijs 31 augustus 2016

  Het ICT-project AERIUS is genomineerd voor de Computable Award in de categorie Overheid. Het RIVM is verantwoordelijk voor het beheer en de doorontwikkeling van AERIUS. Gebruikers bepalen welk van de genomineerde projecten de award wint. Stemmen kan tot 9 oktober 2016.

 • Moderne biotechnologie belangrijk voor medische productontwikkeling 29 augustus 2016

  Moderne biotechnologie kan een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van toekomstige medische producten, zoals biosensoren voor het opsporen van ziekten. Deze technologie maakt het mogelijk om de programmeertaal van het leven - de genetische code - in toenemende mate te begrijpen, zelf te bouwen en ook toe te passen.

 • Kansen en uitdagingen bij toepassing van ‘personalised medicine’ 29 augustus 2016

  De behandeling met medicijnen op basis van individuele kenmerken van een patiënt, zoals erfelijke eigenschappen, biedt veel kansen om therapieën per patiënt effectiever te maken. Maar er zijn ook nog veel uitdagingen. Zo vormt erfelijke informatie van een persoon bijvoorbeeld maar een deel van de puzzel om een ziekte effectief te behandelen met medicijnen. Ook andere factoren kunnen een rol spelen, zoals leeftijd, geslacht, eetgewoonten, aanwezigheid van andere ziekten en gebruik van meerdere medicijnen tegelijk. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS, naar de kansen en uitdagingen van personalised medicine.

 • Hoofdluis is van alle leeftijden 29 augustus 2016

  Behalve basisscholieren hebben ook middelbare scholieren en kinderen onder 4 jaar regelmatig last van hoofdluis. Hoofdluis komt vaker voor bij meisjes dan bij jongens, zo blijkt uit het onderzoek ‘LuisThuis?’ van het RIVM.

 • Nationaal Hitteplan niet meer actief vanaf 28 augustus 28 augustus 2016

  Het Hitteplan was actief in heel Nederland in heel Nederland van 23 tot en met 27 augustus. Vanaf 28 augustus is het in de meeste delen van het land weer koeler. Het KNMI heeft de code geel ingetrokken.

 • Hitteplan blijft actief en kans op smog aanwezig 25 augustus 2016

  Het Hitteplan blijft naar verwachting nog tot en met het weekend actief. De waarschuwingscode geel van het KNMI blijft van kracht. Zolang dit warme weer aanhoudt is er ook kans op smog door ozon.

 • Streng dieet wapent tegen ‘verouderingsziektes’ 24 augustus 2016

  Muizen met een ernstige verouderingsziekte worden drie keer ouder als ze dertig procent minder eten. Ook zijn ze veel vitaler dan muizen die normale hoeveelheden eten. Dat blijkt uit onderzoek waarover Erasmus MC en het RIVM vandaag samen publiceren in het vooraanstaande wetenschappelijke tijdschrift Nature. De resultaten kunnen van grote betekenis zijn voor kinderen met een verouderingsziekte, die nu zeer jong overlijden. Op langere termijn kan deze vondst ook van betekenis zijn voor het verder ontrafelen van de oorzaken van Alzheimer en Parkinson.

 • Nationaal Hitteplan actief in heel Nederland 23 augustus 2016

  De laatste week van de zomer heeft nog warm weer in petto voor heel Nederland. Het RIVM activeert het Nationaal Hitteplan op 23 augustus. Hiermee roept het RIVM op extra zorg en aandacht te besteden aan kwetsbare mensen om gezondheidsproblemen door het warme weer te beperken. De zon is nog steeds krachtig waardoor het belangrijk is om te letten op verbranding van de huid. Later deze week wordt smog door ozon verwacht wat kan leiden tot klachten van de luchtwegen. Het KNMI heeft waarschuwingscode geel afgegeven.

 • Nieuwe Geluidmonitor 2015 18 augustus 2016

  Langs rijkswegen ligt het gemeten geluidniveau gemiddeld ongeveer 2 decibel hoger dan de berekende waarde. Langs het spoor komen geluidmetingen en berekeningen gemiddeld overeen. Afhankelijk van de meetlocatie kunnen grotere of kleinere afwijkingen optreden. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM op 90 meetpunten langs rijkswegen en langs spoor.

 • Aanbevelingen voor communicatie bij stralingsongevallen en het verspreiden van jodiumtabletten 15 augustus 2016

  De communicatie over stralingsongevallen en het verstrekken van jodiumtabletten is effectiever als het aansluit bij wat mensen willen weten en de beelden die bij hen leven. Mensen hebben behoefte aan informatie over de gezondheidseffecten van een stralingsongeval en beschermende maatregelen, zoals wie wanneer jodiumtabletten moeten innemen. Dit zijn aandachtspunten bij communicatie over stralingsongevallen en het verspreiden van jodiumtabletten.

 • Betere bescherming tegen kinkhoest 04 augustus 2016

  Het internationale onderzoeksproject PERISCOPE krijgt 30 miljoen euro Europese subsidie om de afweerreacties tegen kinkhoestinfectie en -vaccinatie beter in kaart te brengen. De huidige vaccins tegen kinkhoest bieden weliswaar een goede en veilige bescherming tegen ernstige ziekte op de korte termijn, maar voorkomen niet dat op de langere termijn infecties met de kinkhoestbacterie kunnen ontstaan. Om ook langdurig goede bescherming te waarborgen is meer kennis over de werking van de huidige vaccins nodig. Het project moet tot nieuwe onderzoeksmodellen en analysemethoden leiden, wat de weg vrijmaakt voor de ontwikkeling van betere vaccinatiestrategieën tegen kinkhoest.

 • Nationaal Hitteplan niet meer actief 22 juli 2016

  Het Nationaal Hitteplan is niet meer actief. Vanaf zondag komt de temperatuur weliswaar weer boven de 27 graden uit in een groot deel van het land, maar dat zal niet lang aanhouden. Het KNMI en het RIVM blijven uiteraard alert op nieuwe periodes van aanhoudende warmte.

 • Langstdurende griepepidemie in 2015 gemeten 21 juli 2016

  De meest in het oog springende infectieziekte in 2015 was de griepepidemie in de winter van 2014-2015, die met 21 weken de langstdurende griepepidemie was die ooit in Nederland is gemeten. Dit blijkt uit het RIVM-rapport ‘Staat van Infectieziekten in Nederland 2015’.

 • Patiënt ziek door teken-encefalitisvirus 21 juli 2016

  Voor de eerste keer is in Nederland een patiënt ziek geworden door een teek die het teken-encefalitisvirus (TBE-virus) bij zich droeg. De besmetting trad zeer waarschijnlijk op na een tekenbeet tijdens een wandeling op de Utrechtse Heuvelrug. Inmiddels is de patiënt herstellende. Onlangs werd op de Sallandse Heuvelrug het teken-encefalitisvirus (TBE-virus) aangetroffen in teken. Het virus komt voor in verschillende landen in Noord, Midden- en Oost-Europa, waaronder Duitsland en Oostenrijk.

 • Woensdag mogelijk smog door ozon 19 juli 2016

  Op woensdag is er in het midden en oosten van het land een kleine kans op smog door ozon. De luchtkwaliteit is dan ’slecht’ volgens de Nederlandse Luchtkwaliteitsindex. Smog kan luchtwegklachten veroorzaken bij mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen, ouderen en mensen die zich inspannen in de buitenlucht. Het RIVM adviseert mensen die hinder ondervinden om met name in de middag en vroege avond binnen te blijven en zware lichamelijke inspanning te vermijden.

 • Nationaal hitteplan actief in enkele provincies 19 juli 2016

  Vanaf dinsdag is het Nationaal Hitteplan actief in de provincies Noord-Brabant, Gelderland, Limburg en Overijssel. Dit betekent dat het nodig is om maatregelen te nemen om gezondheidsproblemen bij kwetsbare groepen te beperken. Verder is het nodig om alert te zijn op zonverbranding van de huid, want met waarden boven of rond 7 of 8 is de zonkracht erg hoog de komende dagen. Het KNMI heeft voor de aanhoudende hitte waarschuwingscode geel afgegeven.

 • E-learning endoscopisten uitgebreid met 'surveillance' 12 juli 2016

  De e-learning voor endoscopisten die screeningscoloscopieën uitvoeren voor het bevolkingsonderzoek darmkanker is sinds juni 2016 uitgebreid met het onderdeel 'surveillance'. Zowel endoscopisten die bezig zijn met certificering als endoscopisten die al gecertificeerd zijn, zijn verplicht deze uitbreiding van de e-learning te volgen. Zij ontvangen hierover persoonlijk bericht via de screeningsorganisaties.

 • Aanmelden complicatieregister (DRCE) 12 juli 2016

  De vernieuwde complicatieregistratie van de NVMDL, de Dutch Registration of Complications in Endoscopy (DRCE), is inmiddels een half jaar live. Een deel van de bij het bevolkingsonderzoek aangesloten coloscopiecentra, werkt al met deze registratie. Een aantal centra heeft zich echter nog niet aangemeld. Via deze weg willen we de centra die nog geen gebruik maken van de DRCE, dan wel zich nog niet hebben aangemeld, nogmaals oproepen om dit zo spoedig mogelijk op te pakken.

 • Verslag ECG symposium 'Van Geluid naar Klankkleur' 11 juli 2016

  Op het eerste ECG symposium 'Van Geluid naar Klankkleur' van 26 mei jl. presenteerde het Expertise Centrum Geluid zichzelf in de volle breedte van geluidonderzoek, samen met tal van (internationale) externe sprekers. Juist deze aspecten maken het ECG tot wat het is: geluid onderzoek in de volle breedte, samen met onze nationale en internationale partners.

 • Nederlanders zitten veel, jongeren het meest 11 juli 2016

  Nederlanders brengen dagelijks gemiddeld 8,7 uur zittend door. Jongeren (12 tot 20 jaar) scoren het hoogst met gemiddeld 10,4 uur per dag. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van de Leefstijlmonitor 2015, een samenwerkingsverband van o.a. RIVM, VeiligheidNL en CBS. In dit onderzoek schatten respondenten zelf in hoelang ze gemiddeld zitten tijdens werk, school of studie, vervoer of vrije tijd.

 • Slijtage van banden en verf draagt bij aan microplasticsproblematiek 08 juli 2016

  Jaarlijks komt naar schatting ongeveer 1800 ton slijtagestof van banden in het Nederlandse oppervlaktewater terecht. Ook verfdeeltjes leveren met ongeveer 330 ton per jaar een grote bijdrage. Dit blijkt uit een rapport dat het RIVM in samenwerking met TNO heeft opgesteld, over drie bronnen van microplastics. De schurende reinigingsmiddelen zijn een veel kleinere bron, met ongeveer 1 ton per jaar.

 • Veehouderij heeft effect op longfunctie omwonenden 07 juli 2016

  In de buurt van veehouderijen hebben COPD-patiënten meer complicaties van hun ziekte. Daarnaast zien onderzoekers in het onderzoeksgebied een vermindering van de longfunctie door de uitstoot van ammoniak, en komen longontstekingen vaker voor. Daarentegen is er dichtbij veehouderijen minder astma en allergie. Dat zijn de belangrijkste resultaten uit het onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO).

 • Daling stikstof op koers 07 juli 2016

  De gemeten concentraties stikstofdioxide (NO2) zijn in 2015 gedaald ten opzichte van 2014. Deze daling is waarschijnlijk het gevolg van lagere emissies en gunstige weersomstandigheden, zoals temperatuur en windrichting. Dit blijkt uit de nieuwe concentratie- en depositiekaarten, die het RIVM jaarlijks maakt om het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) en de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) te monitoren.

 • Risicobeoordeling van mengsels van chemische stoffen 07 juli 2016

  Bij de risicobeoordeling en regulering van chemische stoffen wordt rekening gehouden met de schadelijke effecten van afzonderlijke stoffen. In de praktijk wordt de mens echter blootgesteld aan talloze stoffen tegelijk (‘mengsels’). Omdat mogelijk geringe, nog onschadelijke effecten van afzonderlijke stoffen schadelijk kunnen worden als ze bij elkaar worden opgeteld, heeft het RIVM in kaart gebracht welke initiatieven de afgelopen jaren zijn ondernomen om methodieken te ontwikkelen die de mogelijke gezondheidsrisico’s van mengsels weergeven.

 • Update optimalisatie kwaliteit bloedvlekken hielprik 07 juli 2016

  Eerder meldden we dat vanwege de toekomstige uitbreiding van het aantal hielprikaandoeningen een project is gestart om de kwaliteit van de bloedvlekken op de hielprikkaarten te optimaliseren. Om meer aandoeningen op te kunnen sporen, zijn meer laboratoriumanalyses nodig.

 • Aankondiging aanbesteding nieuwe hielpriklancetten 2016 07 juli 2016

  Er zal dit jaar in het derde kwartaal gestart worden met een aanbestedingstraject voor een nieuwe hielpriklancet. In dit traject zullen meerdere hielpriklancetten worden getest in de praktijk.

 • Landbouwpraktijk en waterkwaliteit in beeld gebracht 06 juli 2016

  De nitraatconcentraties in het water op landbouwbedrijven dalen, maar de verbeteringen in de afgelopen periode (2012-2015) zijn beperkt ten opzichte van de eerdere periode (2008-2011). De nitraatconcentraties in de zand-, klei- en veenregio nemen sinds 2012 zelfs toe, waarbij de concentraties nog wel lager zijn dan in de voorgaande vierjarige periodes sinds 1992. Dit blijkt uit een rapport van het RIVM.

 • Type vloeistof en frequentie e-sigaretgebruik bepalen schadelijkheid damp voor omstanders 06 juli 2016

  Bij het gebruik van e-sigaretten worden schadelijke stoffen uitgeademd, zoals propyleenglycol, nicotine en nitrosamines. In hoeverre dit gezondheidsrisico’s voor omstanders met zich meebrengt, hangt af van de vloeistof, en van hoe vaak en waar gedampt wordt. Doordat een e-sigaret alleen wordt geactiveerd als de gebruiker een trekje neemt, komen er tussen trekjes door geen schadelijke stoffen vrij. Dit in tegenstelling tot gewone sigaretten. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM dat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS.

 • Flexibel sporten heeft de toekomst 04 juli 2016

  Nederlanders bepalen steeds vaker zelf wanneer, waar en met wie ze sporten. De sportdeelname blijft gelijk, maar welk soort sporten beoefend wordt verandert. Deze ontwikkelingen worden beïnvloed door de vergrijzing, migratie en de groeiende vraag naar gezamenlijke beleving, zoals bij sportevenementen of extreme sporten als freerunnen, klimmen en kitesurfen. Dit volgt uit de eerste resultaten van de Sport Toekomstverkenning van het RIVM en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

 • Teken-encefalitisvirus in Nederland aangetroffen 30 juni 2016

  In teken op de Sallandse Heuvelrug is het teken-encefalitisvirus (TBE-virus) aangetroffen. Het is voor het eerst dat dit virus in teken is aangetroffen in Nederland. Er zijn geen patiënten bekend die in Nederland besmet zijn geraakt met het virus. Hoewel het risico op teken-encefalitis na een tekenbeet veel kleiner is dan op de ziekte van Lyme, is dit een extra reden om alert te zijn op tekenbeten.

 • Verbeterd inzicht in ziektelast van letsel door geweld 30 juni 2016

  Als bij het berekenen van de ziektelast van letsel door geweld naast de sterfte ook de lichamelijke en psychische gevolgen worden meegeteld, stijgt de totale ziektelast van letsel door geweld met 73 procent. Tot nu toe is de ziektelast van 'letsel door geweld' alleen uitgedrukt als het aantal mensen dat hierdoor vroegtijdig overlijdt. Ziektelast is het verlies van gezondheid binnen een bevolking door ziekte en vroegtijdig overlijden.

 • Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma hoog 30 juni 2016

  Uit het RIVM-rapport ‘Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Nederland’ (verslagjaar 2016) blijkt opnieuw de grote inzet van ouders, GGD’en en consultatiebureaus voor de volksgezondheid. Zo ligt de gemiddelde deelname per vaccinatie tussen de 92 en 99%. Wel is de deelname aan de meeste vaccinaties met ongeveer 0,5% afgenomen.

 • Bacteriën iets vaker resistent tegen laatste redmiddel-antibiotica 29 juni 2016

  Antibioticaresistentie is een wereldwijd probleem. In Nederland blijken sommige bacteriën die bij mensen infecties kunnen veroorzaken, vaker resistent tegen de antibiotica die als laatste redmiddel worden gebruikt. Dat betekent dat – als deze ontwikkeling zich voortzet - de behandelmogelijkheden op den duur steeds beperkter worden. Ook neemt het gebruik van antibiotica in de gezondheidszorg langzaam toe. Dit blijkt uit de jaarlijkse rapportage Nethmap/MARAN.

 • Optimalisatie screening op cystic fibrosis per 1 juli 29 juni 2016

  Met ingang van 1 juli a.s. worden de afkapgrenzen die gehanteerd worden in de screening op cystic fibrosis (CF = taaislijmziekte) aangescherpt. Verder is de classificatie van de mutaties waarnaar gekeken wordt in de 3e stap van de screening geëvalueerd en aangepast.

 • Tijdelijke alternatieve producten binnen PSIE programma 29 juni 2016

  In Nederland is er momenteel een tekort voor een aantal plasmaproducten die gemaakt worden door Sanquin PlasmaProducts (SPP). De beschikbaarheid van de Quin-producten is beperkt vanaf begin 2016 en er worden verdere beschikbaarheidsproblemen verwacht.

 • Advies Gezondheidsraad: gordelroosvaccinatie niet vanuit de overheid aanbieden aan ouderen 28 juni 2016

  De Gezondheidsraad adviseert de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de ouderen in Nederland niet vanuit de overheid een vaccinatie tegen gordelroos aan te bieden. Er is op dit moment slechts één vaccin op de markt en dat biedt onvoldoende bescherming, aldus de Gezondheidsraad. De minister zal na de zomer besluiten of zij dit advies overneemt.

 • Vragen rondom onderzoek verschil vaccinatiegraad DKTP, hep B en Pneu 27 juni 2016

  Eind mei 2016 hebben de ouder(s) en/of verzorger(s) van ruim 1900 kinderen die geboren zijn in 2012 een uitnodiging van het RIVM ontvangen om mee te doen aan een onderzoek naar het verschil in vaccinatiegraad tussen de vaccinaties DKTP, hepatitis B (hep B) en pneumokokkenziekte (Pneu).

 • Ontwikkeling Richtlijn Uitvoering RVP 2017 27 juni 2016

  Per 2018 wordt de uitvoering van het RVP de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Om de inhoudelijke kwaliteit van het RVP te borgen, wordt er een nieuwe professionele, breed gedragen richtlijn ontwikkeld. Deze Richtlijn Uitvoering RVP 2017 zal op 1 januari 2017 ingaan en inhoudelijk vrijwel geheel overeenkomen met de huidige Richtlijn, de Uitvoeringsregels en aanverwante protocollen, zoals de cold chain. De ontwikkeling van de nieuwe richtlijn gebeurt in de volgende 3 stappen:

 • WIP publiceert richtlijn Norovirus - versie Verpleeghuizen 27 juni 2016
 • Voorstel wetswijziging RVP van AWBZ naar Wpg naar Tweede Kamer 27 juni 2016

  Hans van Vliet, programmamanager RVP geeft een toelichting op het voorstel voor de wetswijziging RVP van AWBZ naar Wpg dat 10 mei jl. naar de Tweede kamer ging.

 • Onderzoek stralingsdoses radiologie wint onderzoeksprijs 27 juni 2016

  Harmen Bijwaard (RIVM) en Geert de Vries hebben de onderzoeksprijs van INholland gewonnen voor hun onderzoek naar stralingsdoses in ziekenhuizen. Het onderzoek richtte zich op medische stralingsbelasting in Nederland.

 • Ruim helft van alle tekenbeten in juni en juli 26 juni 2016

  Komende maand is de piek van het tekenseizoen met naar verwachting ruim 400.000 tekenbeten. In mei en juni werden op Tekenradar.nl tot nu toe 13 procent meer tekenbeten gemeld dan het gemiddelde van de voorgaande drie jaren, 3500 in totaal. Teken kunnen de ziekte van Lyme overbrengen. Het is belangrijk dat mensen na een bezoek ‘aan het groen’ zichzelf controleren en teken snel verwijderen. Mensen die na een tekenbeet de ziekte van Lyme krijgen kunnen meedoen aan onderzoek via Tekenradar.nl.

 • Kennisinstellingen werken samen aan modellen over de leefomgeving 24 juni 2016

  Kennisinstituten zetten hun samenwerking voort bij het ontwikkelen en gebruik van modellen voor over de kwaliteit van de leefomgeving. Binnen het Nationaal Modellen- en Datacentrum voor de leefomgeving (NMDC) werken zij samen aan de ontwikkeling, het beheer en het onderhoud van modellen ten behoeve van het leefomgevingsbeleid. Dit staat in een convenant dat is ondertekend door KNMI, RIVM, PBL, RWS, Deltares, Alterra en TNO.

 • Minder soa-testen in 2015 23 juni 2016

  Het aantal mensen dat zich voor een soa (seksueel overdraagbare aandoening) laat testen bij een Centrum Seksuele Gezondheid is, na een jarenlange stijging, in 2015 gedaald. Het percentage bezoekers bij wie ook daadwerkelijk een soa werd vastgesteld, is juist verder toegenomen, tot ruim 17 procent. Chlamydia blijft de meest voorkomende soa. Dit blijkt uit het RIVM-jaarrapport ‘Sexually transmitted infections in the Netherlands in 2015’.

 • Oefening politie, brandweer en RIVM op 23 juni 23 juni 2016

  Op 23 juni vindt er een grootschalige oefening plaats op het RIVM terrein (Bilthoven Science Park). De oefening staat in het teken van de multidisciplinaire samenwerking van het RIVM CBRN responsteam met het Landelijk Team Forensische Opsporing van de politie en de brandweer.

 • Hoge zonkracht komende dagen 22 juni 2016

  22 en 23 juni kan de zonkracht boven de 7 komen, als de zon schijnt. Afgelopen drie zomers is er niet een keer een waarde boven de 7 gemeten. De zonkracht, of UV-index is een maat voor de intensiteit van de UV-straling en bepaalt hoe lang de huid kan worden blootgesteld zonder rood te worden. Bij een zongevoelige huid kan zonkracht 7 al na een blootstelling van circa 15 minuten leiden tot roodheid van de huid. Zonverbranding is pas na enkele uren zichtbaar en voelbaar.

 • RIVM draagt bij aan Informatiepunt Omgevingswet 22 juni 2016

  Drie helpdesken van het RIVM gaan bijdragen aan de beantwoording van vragen via het Informatiepunt Omgevingswet. Dit informatiepunt ontsluit vanaf komend najaar kennis die verband houdt met de Omgevingswet. De bijdrage van het RIVM is vastgelegd in een samenwerkingsdocument, dat is ondertekend door de partners die met het Informatiepunt gaan samenwerken.

 • Verschil in rolopvatting speelt mee bij beleidsadvies experts 22 juni 2016

  Experts baseren hun beleidsadvies niet alleen op wetenschappelijke kennis, maar ook op persoonlijke opvattingen. Wetenschappers vatten hun rol als beleidsadviseur verschillend op en dat moet meer aandacht krijgen. Dit staat in het proefschrift van RIVM-er Pita Spruijt, die op 23 juni promoveert aan de Universiteit Utrecht..

 • Kansen en problemen bij invoeren integrale bekostiging geboortezorg 22 juni 2016

  Om de samenwerking tussen verloskundigen, gynaecologen en kraamzorg te verbeteren, wordt gewerkt aan de invoering van integrale bekostiging van de geboortezorg. Integrale bekostiging vraagt om organisatorische veranderingen, waaronder de vorming van een geboortezorgorganisatie, waar verloskundigen, gynaecologen en kraamzorg zich nu op aan het voorbereiden zijn. Deze betrokken partijen ervaren daarbij zowel kansen ervaren om de zorg te verbeteren, als spanningen en onzekerheden, bijvoorbeeld over hun autonomie. Dat blijkt uit interviews van RIVM met de betrokken partijen.

 • Uitbreiding monitoring exotische muggen Schiphol 21 juni 2016

  NVWA breidt de monitoring van exotische muggen op Schiphol uit. Aanleiding is de vondst van een exotische muggensoort door de NVWA. Het gaat om 3 gelekoortsmuggen (Aedes aegypti) die zijn aangetroffen in twee muggenvallen op Schiphol. Exotische muggen zijn in Nederland ongewenst, omdat ze infectieziekten kunnen overdragen. De kans is klein dat de muggen die hier gevonden worden drager zijn van ziekteverwerkkers. Uit voorzorg worden potentiele broedplaatsen opgespoord en behandeld om verspreiding van deze muggensoorten in Nederland te voorkomen.

 • Gunning laboratoria 16 juni 2016

  Vorige week is een nieuwe mijlpaal bereikt in de voorbereiding van het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker: de definitieve gunning van de laboratoriumdiensten heeft plaatsgevonden. De 5 screeningslaboratoria zijn de laboratoria van NMDL, UMCG, JBZ, RadboudMC en Symbiant.

 • Wijziging draaiboek: geen stopbrief 2016 16 juni 2016

  Er is een aanpassing op het Draaiboek overgangsfase bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker 2016 >2017.
  In de overgangsfase van 'oud' naar 'nieuw' zouden vrouwen die een uitnodiging kregen in 2015 en nog niet deelnamen een stopbrief krijgen: een extra brief om hen te informeren dat deelnemen aan het huidige bevolkingsonderzoek nog met hun 'oude' uitnodigingsbrief kan tot 1 december 2016. Deze stopbrief vervalt. Doorlooptijden zouden hierdoor erg lang worden wat ten koste gaat van de termijn waarop vrouwen de uitslag krijgen. Het is erg vervelend voor vrouwen om lang op hun uitslag te moeten wachten.

 • Aanpassing advies seksuele overdracht zikavirus 10 juni 2016

  Voor het eerst is beschreven dat het zikavirus langer dan een maand na ziekte via seksueel contact overgedragen kan worden van mannen naar vrouwen. Het RIVM past daarom het advies om seksuele overdracht van het zikavirus te voorkomen aan. De termijn voor mannen wordt uit voorzorg verlengd van één naar twee maanden.

 • Tekortkomingen in technische dossiers siliconen borstimplantaten 09 juni 2016

  Voor medische hulpmiddelen, zoals siliconen borstimplantaten, zijn fabrikanten verplicht om ‘technische dossiers’ aan te leggen op basis waarvan wordt bepaald of het product op de markt wordt toegelaten. De dossiers van 10 fabrikanten die in Nederland siliconen borstimplantaten op de markt brengen, blijken duidelijke tekortkomingen te hebben. Bij laboratoriumonderzoek van de implantaten zelf zijn geen afwijkingen aangetroffen die de gezondheid zouden kunnen schaden.

 • Het RIVM jaarverslag 2015 staat online 06 juni 2016

  In ons jaarverslag kijken we terug op onderzoek en projecten waar het RIVM in 2015 betrokken bij was. Dit betreft onder andere de veiligheid van injectienaalden, het onderzoek naar natuurlijke radioactiviteit in huizen, de lange griepepidemie van 2014-2015 en de introductie van de hielprik op Caribisch Nederland.

 • Verstoring dag- en nachtritme verhoogt borstkankerrisico en lichaamsgewicht bij muis 06 juni 2016

  Langdurige verstoring van het dag- en nachtritme verhoogt het risico op borstkanker en leidt tot gewichtstoename bij muizen. Dit blijkt uit studies beschreven in het proefschrift van Kirsten Van Dycke, die op 7 juni promoveert aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Het proefschrift beschrijft ook verschillende studies naar onderliggende mechanismen en manieren om verstoring van het dag- en nachtritme makkelijker op te sporen bij de mens.

 • Wijzigingsverzoeken dataset doorgeven tot 1 juli 2016 02 juni 2016

  Voor de uitvoering, monitoring en evaluatie van het bevolkingsonderzoek darmkanker worden gegevens vastgelegd en vindt er gegevensuitwisseling plaats tussen betrokken ketenpartijen. Welke gegevens op welke manier worden geregistreerd is vastgelegd in de dataset. Deze worden met enige regelmaat geactualiseerd. Voor de komende actualisatie van de dataset voor pathologie en MDL-gegevens (V5) kunnen tot 1 juli 2016 wijzigingsverzoeken worden doorgegeven.

 • Aanbesteding Monitor Bevolkingsonderzoek Borstkanker gepubliceerd 02 juni 2016

  Op 25 mei jl. is de aanbesteding van de jaarlijkse, landelijke monitor voor het bevolkingsonderzoek borstkanker gepubliceerd. Het doel van deze Europese aanbesteding van het RIVM is het afsluiten van een overeenkomst met een leverancier van de monitor voor de duur van 3,5 jaar, met mogelijkheid tot verlenging.

 • Luchtverontreiniging door verkeer en industrie afgenomen, invloed landbouw neemt toe 31 mei 2016

  Het mondiale luchtbeleid heeft in Europa goede resultaten opgeleverd: de lucht is schoner, de omgevingskwaliteit is beter. Desondanks is luchtkwaliteit nog steeds een belangrijke factor van vroegtijdige sterfte. De vermindering van emissies in de afgelopen jaren is vooral bereikt door schoner verkeer en schonere industrie. De invloed van landbouw op luchtkwaliteit is echter toegenomen. Dit zijn enkele resultaten uit het vandaag verschenen wetenschappelijk evaluatierapport ‘Towards Cleaner Air’ over het internationale luchtbeleid.

 • Harmonisatie toetsingskader desinfectantia en beleid WIP 31 mei 2016
 • Nieuwe stap naar in beeld brengen natuurlijk kapitaal 31 mei 2016

  Het RIVM gaat samen met gemeenten aan de slag om de waarden van natuurlijk kapitaal in de stad steeds beter in kaart te brengen. Dit is vastgelegd in de City deal ‘Waarden van groen en blauw in de stad’.

 • Tijdelijk REVAXIS naast DTP-vaccin van BBio 30 mei 2016

  Het huidige DTP-vaccin voor 9-jarigen is onvoldoende beschikbaar. Daarom zal de Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s (RIVM-DVP) tijdelijk het vaccin REVAXIS leveren .

 • Nieuw samenwerkingsverband stoffen en prenatale gezondheidsbescherming 25 mei 2016

  Op 27 mei wordt een symposium gehouden rond de nieuwe samenwerking tussen het RIVM, Stichting Proefdiervrij, en het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) bij de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Onderwerp is het gebied van stoffen en prenatale gezondheidsbescherming. De samenwerking richt zich op de ontwikkeling en implementatie van proefdiervrije methoden voor de risicoschatting van stoffen voor de ongeborene. Het initiatief wordt vormgegeven door Prof. Aldert Piersma, werkzaam bij het RIVM, en strategisch hoogleraar Reproductie- en Ontwikkelingstoxicologie bij het IRAS

 • Vroege opsporing van werk gerelateerde gezondheidseffecten in Europa 23 mei 2016

  In Europa worden verschillende systemen gebruikt die helpen om stoffen en processen die kanker kunnen veroorzaken snel op te sporen, de zogenoemde ‘early warning systems’. Ook is er een aantal databases beschikbaar die informatie bevatten over de blootstelling aan gevaarlijke stoffen of processen en gezondheidseffecten. Dat blijkt uit een inventarisatie door het RIVM naar de opsporing van werk gerelateerde gezondheidseffecten in 51 Europese landen.

 • Ziektelast en maatschappelijke schade van werk-gerelateerde kanker in de EU 23 mei 2016

  Jaarlijks wordt bij ongeveer 122.600 mensen in de EU kanker vastgesteld wordt doordat zij tijdens hun werk aan kankerverwekkende stoffen zijn blootgesteld. Hierdoor sterven in de EU ongeveer 79.700 mensen per jaar. De kosten voor de gezondheidszorg en verminderde productiviteit op het werk door werk gerelateerde kanker in de EU worden op 4-7 miljard euro per jaar geschat. Dat blijkt uit berekeningen van het RIVM.

 • Scholieren boren in de bodem van het RIVM 23 mei 2016

  In het kader van de landelijke Geoweek voor leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs, komen op 24 mei 40 leerlingen op expeditie bij het RIVM. Ze gaan grondwater en bodemleven onderzoeken. Hiervoor gaan zij o.a. plaggen grond uitsteken, peilbuizen plaatsen en grondwater oppompen.

 • Overgewicht kinderen ontstaat door kleine verschillen in energiebalans 19 mei 2016

  Kleine verschillen in de dagelijkse energiebalans (inname versus verbruik van calorieën) zorgen bij kinderen op de lange termijn voor het al dan niet ontwikkelen van overgewicht. Dit blijkt uit promotieonderzoek van Saskia van den Berg, uitgevoerd bij het RIVM in samenwerking met het Julius Centrum van het UMC Utrecht.

 • De Staat van Volksgezondheid en Zorg: kerncijfers voor beleid 18 mei 2016

  Vandaag presenteren acht samenwerkende organisaties onder regie van het RIVM de eerste versie van de Staat van Volksgezondheid en Zorg. De Staat VenZ beschrijft de stand van zaken op de verschillende beleidsterreinen van het ministerie van VWS. Het belangrijkste doel van de Staat VenZ is actuele en eenduidige kerncijfers te presenteren waarmee het beleid van VWS kan worden gevolgd en verantwoord. Het digitale cijferoverzicht is vanaf vandaag te vinden op www.staatvenz.nl.

 • Teun van Dillen wint Young Professional Award straling&nbsp; 13 mei 2016

  RIVM-er Teun van Dillen heeft tijdens het internationale congres voor stralingsexperts in Kaapstad de tweede prijs gewonnen van de prestigieuze Young Professional Award voor zijn werk aan het SUDOQU-model. Dit model berekent het effect van straling op de gezondheid van werknemers of bevolking na contact met voorwerpen die besmet zijn met radioactiviteit.

 • Geïntegreerde aanpak vermindert schadelijke effecten medicijnen in oppervlaktewater 10 mei 2016

  In toenemende mate worden medicijnresten in oppervlaktewater en drinkwater aangetroffen, zoals pijnstillers, hormoonresten en antidepressiva. Van een aantal is bekend dat ze negatieve effecten hebben in het milieu, zoals weefselschade (pijnstillers) en geslachtsverandering bij vissen (anticonceptiemiddelen). Om nu en in de toekomst de schade in het milieu te beperken zijn oplossingen nodig, waarbij de positieve effecten van medicijnen behouden blijven.

 • Meer aandacht voor gezonde voeding op scholen 09 mei 2016

  Ongeveer 80 procent van de scholen in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroeps onderwijs geeft aan dat zij de afgelopen jaren meer aandacht aan gezonde voeding hebben besteed. Ook is het voedingsaanbod volgens de scholen verbeterd: in de kantines worden bijvoorbeeld meer gezonde producten (uit de Schijf van Vijf) aangeboden dan ongezonde, zoals snacks en frisdrank. Dit blijkt uit een onderzoek van het RIVM onder 450 scholen dat in opdracht van staatssecretaris Martin Van Rijn (VWS) is gedaan.

 • Lage waarden radon in Nederlands grondwater en drinkwater 29 april 2016

  De metingen van radon in grond- en drinkwatermonsters uit Overijssel en Limburg laten zien dat er weinig radon in zit. Een vergelijking met de resultaten uit de vorige meetcampagne in 1995 laat zien dat het radon-222 gehalte in het grondwater in Nederland zich op een laag en constant niveau bevindt.

 • Stapje vooruit in strijd tegen kinkhoest 28 april 2016

  Het toevoegen van een extra adjuvant (hulpstof) aan de huidige kinkhoestvaccins kan de effectiviteit ervan vergroten. En een nieuwe generatie vaccin, een zogenaamd outer-membrane vesicle vaccin, zou nog effectiever kunnen beschermen tegen kinkhoest. RIVM’er Jolanda Brummelman promoveert vandaag aan de Universiteit Utrecht op dit onderzoek.

 • Kwaliteitsbeoordeling SEO gewijzigd 26 april 2016

  In 2014 zijn landelijke criteria vastgesteld voor de kwaliteitsbeoordeling van SEO-beelden.

 • Medische indicatie 26 april 2016

  De combinatietest ten behoeve van prenatale screening op downsyndroom is niet geschikt voor alle zwangeren.

 • Kwaliteitseis SEO 26 april 2016
 • Nieuwe versie kwaliteitseis aan de laboratoria 26 april 2016

  De kwaliteitseisen die gesteld worden aan de laboratoria zijn aangevuld met de eis dat de gewichtsgecorrigeerde maandelijkse mediane MoM voor PAPP-A en beta-hCG dient te liggen tussen 0,9 en 1,1.

 • Inname vlamvertragers via voedsel laag 21 april 2016

  Vlamvertragers zijn stoffen die in allerlei producten worden gebruikt. Een veel gebruikte groep vlamvertragers zijn de polybroomdifenylethers (PBDE’s). Deze stoffen kunnen via het milieu in voedsel terechtkomen, waardoor mensen ze via hun voeding kunnen binnenkrijgen. Het RIVM berekende of er hierdoor een risico is op schadelijke effecten voor de gezondheid. De inname van drie PBDE’s (-47, -99 en -153) blijkt zodanig laag, dat het risico op schadelijke effecten zeer klein is. Voor twee andere PBDE’s (-100 en -183) ontbreken gezondheidskundige grenswaarden zodat hier geen uitspraak over gedaan kan worden.

 • European Congres of Radiology (ECR) 21 april 2016

  Het RIVM-CvB heeft samen met een delegatie van de screeningsorganisaties en het LRCB het European Congres of Radiology bezocht, dat van 2 t/m 5 maart 2016 plaats vond in Wenen. Het belangrijkste doel van het bezoek was om meer inzicht te verkrijgen in het aanbod van de verschillende leveranciers van mammografen, PACS (beeldenuitwisseling en opslag), en beoordelingsstations.

 • E-magazine ‘Gezond en wel in de wijk’ geeft gemeenten nieuwe toegang tot erkende interventies 21 april 2016

  Wie wil werken aan een gezonde wijk, kan kiezen uit vele interventies. Een deel daarvan is erkend. Waarom zijn deze erkende interventies een slimme keuze? En hoe werken ze in de praktijk? Zeven kennisinstituten presenteren samen ‘Gezond en wel in de wijk’: een e-magazine over de kracht van erkende interventies: gezondenwelindewijk.nl. Naast inspiratie biedt dit magazine gemeenten een handige toegang tot de verschillende databanken met erkende interventies bijvoorbeeld voor het aanpakken van overgewicht, het terugdringen van eenzaamheid of het geven van extra aandacht aan mantelzorgers.

 • Huisartsenbeurs druk bezocht 21 april 2016

  Wat verandert er precies vanaf 2017 in het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker? Wat verandert er voor mij? Dit en nog vele andere vragen kregen we van huisartsen en doktersassistenten tijdens de LHV Huisartsenbeurs op 2 april in de stand van het RIVM.

 • Definities begrippen vastgesteld 21 april 2016

  Bepaalde termen uit het bevolkingsonderzoek darmanker worden op verschillende manieren geïnterpreteerd. Dat bleek onder andere tijdens regiobijeenkomsten en audits. Zowel binnen de beroepsgroep als tussen de beroepsgroepen was er sprake van een verschil in interpretatie. Voor deze termen zijn nu duidelijke definities vastgesteld.

 • Marina Conyn Officier in de Orde van Oranje Nassau 20 april 2016

  Op 19 april ontving Marina Conyn de onderscheiding van Officier in de Orde van Oranje Nassau. De bijbehorende versierselen werden haar uitgereikt door de burgemeester A.J. Gerritsen van gemeente de Bilt. Dit gebeurde tijdens haar afscheidsreceptie bij het RIVM.

 • Nader onderzoek gewenst naar gezondheidsrisico’s ultrafijnstof door luchtvaart 20 april 2016

  Er zijn geen duidelijke aanwijzingen dat de sterfterisico’s nabij de luchthaven Schiphol afwijken van die van nabijgelegen gebieden of elders in Nederland. Dat blijkt uit een eerste verkennend onderzoek van het RIVM naar de gezondheidsrisico’s van ultrafijnstof rond Schiphol door de luchtvaart. Aanvullend onderzoek is nodig om beter inzicht te krijgen in de mate waarin ultrafijnstof bijdraagt aan gezondheidseffecten.

 • Addendum Luchtbehandeling in operatiekamer en opdekruimte in operatieklasse 1 19 april 2016
 • Voor producten is niet altijd duidelijk welk wettelijk kader geldt 19 april 2016

  Er blijkt een grote variatie aan producten te zijn, waarvan niet eenvoudig te bepalen is onder welke wetgeving zij vallen: de Warenwet, de Geneesmiddelenwet, de Wet op de medische hulpmiddelen of de Biocidenverordening. Daardoor is soms ook onduidelijk wie verantwoordelijk is voor het toezicht en/of handhaving. Dit kan risico’s voor de consument met zich meebrengen. Het RIVM heeft geïnventariseerd om welke producten het gaat.

 • 1 op de 9 jongeren wordt gepest op school 19 april 2016

  Bijna 11 procent van de jongeren op het voorgezet onderwijs geeft aan de afgelopen drie maanden gepest te zijn. Dit zijn 3 jongeren in een klas van 27. Dit blijkt uit de Gezondheidsmonitor Jeugd, een grootschalig onderzoek onder 100.000 jongeren naar leefstijl en gezondheid door de GGD’en en het RIVM.

 • Omgevingsvergunning eenvoudiger met Digitaal Stelsel Omgevingswet 18 april 2016

  Het aanvragen en afgeven van een omgevingsvergunning en het maken van ruimtelijke plannen wordt onder de Omgevingswet eenvoudiger. Dankzij het Digitaal Stelsel Omgevingswet hebben alle partijen straks toegang tot dezelfde informatie, die ontsloten wordt via één loket. In een online college vertelt directeur-generaal André van der Zande van het RIVM hoe dit in zijn werk zal gaan.

 • Jaarbericht CvB 2015 14 april 2016

  Voor het eerst brengt het CvB een jaarbericht uit. Deze eerste editie is gemaakt mede ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het CvB.

 • Nieuwe website brengt tools voor duurzaamheid in kaart 14 april 2016

  Er is een verscheidenheid aan methoden en technieken (‘tools’) om duurzaamheid te analyseren. De geheel vernieuwde website metenvanduurzaamheid.nl biedt wegwijzers voor het gebruik hiervan. De nieuwe site kan overheden, bedrijven, onderzoekers of burgers helpen om de juiste tool bij hun vraagstelling te kiezen.

 • De WIP en Twitter 14 april 2016
 • Meer soa gevonden bij vrouwen en heteroseksuele mannen 12 april 2016

  Het aantal mensen dat zich voor een soa laat testen bij een Centrum Seksuele Gezondheid is in 2015 licht gedaald met 3%. Het percentage bij wie uiteindelijk een soa wordt aangetroffen, neemt echter toe. Bij ruim 17% van de consulten werd een of meer soa gevonden. In 2014 was dat nog 15,5%. De stijging van het aantal soa komt vooral voor rekening van vrouwen en heteroseksuele mannen. Dit blijkt uit de Thermometer seksuele gezondheid 2015 van het RIVM.

 • Website Platform Houtrook en Gezondheid 12 april online 12 april 2016

  Het gebruik van openhaarden, inzethaarden, kachels, vuurkorven en barbecues neemt de laatste jaren toe. Ze worden gebruikt voor het verwarmen van woningen, voor de sfeer of voor recreatief gebruik. Ongeveer 20% van de Nederlandse huishoudens bezit bijvoorbeeld een houtkachel of openhaard. Het stoken van hout kan voor omwonenden overlast opleveren in de vorm van geurhinder, gezondheidsschade en roetneerslag. Om overlast of gezondheidsschade als gevolg van het stoken van hout en andere vaste brandstoffen door particulieren te voorkomen en/of te verminderen, is mede op initiatief van de Rijksoverheid het Platform Houtrook en Gezondheid ingesteld.

 • Herziene richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken gepubliceerd 11 april 2016
 • Vlekvormige huiduitslag na tekenbeet kan ook Lyme zijn 07 april 2016

  De huiduitslag door de ziekte van Lyme is niet altijd een karakteristieke ‘rode ring’, maar kan ook een egaal gekleurde vlek zijn. Bij 1 op de 3 mensen met een huiduitslag door de ziekte van Lyme ontstaat zo’n egaal gekleurde vlek. Deze egale huiduitslag is moeilijker te herkennen en te onderscheiden van andere aandoeningen. Kenmerkend voor zowel de ring als de vlek is dat deze steeds groter wordt. Snel herkennen is belangrijk, omdat tijdige behandeling ernstigere klachten kan voorkomen. Afgelopen jaar zijn er twaalfduizend tekenbeten gemeld via Tekenradar.nl.

 • Maatwerk en samenwerking nodig voor informatiehuizen Omgevingswet 06 april 2016

  Ieder informatiehuis uit het Digitaal Stelsel Omgevingswet moet een eigen, stapsgewijs, groeipad volgen. Wel is het nodig om met het inrichten van alle informatiehuizen gelijktijdig te beginnen, om zo de gegevens uit tien kennisdomeinen optimaal te kunnen integreren en ontsluiten via één loket. Dit staat in een advies van het RIVM over de totstandkoming van het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

 • Overgangsfase van oud naar nieuw bevolkingsonderzoek 06 april 2016

  Op 1 januari 2017 start het nieuwe bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Dat betekent dat het "oude" huidige bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker dit jaar stopt. Voor een optimaal verloop van nieuw naar oud is een draaiboek gemaakt in samenwerking met alle betrokken partijen.

 • Kwart van laagst opgeleiden heeft obesitas 05 april 2016

  Van de mensen van 25 jaar of ouder, die hooguit basisonderwijs hebben afgerond, heeft een kwart obesitas (ernstig overgewicht). Onder universitair opgeleiden is dat 6 procent. Dit blijkt uit de Leefstijlmonitor 2015, een samenwerkingsverband van o.a. CBS, RIVM, Voedingscentrum en Pharos Expertisecentrum Gezondheidsverschillen. In dit onderzoek melden respondenten zelf hun gewicht en lengte.

 • Indicatie van de inname van 3-MCPD via voedsel 04 april 2016

  Tijdens de productie van plantaardige oliën en vetten, en dan vooral van palmolie, wordt 3-MCPD gevormd. Voedingsmiddelen die hoge gehalten 3-MCPD kunnen bevatten zijn margarine, sauzen, koffiecreamers en bakkerswaren. Omdat de stof schadelijk kan zijn voor de nieren, heeft het RIVM berekend hoeveel 3-MCPD mensen via voedsel kunnen binnenkrijgen. Vanwege beperkt beschikbare gegevens over de concentratie 3-MCPD in voedingsmiddelen zijn harde conclusies over de inname en de gevolgen ervan voor de gezondheid niet te trekken.

 • Nieuwe informatie beschikbaar over gezondheidsfactoren 31 maart 2016

  In de Atlas Leefomgeving is nieuwe informatie opgenomen over factoren die de gezondheid van bewoners Noord-Brabant beïnvloeden, zoals luchtkwaliteit en geluid. Ook zijn er nieuwe kaarten beschikbaar waarop de locaties van natte koeltorens staan aangegeven. Wanneer deze torens slecht worden beheerd, kunnen zij legionellose ofwel veteranenziekte veroorzaken. De nieuwe kaarten werden op 31 maart onthuld tijdens de werkconferentie van de Atlas Leefomgeving.

 • Meer obesitas en hoge bloeddruk bij nieuwe generaties volwassenen 31 maart 2016

  Jongere generaties lopen meer risico op gezondheidsproblemen door obesitas en hoge bloeddruk dan voorgaande generaties. Deze risicofactoren komen steeds vaker en op jongere leeftijd voor. Eind jaren tachtig had bijvoorbeeld 7-8% van de veertigers obesitas en 16 jaar later was dit gestegen tot 11-15%. Ruim 80% van alle hart- en vaatziekten bij mannen en vrouwen van 20-60 jaar was toe te schrijven aan de belangrijkste risicofactoren, te weten ongunstige niveaus van bloeddruk, cholesterol, gewicht en roken. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Gerben Hulsegge, uitgevoerd bij het RIVM in samenwerking met het Julius Centrum van het UMC Utrecht.

 • Preventie van kwetsbaarheid richten op ouderen van nu en van de toekomst 30 maart 2016

  Oudere mensen blijven tegenwoordig langer thuis wonen en blijven langer zelfredzaam. Preventie van kwetsbaarheid kan hier aan bijdragen. Bij preventie van kwetsbaarheid bij ouderen is het belangrijk om rekening te houden met alle verschillende soorten kwetsbaarheid: fysieke, psychische, cognitieve en sociale kwetsbaarheid. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM. Voldoende bewegen hangt samen met alle soorten kwetsbaarheid. Extra aandacht is nodig voor de groep oudere mensen met een lage opleiding die vaker kwetsbaar is. De generatie ouderen van de toekomst is anders dan de generatie ouderen van nu. Om met die verschillen rekening te houden is een generatiebewust beleid aan te bevelen.

 • Bestrijding van muggen in Nederland 30 maart 2016

  Wereldwijd vormen muggen die ziekteverwekkers overbrengen, zoals de malariaparasiet, het denguevirus en het West Nijlvirus, een groot probleem. In Nederland is dat nog niet aan de orde. Wel komen er van nature soorten voor die onder bepaalde omstandigheden in staat zijn ziekteverwekkers over te dragen. Vanwege uitbraken in andere Europese landen wil Nederland goed voorbereid zijn. Het RIVM heeft daarom in samenwerking met het Centrum Monitoring Vectoren van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), verschillende scenario’s voor de bestrijding van deze inheemse muggen uitgewerkt.

 • Slimme oplossingen voor beter stadsklimaat 29 maart 2016

  Op 8 en 9 april 2016 organiseert het KNMI in samenwerking met onder andere het RIVM de climate hackathon. Een wedstrijd met als doel het beste, meest vernieuwende concept om het klimaat in de Nederlandse steden te verbeteren. Er wordt aan de slag gegaan met open data gecombineerd met andere databronnen en technologieën. Dus technische studenten, creatievelingen en innovators opgelet. Inschrijven kan tot 1 april.

 • Leren van het buitenland over preventie in het zorgstelsel 29 maart 2016

  Preventieve maatregelen voor groepen met een verhoogd gezondheidsrisico, zoals kinderen met overgewicht en eenzame ouderen, komen in Nederland soms moeizaam van de grond. Betrokken partijen, zoals gemeenten, verzekeraars, zorgverleners en GGD’en ervaren verschillende knelpunten. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat deze knelpunten veelal niet uniek zijn voor Nederland maar ook in het buitenland aan de orde zijn. Ook is gekeken of het beleid in andere landen met betrekking tot preventie lessen oplevert die kunnen bijdragen aan oplossingen in Nederland.

 • Labtest alleen niet doorslaggevend bij diagnose Lyme 25 maart 2016

  De ziekte van Lyme kan zich uiten in verschillende klachten bij de patiënt. De laboratoriumtesten voor de ziekte van Lyme kunnen artsen ondersteunen om de diagnose te stellen, maar geven geen doorslag. Dat blijkt uit onderzoek van een groep van meer dan 20 Europese experts naar de betrouwbaarheid van serologische Lyme-testen.

 • Opkomstcijfers HPV-vaccinaties 2015 bekend 24 maart 2016

  De Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s (RIVM-DVP) rapporteert vandaag de opkomstcijfers van de HPV-vaccinaties per 1 januari 2016 van het Rijksvaccinatieprogramma aan VWS.

 • Omwonenden langdurig blootgesteld aan PFOA door chemiebedrijf DuPont/Chemours 24 maart 2016

  Omwonenden van de chemiefabriek DuPont/Chemours in Dordrecht zijn jarenlang via de lucht blootgesteld aan de stof perfluoroctaanzuur (PFOA). Het is waarschijnlijk dat zij hierdoor langdurig aan hogere waarden PFOA zijn blootgesteld dan de door het RIVM vastgestelde grenswaarde voor chronische blootstelling. Voor deze overschrijding zijn meerdere scenario’s doorgerekend. In het ongunstigste geval is de grenswaarde 25 jaar lang overschreden.

 • Risico op koolmonoxidevergiftiging bij roken waterpijp 21 maart 2016

  Het roken van een waterpijp is niet zonder risico’s. Een van de risico’s is het vrijkomen van koolmonoxide (CO). Zelfs bij éénmalig gebruik kan dit leiden tot koolmonoxidevergiftiging. Dat blijkt uit een inventarisatie van de risico’s van waterpijp roken door het RIVM. Ook bleek dat de afgelopen jaren een aantal meldingen is gedaan van personen die onwel zijn geworden na een bezoek aan een shishalounge, waar waterpijp wordt gerookt.

 • Rapportage laboratorium infectieziekteonderzoek, diagnostiek en screening 2015 17 maart 2016

  De jaarrapportage geeft de resultaten weer van laboratoriumonderzoek dat is verricht door het Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en Screening (IDS) van het RIVM.

 • Honderden Nederlanders denken mee over groen in de buurt 16 maart 2016

  Tijdens de nationale boomfeestdag is een begin gemaakt met het aanplanten van ruim 100 bomen die zijn aangevraagd via de actie ‘Boom in je buurt’. De actie is een initiatief van de Atlas Natuurlijk Kapitaal (ANK) en stichting Nudge. Het beheer van de ANK is ondergebracht bij het RIVM.

 • Uitzending Tros Radar over thermografie 14 maart 2016

  Maandag 29 februari wijdde Tros Radar een uitzending aan thermografie. Radar ging op pad met een verborgen camera en liet deskundigen, waaronder Claudette Loo - radioloog bij het Bevolkingsonderzoek Midden-West -, reageren op de voorlichting die medisch thermografen geven in hun praktijk. Annemiek van Bolhuis, directeur Volksgezondheid en Zorg van het RIVM, heeft in beeld op een aantal uitspraken over het RIVM en het bevolkingsonderzoek gereageerd.

 • Nieuwe versie indicatorenset beschikbaar 14 maart 2016

  Het bevolkingsonderzoek borstkanker maakt gebruik van indicatoren voor het monitoren op lokaal, regionaal en landelijk niveau en om het bevolkingsonderzoek landelijk te evalueren. Versie 2.0 van deze indicatorenset is nu vastgesteld en te downloaden.

 • Scholingsaanbod LCHV 2016 bijgewerkt! 10 maart 2016

  Ook dit jaar biedt het LCHV meerdere studiedagen, themabijeenkomsten en cursussen aan. Enkele data staan nog niet vast.

 • Tuberculosebestrijding in Nederland: stand van zaken 10 maart 2016

  In 2015 werden meer tbc-patiënten geregistreerd dan in 2014, namelijk 867 in 2015 tegenover 814 in 2014. In de jaren voor 2014 daalde het aantal patiënten met tuberculose (tbc) door effectieve opsporing en behandeling van de ziekte tot een historisch laag aantal. De huidige stijging wordt veroorzaakt door de toegenomen instroom van asielzoekers afkomstig uit landen waar tbc veel voorkomt. Uit de actieve opsporing blijkt dat het vooral om (nog) niet-besmettelijke tuberculose gaat. Deze vroegtijdige signalering gevolgd door een juiste behandeling van patiënten voorkomt de overdracht van tbc.

 • Internetdiscussies waardevolle bron voor zicht op patiëntenperspectief 09 maart 2016

  Het perspectief van patiënten komt niet altijd overeen met die van de medische behandelaars en beleidsmakers. Dat blijkt uit een analyse van internetfora door het RIVM. Om die reden kan inzicht in het patiëntenperspectief via internet een waardevolle informatiebron zijn voor zorgprofessionals en beleidsmakers.

 • Groeiende samenwerking voor een gezonder Nederland 09 maart 2016

  Met de start van het Nationaal Programma Preventie Alles is gezondheid… begin 2014 is een groeiende beweging in gang gezet van maatschappelijke organisaties en overheden die actief hun bijdragen leveren aan meer gezondheid in Nederland, bleek op de jaarlijkse conferentie op 9 maart 2016. Onder meer minister Schippers van VWS onderstreepte daar het belang van het opschalen van goede initiatieven om nog meer effect te bereiken.

 • Zwangerschap en risico's op het werk, informatiebladen geactualiseerd 08 maart 2016

  Op de website www.rivm.nl/zwanger/werk staan informatiebladen voor publiek over risico's op het werk voor de zwangerschap.

 • Meer tabaksproducten, maar aantal additieven stabiel 08 maart 2016

  In 2014 is het aantal tabaksproducten op de Nederlandse markt gestegen tot 4212. Dat is 5 procent meer dan in 2013. Het totale aantal door tabaksfabrikanten gemelde additieven in deze tabaksproducten is redelijk stabiel (1214 in 2014 tegenover 1261 in 2013). De meeste additieven worden als smaakstof aan de tabak toegevoegd. Dit zijn vaak zoete smaken zoals suikers, cacao, vanille of zoethout.

 • Informatiebladen over downsyndroom, patausyndroom, edwardssyndroom en open rug/schedel geactualiseerd 08 maart 2016

  De informatiebladen over het downsyndroom, patausyndroom, edwardssyndroom en open rug/schedel zijn herschreven en geactualiseerd.

 • Optimalisatie kwaliteit bloedspots hielprik 08 maart 2016

  De Gezondheidsraad heeft advies uitgebracht over de uitbreiding van de hielprik naar 31 ziekten. Onze minister heeft dit advies overgenomen en het RIVM-CvB de opdracht gegeven om deze uitbreiding voor te bereiden door het opstellen van een zogenoemde 'Uitvoeringstoets'.

 • Folder 'Gehoorscreening onvoldoende' aangepast 08 maart 2016

  Recent is de folder 'Gehoorscreening onvoldoende' op twee punten aangepast. Allereerst wordt nu ook de jeugdarts genoemd als mogelijke verwijzer naast de huisarts.

 • NICU kaart nieuwe lay-out 08 maart 2016

  Bij kinderen die op neonatale intensive care units (NICU's) zijn opgenomen wordt het gehoor gescreend als onderdeel van het standaard zorgpakket dat aan deze kinderen wordt geboden.

 • Stopzetten screening op homocystinurie 08 maart 2016

  In opdracht van het ministerie van VWS zal per 1 april 2016 de screening op homocystinurie in het hielprikbloed worden stopgezet omdat de testmethode onvoldoende betrouwbaar is.

 • RIVM: EU normen BPA opnieuw bekijken 03 maart 2016

  In 2014 en 2015 zijn de Europese normen voor een veilige blootstelling aan Bisfenol A (BPA) van werknemers en consumenten aangescherpt. Het RIVM concludeert dat nieuwe inzichten voldoende aanleiding vormen om verdere aanscherping van de Europese normen te overwegen en stelt voor op korte termijn aanvullende maatregelen te treffen om blootstelling aan BPA verder te verminderen.

 • Zikavirus ook op Sint Maarten 29 februari 2016

  Op het Nederlandse deel van het eiland Sint Maarten zijn twee personen besmet geraakt met het zikavirus. Het gaat om een inwoner van Sint Maarten en een Nederlandse reiziger. Al eerder raakten mensen met het zikavirus besmet binnen het Caribisch gebied, waaronder op het Franse deel van het eiland Sint Maarten. Het was te verwachten dat het virus zich ook zou verspreiden naar het Nederlandse deel van dit eiland. Voor reizigers naar Sint Maarten geldt nu ook het advies om overdag en in de vroege avond muggenwerende maatregelen te nemen. Zwangere vrouwen en vrouwen die zwanger willen worden wordt uit voorzorg geadviseerd om met een arts de noodzaak van een reis goed te overleggen. Hen wordt geadviseerd om reizen die niet noodzakelijk zijn uit te stellen.

 • Inname van mycotoxinen meten via urine 29 februari 2016

  Schimmels die op bijvoorbeeld granen, noten en vruchten voorkomen, kunnen giftige stoffen (mycotoxinen) maken die in ons voedsel terecht kunnen komen. Dat is meestal zo weinig dat dit geen gevaar voor de gezondheid vormt. Toch is het belangrijk om te volgen hoeveel van deze mycotoxinen men via voedsel binnen krijgt. Dat kan onder andere door mycotoxinen in urine te meten. Het RIVM heeft beschreven onder welke voorwaarden urine gebruikt kan worden om te berekenen hoeveel mycotoxinen mensen via voedsel binnenkrijgen.

 • Voedingsmiddelen met nieuwe eiwitbronnen van weinig invloed op kwaliteit eiwitinneming 23 februari 2016

  De meeste gangbare (vooral dierlijke) eiwitbronnen hebben een ongunstige impact op het milieu. Daarom is er vanuit de samenleving steeds meer aandacht voor het gebruik van voedingsmiddelen met nieuwe eiwitbronnen, zoals soja, lupine, insecten (meelworm en sprinkhaan) en algen. Uit een verkenning door het RIVM blijkt dat bij het gebruik van deze voedingsmiddelen het effect op de dagelijkse eiwitinneming en op de kwaliteit ervan nauwelijks verandert.

 • Effectiviteit van de griepprik 22 februari 2016

  De griepprik van het griepseizoen 2015-16 blijkt voor ongeveer 46% effectief te zijn voor de griepvirussen die dit seizoen in Europa het meeste voorkomen. De virussen die nu bij patiënten in Nederland met griepachtige klachten worden aangetoond komen goed overeen met het virussen in het vaccin. Dit blijkt uit tussentijdse onderzoeksresultaten naar vaccineffectiviteit van het RIVM en het NIVEL in samenwerking met Europese partnerinstituten.

 • Metingen waardevolle aanvulling op berekende geluidsniveaus JSF 18 februari 2016

  Omwonenden van Leeuwarden en Volkel en zijn bezorgd over de geluidhinder wanneer de Joint Strike Fighter (JSF) in 2019 in gebruik wordt genomen. Onafhankelijke geluidmetingen op meetpunten in de omgeving zijn mogelijk om berekende geluidsniveaus te valideren en kunnen bijdragen aan een transparante informatievoorziening. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM.

 • Zikavirus ook op Aruba 16 februari 2016

  Vandaag is bevestigd dat vier mensen op Aruba besmet zijn geraakt met het zikavirus. Het gaat om 3 inwoners van Aruba en één Nederlandse reiziger. Al eerder werden mensen met het zikavirus geïnfecteerd binnen het Caribisch gebied, waaronder recent ook op Bonaire en Curaçao. Daarom was het te verwachten dat het virus zich zou ook verspreiden naar de andere Nederlandse eilanden daar. Voor reizigers naar Aruba geldt nu ook het advies om overdag en in de vroege avond muggenwerende maatregelen te nemen. Zwangere vrouwen en vrouwen die zwanger willen worden, wordt uit voorzorg geadviseerd om met een arts de noodzaak van een reis goed te overleggen en uitstel te overwegen van reizen die niet noodzakelijk zijn.

 • Zikavirus ook op Bonaire 15 februari 2016

  Vandaag is bevestigd dat een inwoner van Bonaire op het eiland besmet is geraakt met het zikavirus. Al eerder werd het virus gevonden binnen het Caribisch gebied. Daarom was het te verwachten dat het virus zich zou verspreiden naar de Nederlandse eilanden daar. Voor reizigers naar Bonaire geldt ook het advies om overdag en in de vroege avond muggenwerende maatregelen te nemen. Zwangere vrouwen en vrouwen die zwanger willen worden, wordt uit voorzorg geadviseerd om met een arts de noodzaak van een reis goed te overleggen en uitstel te overwegen van reizen die niet noodzakelijk zijn.

 • Start landelijk PIENTER-onderzoek 15 februari 2016

  ‘Zijn we in Nederland nog goed beschermd tegen infectieziekten zoals polio of mazelen?’ Dat is de centrale onderzoeksvraag bij het PIENTER-onderzoek dat deze week start. In dit landelijke onderzoek worden inwoners van 48 gemeenten benaderd om mee te doen aan een vragenlijst-, bloed- en speekselonderzoek. De uiteindelijke resultaten geven inzicht in de verspreiding van infectieziekten in Nederland en dragen bij aan de verbetering van het Rijksvaccinatieprogramma. Het PIENTER-onderzoek wordt in samenwerking met de gemeenten en de regionale GGD’en uitgevoerd.

 • Geen gezondheidsrisico omwonenden na incident URENCO 12 februari 2016

  Op 27 augustus 2015 heeft een incident plaatsgevonden met een koolfilter bij de uraniumverrijkingsfabriek URENCO. Via de dakventilatie is daarbij uranium in de buitenlucht vrijgekomen. Het is niet aannemelijk dat de besmetting buiten het URENCO-terrein is gekomen. Daarom zijn omwonenden niet blootgesteld aan de besmetting en levert deze geen extra risico voor de gezondheid van de omwonenden.

 • Nieuw productieproces voor drinkwater kan duurzaam 11 februari 2016

  De inkoop van energie door een drinkwaterbedrijf blijkt doorslaggevend voor de uitkomst, bij het vergelijken van twee nieuwe drinkwaterproductieprocessen met levenscyclusanalyse. Met de inkoop van windenergie blijkt het productieproces op basis van membraanfiltratie minder belastend voor het milieu dan een meer conventionele manier van drinkwaterzuivering. Dat blijkt uit een case study waarin door middel van een levenscyclusanalyse twee drinkwaterproductieprocessen worden doorgerekend door het RIVM en drinkwaterbedrijf Oasen.

 • Historisch onderzoek naar afname van sterfte door vaccinatie 09 februari 2016

  ’In welke mate heeft het Rijksvaccinatieprogramma bijgedragen aan het voorkomen van ziekte en sterfte sinds het begin van de 20ste eeuw?’ Dit is de vraag die Maarten van Wijhe e.a. zich stelde in zijn promotieonderzoek. Hij onderzocht de rol van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) in het reduceren van kindersterfte sinds de invoering in 1953 in Nederland.

 • Aanpassing vergunningverlening nodig voor gene drives 08 februari 2016

  Het RIVM adviseert om een vergunningsplicht in te stellen voor gene drives. Dit zijn genetische eigenschappen die zodanig in het DNA van een organisme zijn ingebouwd, dat ze aan alle nakomelingen worden doorgegeven, in plaats van aan een deel. Daardoor kan deze eigenschap zich snel en blijvend in een hele populatie van een organisme verspreiden, vooral als organismen zich snel voortplanten. Gene drives werken door in de volgende generaties.

 • Nieuwe versie folder Zwanger 05 februari 2016

  Eind vorig jaar is de nieuwe versie van de folder Zwanger uitgekomen. In deze geactualiseerde versie is met name het gedeelte over 'Voeding' ingrijpend gewijzigd.

 • DIN 2.0: nieuwe cursus voor counselors prenatale screening 05 februari 2016

  De '"DIN 2.0, Nascholing Prenatale Screening voor counselors" is een cursus voor counselors van aanstaande ouders die een screening op downsyndroom of een structureel echoscopisch onderzoek (SEO) overwegen.

 • Voorlichtingsmateriaal voor vluchtelingen 04 februari 2016

  Bijna de helft van de vluchtelingen in de asielzoekerscentra is afkomstig uit Syrië. In Syrië spreekt het grootste deel van de bevolking Arabisch.

 • Vernieuwd bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker vanaf 1 januari 2017 04 februari 2016

  In afstemming met alle betrokken partijen en VWS is de nieuwe startdatum vastgesteld: het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker start vanaf 1 januari 2017.

 • RIVM aanwezig op congressen 04 februari 2016

  Vragen over het vernieuwd bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker? Kom dan naar de RIVM stand op de LHV beurs van 2 april. Registreren voor de beurs is nog steeds mogelijk.

 • Onderzoeksmiddag voor borstkankerscreening in Nijmegen 04 februari 2016

  Op donderdagmiddag 28 januari jl. organiseerden het LRCB en de afdeling Health Evidence (HEV) van het Radboudumc de jaarlijkse onderzoeksmiddag voor onderzoekers, radiologen en andere geïnteresseerden.

 • PSIE: ANTI-D toediening: let op vervaldatum! 04 februari 2016

  In de afgelopen maanden is er een plotselinge toename geconstateerd in de toediening van anti-D waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken. Dit constateren RIVM-DVP en de leveranciers SANQUIN en DEVRIMED. Wij adviseren u daarom om voorafgaande aan de toediening de houdbaarheidsdatum te controleren. Een extra toediening is voor alle betrokkenen, en zeker voor de zwangere, een extra belasting.

 • Stand van zaken aanbestedingen 04 februari 2016

  In de voorbereidingen van het vernieuwd bevolkingsonderzoek is de aanbesteding van de zelfafnameset vorig jaar mei uitgezet door de screeningsorganisaties. Deze is in december 2015 definitief gegund aan de firma Rovers Medical Devices.

 • Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker 04 februari 2016

  Er komt een draaiboek met activiteiten rond de transitie van bestaand naar vernieuwd bevolkingsonderzoek. Met dit draaiboek weten alle betrokken professionals wat er van hen wordt verwacht.

 • Melding wijziging bij hielpriksets versie 2016 04 februari 2016

  Bij de hielpriksets versie 2016 zullen de pleisters niet meer in de witte envelop worden verpakt, maar zullen zij, evenals de hielpriklancetten, los bij de hielprikset worden geleverd.

 • Grote toename Gezonde Scholen verwacht in 2016 01 februari 2016

  Veel scholen willen laten zien dat zij een Gezonde School zijn. In 2016 zijn circa 700 nieuwe Gezonde Scholen te verwachten. Deze scholen uit het primair en voortgezet onderwijs en het mbo hebben hiervoor ondersteuning aangevraagd.

 • Start eerste ronde HPV-vaccinatie voor meisjes geboren in 2003 30 januari 2016

  Maandag 1 februari start in Epe de eerste vaccinatieronde tegen het humaan papillomavirus (HPV). De komende weken organiseren de ruim 50 JGZ-organisaties lokale vaccinatiesessies in het land.

 • Première documentairefilm Sea Blind 29 januari 2016

  Zondag 31 januari gaat de documentairefilm Sea Blind in première. Sea Blind gaat over de invloed van de zeescheepvaart op het klimaat, vooral in het poolgebied. Klimaatjournalist Bernice Notenboom maakte deze film, onder andere met medewerking van RIVM.

 • Behoefte aan hoogwaardiger gebruik van gerecycled materiaal in de bouw 29 januari 2016

  Hoewel bouw- en sloopafval op grote schaal wordt gerecycled tot funderingsmateriaal voor bijvoorbeeld wegen, worden gebouwen nog nauwelijks gemaakt met gerecyclede bouwproducten. De bouwwereld en de overheid willen samen een visie ontwikkelen hoe materialen hoogwaardig kunnen worden gebruikt en hergebruikt. Ook willen zij dat sloop en hergebruik van materialen en bouwonderdelen vooraf wordt meegefinancierd, zodat het (financieel) aantrekkelijk wordt om materialen her te gebruiken.

 • Zikavirus ook op Curaçao 28 januari 2016

  Vandaag is bevestigd dat een persoon op Curaçao besmet is geraakt met het zikavirus. Al eerder werd het virus gevonden binnen het Caribisch gebied en het was te verwachten dat het virus zich zou verspreiden naar de voormalige Nederlandse Antillen. Voor reizigers naar Curaçao geldt ook het advies om overdag en ‘s nachts muggenwerende maatregelen te nemen. Zwangere vrouwen en vrouwen die zwanger willen worden, wordt uit voorzorg geadviseerd om met een arts de noodzaak van een reis goed te overleggen en uitstel te overwegen.

 • Doorbraak in cumulatieve risicobeoordeling blootstelling aan pesticiden in voedsel 27 januari 2016

  De Europese Commissie, de Europese lidstaten en de Europese Voedselveiligheids Authoriteit (EFSA) hebben een belangrijke stap gezet voor de beoordeling van de cumulatieve risico's van blootstelling aan pesticiden in voedsel. Er is een instrument ontwikkeld waarmee het makkelijker wordt om de gelijktijdige blootstelling aan meerdere bestrijdingsmiddelen te berekenen.

 • Tijdelijk Engelse Engerix-B junior 26 januari 2016

  Door tekorten aan Engerix-B junior op de Nederlandse markt heeft DVP een partij Engerix-B junior bestemd voor de Engelse markt moeten inkopen.

 • Innamemodellen van schadelijke stoffen via de voeding 25 januari 2016

  Mensen kunnen via de voeding stoffen binnen krijgen die mogelijk schadelijk zijn voor de gezondheid. Om te bepalen of dit het geval is, is het belangrijk om te weten hoeveel van deze stoffen mensen binnenkrijgen. Om dit te berekenen worden innamemodellen gebruikt. Het RIVM heeft deze modellen nu beschreven. Met deze modellen kan de meest realistische schatting van de inname van stoffen via de voeding worden verkregen.

 • Maatregelen tegen lood in de bodem 25 januari 2016

  Lood in de bodem kan een risico zijn voor de gezondheid van bewoners. Daarom heeft het RIVM een overzicht gemaakt van de huidige kennis over de gezondheidsrisico’s van blootstelling aan lood. Ook de oorzaken van bodemverontreinigingen met lood zijn in kaart gebracht. De laatste jaren zijn veel bodemverontreinigingen opgeruimd, maar in sommige wijken van steden is de aanwezigheid van lood in de bodem nog steeds een punt van aandacht. Het is belangrijk dat, op plaatsen waar kinderen in contact kunnen komen met bodemlood, gemeenten en bewoners maatregelen nemen om de blootstelling tot een zo laag mogelijk niveau terug te brengen.

 • Model voor risicobeoordeling van nanomaterialen in cosmetica 25 januari 2016

  Zowel voor handhavers (NVWA) als fabrikanten is het belangrijk om vast te stellen of het gebruik van nanomaterialen in cosmetica risico’s met zich meebrengt. Uit een inventarisatie van het RIVM blijkt dat het mogelijk is een computermodel te ontwikkelen waarmee mogelijke risico’s kunnen worden geschat. De uitkomst van deze risicobeoordeling geeft aan wanneer maatregelen nodig zijn om een mogelijk risico te verminderen.

 • Beleving van bereikbaarheid belangrijk bij vervoermiddelkeuze 21 januari 2016

  Ouderen, mensen met een hoge opleiding, en mensen die in stadscentra wonen, nemen vaker de fiets voor korte ritten. Mensen onder de 65 jaar, zonder hoge opleiding, en die in landelijke en groenstedelijke gebieden wonen, nemen daarintegen vaker de auto. De vervoermiddelkeuze hangt sterk samen met de beleving van de bereikbaarheid van de voorzieningen. Dit staat los van de daadwerkelijke bereikbaarheid. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Eline Scheepers (RIVM) dat zij in samenwerking met de TU Eindhoven en de VU Amsterdam deed.

 • Griepepidemie in Nederland 20 januari 2016

  Er is een griepepidemie in Nederland. Afgelopen week bezochten 72 per 100.000 mensen de huisarts in verband met griepachtige klachten. In de week van 4 tot en met 10 januari 2016 waren dat er 82 per 100.000. Er komen dit seizoen verschillende soorten griepvirussen voor. Het type A(H1N1)pdm09 wordt op dit moment het meest gevonden. Dit virus komt vooralsnog goed overeen met het virus dat in het vaccin is opgenomen. Als dit zo blijft, zal het griepvaccin dit seizoen waarschijnlijk goede bescherming geven.

 • Signalen van risico’s voor de leefomgeving en gezondheid in kaart gebracht 19 januari 2016

  Voorbeelden van nieuwe milieugezondheidsrisico’s die in 2014-2015 werden gesignaleerd, zijn: lichtbronnen met blauw licht (bijvoorbeeld tablets en LED-verlichting) en vrijetijdsgeluid (zoals popconcerten). Dat blijkt uit een inventarisatie van het RIVM, waarin signalen vanuit de wetenschap over mogelijke risico’s voor de gezondheid en leefomgeving zijn verzameld. Voor het eerst wordt een inschatting gegeven van de omvang en ernst van het risico en wat de kans is op gezondheidsproblemen.

 • Vervuiling in cannabis geen risico voor gezondheid 19 januari 2016

  In nederwiet uit verschillende koffieshops zijn restanten van bestrijdingsmiddelen aangetroffen. De hoeveelheden zijn dermate laag dat het geen risico vormt voor de gezondheid van gebruikers. Dit geldt voor de consumptie van nederwiet in de vorm van thee en voor gerookte nederwiet. Er zijn geen giftige plantenschimmels (aflatoxines) aangetroffen. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM.

 • Nieuwe mogelijkheden voor verantwoord recyclen van plastics 15 januari 2016

  Het RIVM stelt voor om bij de afweging tussen verbranden of recyclen van plastic een breder milieuperspectief voor ogen te houden. Plastics met gevaarlijke stoffen erin worden nu meestal verbrand. In een aantal gevallen kunnen de plastics zodanig worden hergebruikt dat mens en milieu niet blootstaan aan de gevaarlijke stoffen.

 • Rekenmodel voor chemische stoffen ‘Simplebox’ aangepast 15 januari 2016

  Het RIVM heeft het Simplebox rekenmodel, waarmee wordt berekend aan welke concentraties chemische stoffen mens en milieu blootstaan, geüpdatet op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Het model kan nu voor meer stoffen worden ingezet. SimpleBox wordt al 20 jaar gebruikt bij de Europese regelgeving voor chemische stoffen (tegenwoordig REACH) om te berekenen of stoffen veilig kunnen worden gebruikt.

 • Vergunningverlening kan simpeler met stapsgewijze aanpak 14 januari 2016

  Door gebruik te maken van een stapsgewijze aanpak zouden gemeenten, provincies en waterschappen vergunningaanvragen voor ruimtelijke projecten sneller en mogelijk tegen lagere kosten kunnen beoordelen. Dit staat in een verkenning over de uitwerking van de Omgevingswet, die het RIVM in opdracht van het ministerie van IenM heeft gedaan.

 • Prioriteiten voor wetenschap en maatschappij over invloed ecosystemen op welzijn 12 januari 2016

  Een internationaal netwerk van onderzoekers heeft nieuwe prioriteiten benoemd voor de wetenschap en maatschappij op het gebied van ecosystemen en hun invloed op het menselijk welzijn. Deze prioritering verscheen ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het Millennium Ecosystem Assessment. Het RIVM leverde een belangrijke bijdrage namens Nederland.

 • Wijzigingsverzoek dataset en berichten 07 januari 2016

  Sinds vorig jaar juni zijn er - dankzij de terugkoppeling vanuit de beroepsgroepen - aanpassingen doorgevoerd in de minimale dataset die moet worden vastgelegd voor de coloscopie- en pathologieverslagen. Het betroffen aanpassingen om de registratie te verbeteren en de nauwkeurigheid en volledigheid te verbeteren.

 • Aanvulling exclusiecriteria 07 januari 2016

  Vanaf 1 januari 2016 zijn de criteria om niet deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek aangevuld. Deze verandering volgt uit de ervaringen van de eerste twee jaar en zijn afgestemd in de werkgroepen en programmacommissie.

 • Uitrol derde jaar bevolkingsonderzoek darmkanker 07 januari 2016

  Het bevolkingsonderzoek darmkanker staat in 2016 voor de uitdaging om ruim 1,5 miljoen mensen uit te nodigen.

 • Een kwart eeuw bevolkingsonderzoek borstkanker op een digitale tijdlijn 07 januari 2016

  In 2015 was het 25 jaar geleden dat het bevolkingsonderzoek borstkanker van start ging. Hoe zag het onderzoek er toen uit? Wat was er nodig om alles te organiseren? En wat is er sindsdien veranderd?

 • Eerste ervaringen cliënten bevolkingsonderzoek darmkanker 07 januari 2016

  Het bevolkingsonderzoek darmkanker is begin 2014 van start gegaan. Wat waren de ervaringen van personen die een uitnodiging hebben ontvangen voor het bevolkingsonderzoek darmkanker met het bevolkingsonderzoek? Wat gaat goed en wat kan beter? Deze vragen stonden centraal in het cliëntbelevingsonderzoek dat onderzoeksbureau GfK heeft uitgevoerd in opdracht van het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB). Het doel was informatie verzamelen waarmee het CvB in nauwe samenwerking met de screeningsorganisaties het bevolkingsonderzoek - vanuit het perspectief van de genodigde – zouden kunnen optimaliseren.

 • Geactualiseerd uitvoeringskader bevolkingsonderzoek darmkanker 07 januari 2016

  Het uitvoeringskader bevolkingsonderzoek darmkanker is geactualiseerd met alle afspraken die het afgelopen jaren zijn gemaakt.

 • Smog in Noord-Nederland 06 januari 2016

  In het noorden van Nederland is er smog door fijn stof. Sinds dinsdag 5 januari 2016 zijn de fijnstofconcentraties geleidelijk opgelopen door aanvoer van de lucht vanuit het oosten van Europa. De daggemiddelde concentratie is woensdag in het noorden van Nederland boven de 70 microgram per kubieke meter gekomen. De luchtkwaliteit is hiermee “slecht” volgens de Nederlandse Luchtkwaliteitsindex globaal in het gebied boven de lijn Haarlem - Nijmegen. De concentraties zullen waarschijnlijk tot donderdagochtend verhoogd blijven.

 • Nieuwe interventiewaarden voor gevaarlijke stoffen 04 januari 2016

  Het RIVM heeft nieuwe interventiewaarden voor gevaarlijke stoffen gepubliceerd. Deze waarden geven informatie over de gezondheidsrisico’s van vrijgekomen stoffen op verschillende niveaus. De overheid en hulpverleningsorganisaties kunnen de waarden gebruiken bij rampen en incidenten om beslissingen te nemen over maatregelen voor bescherming van de bevolking en communicatie met de bevolking.

 • Nieuwe website maakt verplichtingen chemische stoffen inzichtelijk voor ondernemers 04 januari 2016

  Ondernemers die chemische stoffen gebruiken, produceren, importeren of verhandelen, kunnen nu eenvoudig zien aan welke verplichtingen zij moeten voldoen op de website www.chemischestoffengoedgeregeld.nl. Zij kunnen hier ook online vragen stellen over de REACH en CLP Verordeningen. Met deze nieuwe website is naast de REACH-Helpdesk, ook de CLP-Helpdesk in beheer bij het RIVM.

 • Vuurwerk zorgt voor smog door fijn stof 28 december 2015

  In de eerste uren van 2016 is in veel steden van Nederland smog door fijn stof gemeten. De oorzaak is de grote hoeveelheid vuurwerk die tijdens de jaarwisseling is afgestoken. De luchtkwaliteit was in de steden korte tijd "zeer slecht" volgens de Nederlandse Luchtkwaliteitsindex

 • Samenvatting en advies deskundigenberaad Hepatitis E 21 december 2015

  Op 19 september 2016 heeft het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM een deskundigenberaad belegd met betrekking tot de mogelijke toename van Hepatitis E in Nederland. Dit was een vervolg op het overleg van 12 juni 2015. Tijdens dit beraad is de huidige stand van zaken op het gebied van hepatitis E-verspreiding en de potentiële risico’s voor de volksgezondheid besproken.

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu