861 resultaten voor ‘’

 • Uitspraak ECHA’s Kamer van Beroep in besluit stofevaluatie silica

  18 december 2017

  De Kamer van Beroep van ECHA heeft 4 van de 5 door het lidstatencomité van ECHA gestelde vereisten voor het aanleveren van gegevens van synthetisch amorf silica (SAS) verworpen. Het verzoek voor een 90-dagen toxiciteitsstudie met inhalatieblootstelling aan vier vormen van pyrogeen SAS is gebleven. Het besluit toont aan dat de huidige REACH-Verordening tekortschiet voor nanomaterialen.

 • Trends in ontwikkeling en toepassing van nanogeneesmiddelen in de Verenigde Staten

  18 december 2017

  De Amerikaanse overheid houdt sinds de jaren 70 de toepassing van nanomaterialen in geneesmiddelen bij in een databank. Daaruit blijkt dat het aantal aanvragen en markttoelatingen in deze periode gelijk is gebleven. Het RIVM onderzocht de situatie in Europa. Hier komt hetzelfde beeld uit naar voren.

 • Overzicht te gebruiken (medische) postbus/retail in maand december tbv tijdige verzending hielpriksetjes 2017

  18 december 2017, PDF | 21kB
 • Redactioneel

  18 december 2017
 • Scabiës-PCR bij uitbraken binnen zorgorganisaties

  12 december 2017

  E. Fanoy, J. Pattipeilohy, M. Braks, K. van Drunen, Z. Igloi, G. Morroy, J. van de Water, V. Sigurdsson, B. Wintermans

  Vooral in zorgcentra is het belangrijk om bewoners bij wie de diagnose mogelijk scabiës is gesteld, te onderzoeken om dit al dan niet te bevestigen. Op basis hiervan kunnen maatregelen genomen worden om verspreiding te voorkomen. Een diagnose wordt veelal gesteld op basis van het klinische beeld, soms aangevuld met microscopische bevestiging. Dit kan leiden tot verkeerde in – en exclusies van patiënten door soms weinige specifieke klachten en matig sensitieve microscopie, met onder – of overbehandeling als gevolg. De scabiës-PCR is relatief eenvoudig uitvoerbaar, sensitief en wordt uitgevoerd op huidschraapsels. De GGD regio Utrecht en Hart voor Brabant hebben tussen januari 2016 – maart 2017 bij 82 vermoedelijke scabiëspatiënten scabiës-PCR ingezet. In dit artikel beschrijven wij onze praktijkervaring met scabiës-PCR en wat deze methode aan bevestigingen oplevert ten opzichte van klinische en microscopische diagnostiek.

 • Meldingen van voedselinfecties en -vergiftigingen in 2016

  12 december 2017

  I.H.M. Friesema, I.A. Slegers-Fitz-James, E. Franz

  Voedselgerelateerde infectieziekten leiden wereldwijd tot aanzienlijke ziektelast. In Nederland is de schatting van het aantal voedselgerelateerde infectieziekten mede gebaseerd op de geregistreerde aantallen zieken conform de meldingsplicht en laboratoriumsurveillance. In de afgelopen jaren waren er in Nederland rond 700.000 voedselgerelateerde zieken per jaar, met circa 673.000 zieken in 2016. (1-5) Door middel van surveillance en meldingsplicht van voedselgerelateerde uitbraken en ziekte door specifieke micro-organismen kan inzicht verkregen worden in het voorkomen van ziekteverwekkers, risicovolle omstandigheden en betrokken voedselproducten. Bovendien kunnen eventuele trends gevolgd worden. Dit artikel is een samenvatting van het jaarrapport Registratie voedselgerelateerde uitbraken in Nederland, 2016. (6) Het jaarrapport geeft een overzicht van de in Osiris geregistreerde uitbraken van voedselinfecties en -vergiftigingen door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en door de GGD’en. Ook staat in dit artikel een overzicht van de meldingen in 2016 door de GGD van mogelijk aan voedsel gerelateerde bacillaire dysenterie (shigellose), botulisme, brucellose, buiktyfus, cholera, hepatitis A en paratyfus A, B en C.

 • Seksueel overdraagbare aandoeningen, waaronder hiv, in Nederland in 2016

  12 december 2017

  M. Visser, F. van Aar, A.A.M. van Oeffelen, I.V.F. van den Broek, E.L.M. Op de Coul, S.H.I. Hofstraat, J.C.M. Heijne, C. den Daas, B.M. Hoenderboom, D.A. van Wees, M. Basten, P.J. Woestenberg, H.M. Götz, B.H.B. van Benthem

  Jaarlijks presenteert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de landelijke trends van seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) in Nederland in een soa/hiv jaarrapport. (1) Hierin worden cijfers gepresenteerd van de centra seksuele gezondheid (CSG) en van andere registratiebronnen voor soa en/of hiv, zoals de huisartsendata van het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) en data van Stichting HIV Monitoring. In dit artikel worden de belangrijkste bevindingen uit het jaarrapport van 2016 samengevat. Het volledige rapport is beschikbaar via www.rivm.nl/soahiv.

 • Over wonden en katten

  12 december 2017

  G. Broekman

  Een 65-jarige, niet-immuungecompromitteerde man, bleek besmet te zijn met difterietoxine-producerende Corynebacterium ulcerans in een ulcus aan de voet. Hij werd behandeld met antibiotica. Medewerkers van een thuiszorgorganisatie verzorgden 2 keer per week de wond. De meest aannemelijke bron van besmetting bleek zich frequent in de directe omgeving van de patiënt te bevinden.

 • Volksgezondheid op de tweede plaats

  14 december 2017

  Floor Haalboom promoveerde onlangs op haar historisch onderzoek naar zoönosen en het beleid in de twintigste eeuw. Ze onderzocht de relatie tussen de domeinen landbouw en volksgezondheid (bestaande uit de betreffende ministeries, maar ook deskundigen en het georganiseerde bedrijfsleven), en de disciplines diergeneeskunde en geneeskunde. Ze keek hiervoor naar: rundertuberculose, influenza, salmonellose en BSE (bovine spongiform encephalopathie).

 • Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 44 2017

  14 december 2017

Home / Documenten en publicaties

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu