V

 • Vaccinaties

  Vaccinatie, ook inenting genoemd, is een belangrijk middel om mensen te beschermen tegen ernstige infectieziekten. In Nederland worden de meeste vaccinaties aangeboden vanuit de overheid. Zoals de vaccinaties voor baby's en kinderen (via het Rijksvaccinatieprogramma) en de Griepprik. Maar er zijn ook andere vaccinaties. Hieronder vindt u het overzicht.

 • Vaccinaties op maat

  In Nederland worden de meeste vaccinaties aangeboden vanuit de overheid, zoals het Rijksvaccinatieprogramma (voor baby's en kinderen) en de Griepprik. Deze vaccinaties hebben behalve het beschermen van het individu, ook tot doel om epidemieën te voorkomen. Er zijn daarnaast ook vaccinaties die niet in programma’s zijn opgenomen, maar wel beschermen tegen ziekten die in Nederland kunnen voorkomen. Dit zijn extra vaccinaties die op maat kunnen worden ingezet. Bijvoorbeeld tegen rotavirus of gordelroos. Een overzicht hiervan vindt u op deze pagina.

 • Vaccinonderzoek

  Het RIVM doet klinische studies naar de veiligheid en werkzaamheid van vaccins. Daarnaast lopen er studies voor het verbeteren van het rijksvaccinatieprogramma. Denk hierbij aan het verbeteren van het vaccinatieschema en het verminderen van het aantal prikken.

 • Vancomycine-resistente enterokok (VRE)

  De Vancomycine-resistente enterokok is een darmbacterie die niet behandeld kan worden met de gangbare antibiotica.

 • Varicellazostervirus

  Het varicellazostervirus kan waterpokken en gordelroos veroorzaken. Het virus is van mens op mens overdraagbaar.

 • Variola

  Op deze pagina staat de beschikbare informatie over variola (pokken).

 • Veehouderij en gezondheid

  Nederland is een land waar mensen en vee dicht op elkaar leven. Het RIVM doet op verschillende manieren onderzoek naar de effecten van veehouderij voor de gezondheid, zoals bij omwonenden, veehouders, gezinnen van veehouders en mensen die op de veehouderijen werken.

 • Veilig Werken

  Veilig werken betekent werken in een omgeving waar de kans op ongevallen klein is. Vaak is deze kans nog niet klein genoeg. Het RIVM helpt de overheid en werkgevers om dit risico te verkleinen.

 • Veilige leefomgeving

  Een ongeval met gevaarlijke stoffen kan grote gevolgen hebben voor het milieu en de leefomgeving. Denk bijvoorbeeld aan een brand of ongeval in de chemische industrie, bij het transport van gevaarlijke stoffen of in kerncentrales. De overheid en het bedrijfsleven werken samen om de kans op dergelijke ongevallen zo klein mogelijk te houden en de leefomgeving zo veilig mogelijk. Het RIVM ondersteunt overheden, professionals en hulpverleners bij het voorkómen van, voorbereiden op en bestrijden van een ongeval of ramp.

 • Venezuelan equine encephalitis virus
 • Vergiftigingen

  Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) geeft informatie en advies aan professionele hulpverleners over de gezondheidseffecten van een mogelijke vergiftiging bij mensen en dieren.

 • Verkoudheidsvirus
 • Verpleegkundige stappenplannen (VSI)

  De Verpleegkundige Stappenplannen Infectieziektebestrijding (VSI) zijn een aanvulling op de LCI-richtlijnen. Een Verpleegkundig stappenplan geeft een gestructureerd overzicht van het handelen van een afdeling Infectieziektebestrijding bij een melding van een specifiek ziektegeval. Het is een hulpmiddel om de bestrijding te stroomlijnen.

  U vindt de VSI onder het kopje Stappenplannen links op deze pagina.

 • Vervangen, verminderen en verfijnen van dierproeven

  Het RIVM is sterk betrokken bij onderzoek en beleidsadviezen om het gebruik van dierproeven te beperken. Aan de basis hiervan ligt de 3V-gedachte: het aantal dierproeven verminderen, ze vervangen door geschikte alternatieven, of ze verfijnen door het ongerief van de dieren te verminderen.

 • Vervoer gevaarlijke stoffen

  Het RIVM zet zich in voor het veilig Vervoer van Gevaarlijke Stoffen (VGS). Het doel daarvan is burgers en werknemers van vervoersbedrijven te beschermen tegen het vrijkomen van schadelijke stoffen en tegen ongevallen. Ook wordt het milieu beschermd tegen verontreiniging.

 • Veteranenziekte
 • Vibrio cholerae
 • Vijfde ziekte
 • Virale hemorragische koortsen

  Virale hemorragische koorts is een ziektebeeld dat gepaard gaat met koorts en ernstige bloedingen. Verschillende virusfamilies veroorzaken deze aandoening. Deze aandoening kan levensbedreigend zijn, afhankelijk van het virus.

 • Virologische weekstaten

  De virologische weekstaten geven inzicht in het voorkomen van bepaalde virusinfecties. Deze gegevens zijn van belang voor professionals in de infectieziektenbestrijding en voor het diagnostisch beleid van medisch microbiologische laboratoria.

 • Virussen algemeen
 • Viscerale leishmaniasis
 • Visroos ( Erysipeloid, Vlekziekte)
 • Vlektyfus

  Onder de naam vlektyfus vallen epidemische vlektyfus en endemische vlektyfus.

 • Vluchtelingen
 • Voedselconsumptiepeiling

  In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport worden sinds 1987 periodiek gegevens verzameld over de voedselconsumptie en de voedingstoestand van de Nederlandse bevolking in het algemeen en van afzonderlijke bevolkingsgroepen in het bijzonder. Dit onderzoek is de Voedselconsumptiepeiling (VCP). In het kader van de VCP worden verschillende deelonderzoeken uitgevoerd.

 • Voedselinfecties

  Een voedselinfectie kan braken, diarree en andere klachten veroorzaken. Goede hygiëne voorkomt besmetting en verspreiding. Was bijvoorbeeld uw handen voordat u eten klaarmaakt, en na ieder toiletbezoek. Let ook op het scheiden van bereid en onbereid voedsel. Zet eten binnen twee uur in de koelkast , snijd uw vlees en groente op aparte planken en was theedoeken op 60 graden.

 • Vogelgriep
 • Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV)

  De Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) geeft inzicht in de belangrijkste toekomstige maatschappelijke opgaven op het gebied van ziekte en gezondheid, gezondheidsdeterminanten, preventie en gezondheidszorg in Nederland.

 • Vossenlintworm 24 oktober 2012
RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu