Synthetische biologie

Synthetische Biologie is een wetenschappelijke ontwikkeling, waarin men technische ontwerpprincipes toepast op moleculair biologisch niveau. Deze techniek ontwikkelt zich momenteel snel, wordt breed toegepast en de verwachte economische impact is groot. Het RIVM draagt met haar kennis van gezondheid en milieu bij aan een verantwoorde ontwikkeling van synthetische biologie.

Hand met petrischaal 

Wereldwijd werken wetenschappers en bedrijven aan de ontwikkeling en toepassing van synthetische biologie. Nationale en internationale overlegorganen en overheden besteden aandacht aan het onderwerp.

De kennis over de werking van biologische systemen op genetisch en moleculair niveau is de afgelopen decennia sterk gegroeid. Daarbij zijn technieken en gereedschappen beschikbaar gekomen, die het gericht ontwerpen en bouwen op moleculair en genetisch niveau mogelijk maken.

Impact

De ontwikkeling van synthetische biologie heeft tal van gevolgen voor mens en maatschappij. Het kan bijdragen aan de vermindering van de uitstoot van CO2, de vergroening van de economie (bio-based economy) en de volksgezondheid (voeding, medicijnen, antibiotica, gentherapie).

Synthetische biologie biedt mogelijkheden voor nieuwe productieroutes van chemicaliën, die gebruikt kunnen worden voor energievoorziening, medicijnen, geur- en smaakstoffen en als grondstoffen voor de chemische industrie.

Ook werkt men aan de ontwikkeling van nieuwe soorten antibiotica. Weer andere ontwikkelingen zijn gericht op biosensoren, die gebruikt kunnen worden voor de detectie van bederf bij voedingsmiddelen of specifieke soorten milieuvervuiling.

Het beschikbaar komen van nieuwe technieken en producten roept ook vragen op. Er zijn maatschappelijk-ethische vragen, maar ook vragen over risico’s voor mens en milieu en vragen over veiligheid.

Rol van het RIVM

Het RIVM draagt bij aan een verantwoorde ontwikkeling van synthetische biologie. Dit doen wij door te kijken wat de ontwikkeling betekent voor gezondheid, milieu, duurzaamheid en veiligheid. Het RIVM ontwikkelt zelf kennis en expertise op het gebied van synthetische biologie door middel van wetenschappelijk onderzoek

Ook brengt het RIVM bestaande kennis bij elkaar. We zetten voor de Rijksoverheid een Kennis Informatie Punt over synthetische biologie op, met betrokkenheid van de verschillende belanghebbers. Het RIVM geeft een nieuwsbrief uit met hierin belangrijke ontwikkelingen op het gebied van synthetische biologie.

Bovendien verstevigt het RIVM de samenwerking met belangrijke kennishouders, zoals het Rathenau Instituut.

Beleid en maatschappelijke ontwikkelingen

Het RIVM ondersteunt beleidsmakers door actief bij te dragen aan kennisopbouw en kennisoverdracht en deel te nemen aan / te ondersteunen bij verschillende internationale overlegorganen (zoals de Conventie over Biodiversiteit, OECD, EU Commissie over nieuwe, opkomende risico’s).

Het RIVM wil de beleidsbrede discussie over de ontwikkeling van synthetisch biologie (iGEM) initiëren en opvolgen. Ook monitoren we actief welke bijdragen er aan de maatschappelijke discussies worden geleverd. Dit doen we met kennisontwikkeling en onderzoek.

 

Synthetische biologie

Korte uitleg over synthetische biologie, geschreven door James Hutson geproduceerd door Bridge8

Download deze video

Home / Onderwerpen / S / Synthetische biologie

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu