Actueel

21 december: Kabinetsreactie rubbergranulaat en rubbertegels

Minister Schippers (VWS) en staatssecretaris Dijksma (I&M) hebben een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met de kabinetsreactie naar aanleiding van de onderzoeken van het RIVM naar rubbergranulaat en rubbertegels.

Zie voor meer informatie de Kamerbrief met de kabinetsreactie.


20 december 2016 : Sporten op rubbergranulaat is veilig

Het rapport Beoordeling gezondheidsrisico's door sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat is verschenen.

Zie ook nieuwsbericht Sporten op rubbergranulaat is veilig


28 november 2016:  Stand van zaken onderzoek

Het RIVM-onderzoek is goed van start gegaan en verloopt tot op heden volgens planning. De onderzoeksopzet is beschikbaar op deze website. De veldbemonsteringen zijn afgerond (600 monsters van 100 velden). Het verzamelde rubbergranulaat is in de laboratoria om te worden geanalyseerd. De tijdsdruk op het onderzoek is groot. Alle betrokkenen zetten zich maximaal in om eventuele logistieke tegenslagen die bij ieder onderzoeksproject gebeuren zo snel mogelijk op te vangen. Er wordt onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van stoffen ín het rubbergranulaat, in de literatuur beschreven gezondheidseffecten van stoffen en er wordt verkennend laboratoriumonderzoek gedaan naar de stoffen die vrij kunnen komen úit het rubbergranulaat (via inslikken van de korrels, huidcontact of inademing door uitdamping). De verschillende milieu- en gezondheidsnormen die gelden voor stoffen, mengsels, halffabricaten en speelgoed worden inzichtelijk gemaakt in relatie tot de beoordeelde stoffen in het RIVM-onderzoek. Ook kijkt het RIVM naar het vóórkomen van leukemie en lymfklierkanker in Nederland (trends op basis van bestaande kankerregistraties in Nederland).

Er wordt geen onderzoek ín mensen verricht (bijv. bloed/urineonderzoek). Er wordt ook geen epidemiologisch onderzoek gedaan. Hierover komen wel veel vragen binnen bij het RIVM. Het is verstandig om dergelijk onderzoek pas te overwegen na zorgvuldig literatuuronderzoek. Daarnaast zijn beide typen onderzoek niet realiseerbaar vóór december 2016. Het RIVM heeft contact met onderzoekers betrokken bij de Amerikaanse en Europese studies die ook gaande zijn. De uitkomsten van deze studies worden verwacht na oplevering van het RIVM-rapport (exacte data nog onbekend). Verschillende aanwezigen signaleren een groeiende (internationale) belangstelling voor het RIVM-onderzoek.


26 november:- Beantwoording Kamervragen

De minister heeft meerdere Kamervragen beantwoord:


22 en 24 november 2016: Focusgroepen met burgers

Het RIVM heeft twee bijeenkomsten georganiseerd met mensen die het RIVM hebben benaderd met vragen en/ of suggesties om over het onderzoek te communiceren. Door actief dit gesprek op te zoeken kan worden verkend welke specifieke informatiebehoeften er zijn. Om de vragen en zorgen uit de maatschappij te horen, is er ook een enquête uitgevoerd onder 1000 mensen.
Voor het verslag van de groepsgesprekken zie Klankbordgroepen


10 november:  Bijeenkomst maatschappelijke klankbordgroep

Op 10 november kwam voor de tweede keer een maatschappelijke klankbordgroep bijeen over het onderwerp rubbergranulaat op sportvelden. Deze klankbordgroep bestaat uit organisaties die op verschillende manieren betrokken zijn bij het gebruik van rubbergranulaat op sportvelden waarover onrust is ontstaan na de uitzending van Zembla op 5 oktober jl. Het initiatief van de klankbordgroep is ontstaan vanuit het RIVM om signalen en vragen die leven in de maatschappij en binnen komen bij deze organisaties, in beeld te brengen en met elkaar te delen.
Voor meer informatie en verslag zie Klankbordgroepen


2 november: Bijeenkomst wetenschappelijke klankbordgroep

De wetenschappelijke klankbordgroep voor het RIVM-onderzoek is woensdag 2 november bijeen gekomen. Het RIVM heeft de adviezen van de wetenschappelijke klankbordgroep over het onderzoeksplan (de set stoffen en de methodische aanpak) verwerkt voor zover dat mogelijk is in de beperkte tijd en gegeven de praktische haalbaarheid. Ook de wetenschappelijke klankbordgroep heeft vastgesteld dat het onderzoek een deel van de maatschappelijke vragen kan beantwoorden. Goede risicocommunicatie en verwachtingenmanagement zijn nodig om ook de overige maatschappelijke vragen goed op te vangen. De wetenschappelijke klankbordgroep zal opnieuw bij elkaar komen als de gegevens van het literatuur- en veldonderzoek beschikbaar zijn.
Voor meer informatie en verslag zie Klankbordgroepen

 

Home / Onderwerpen / R / Rubbergranulaat / Actueel

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu