PFOA

Het RIVM heeft onderzoek verricht naar de mogelijke effecten van blootstelling aan perfluoroctaanzuur (PFOA) op de gezondheid van omwonenden van de DuPont/Chemours fabriek in Dordrecht. Hiervoor heeft het RIVM in 2016 een risicoschatting gepubliceerd. Vervolgens heeft het RIVM de resultaten van deze schatting geverifieerd met een bloedonderzoek. Ook heeft het RIVM literatuuronderzoek verricht naar de mogelijke gezondheidseffecten van blootstelling aan PFOA.

Uit de risicoschatting uit 2016 bleek dat omwonenden van de fabriek jarenlang via de lucht kunnen zijn blootgesteld aan hogere waarden PFOA dan de door het RIVM vastgestelde grenswaarde voor chronische blootstelling. In het ongunstigste geval is de grenswaarde 25 jaar lang overschreden. De risicoschatting is uitgevoerd op basis van beperkte gegevens over de hoeveelheid PFOA die de fabriek in het verleden uitgestoten heeft.

Steekproefsgewijs bloedonderzoek en literatuuronderzoek

Vervolgens hebben het RIVM en de Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid samen bloedonderzoek uitgevoerd onder omwonenden van de fabriek. Hiermee controleerde het RIVM of de waardes van PFOA overeenkomen met de berekeningen en inderdaad onder de gezondheidskundige grenswaarde liggen.

Daarnaast heeft het RIVM een literatuuronderzoek uitgevoerd naar wat er bekend is over welke mogelijke effecten samenhangen met blootstelling aan PFOA bij de mens, de concentraties PFOA in het bloed waarbij deze mogelijke effecten worden gevonden en de omvang van deze effecten.
Uit beide onderzoeken blijkt dat langdurige blootstelling aan PFAO in het verleden bij omwonenden van de DuPont/Chemours fabriek mogelijk gezondheidseffecten heeft veroorzaakt. Dit mede omdat het aannemelijk is dat de concentraties PFOA in bloed in het verleden aanzienlijk hoger zijn geweest dan nu worden gemeten. De uitkomst van het bloedonderzoek bevestigt de eerdere modelberekeningen. Omwonenden die lang dichtbij de fabriek wonen hebben hogere concentraties PFOA in bloed dan bewoners die verder weg wonen of minder lang in de omgeving wonen.
Deze resultaten zijn in lijn met een eerdere risicoschatting van het RIVM uit 2016. Hierbij werd berekend dat het waarschijnlijk is dat de gezondheidskundige grenswaarde voor PFOA langdurig is overschreden.

Metingen bij drinkwaterpunten

De Dupont/Chemours fabriek in Dordrecht heeft in het verleden afvalwater op de Merwede geloosd waarin PFOA aanwezig was. Omdat er langs de Merwede grondwater is gewonnen voor de productie van drinkwater, hebben het drinkwaterbedrijf en RIVM onderzoek verricht. Uit deze risicoschatting blijkt dat het drinken van kraanwater niet heeft geleid tot overschrijding van de veilige waarde in bloedserum.

Werknemers

Het RIVM heeft ter ondersteuning van het ministerie van SZW en de Inspectie SZW een historisch overzicht gemaakt van openbare informatie over de gezondheidseffecten, classificatie en normstelling voor PFOA en DMAC, toegespitst op blootstelling van werknemers.

 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Onderwerpen / P / PFOA

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu