Geluidbelasting

Overdracht van geluid is in de praktijk beperkt tot afstanden van hooguit enkele kilometers. Zo beschouwd is geluid een lokaal milieuprobleem. Het aantal geluidbronnen is echter zo groot en gevarieerd dat bijna overal en altijd in Nederland geluid van menselijke activiteiten te horen is.

Daarom is blootstelling aan geluid ook een nationaal probleem. Geluidhinder door wegverkeer is één van de hardnekkigste problemen. De geluidsbelasting zal de komende jaren verder toenemen. Dit is vooral het gevolg van de hoge bevolkingsdichtheid, de voortgaande verstedelijking en de hiermee samenhangende groei van het verkeer.

Geluidkaarten

RIVM maakt geluidkaarten die een globaal beeld geven van de geluidbelasting in Nederland. Deze kaarten worden gebaseerd op de cumulatieve belasting van vliegverkeer, wegverkeer en spoorwegen. De modellering en detaillering is niet geschikt om de geluidniveaus in het kader van de normstelling uit de Wet Geluidhinder te kunnen toetsen aan 'de geluidbelasting op de gevel'. Wel bieden dergelijke kaarten op meer globale schaal een goed beeld van de geluidkwaliteit van aandachtsgebieden zoals woonkernen, natuur- en stiltegebieden. Op de geluidbelasting per postcode pagina kunt u een indicatie krijgen van de geluidkwaliteit in uw woonomgeving.

Home / Onderwerpen / G / Geluidbelasting

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu