CAROLA

CAROLA is het rekenpakket voor het berekenen van de externe veiligheidsrisico's van ondergrondse hogedruk aardgastransportleidingen. Het acroniem CAROLA staat voor Computer Applicatie voor Risicoberekeningen aan Ondergrondse Leidingen met Aardgas.

Met CAROLA kunt u bepalen of voldaan wordt aan de risiconormen zoals die zijn vastgelegd in het Besluit externe veiligheid buisleidingen. Naast de risico’s van drooggasleidingen kunnen ook de risico’s van nat- en zuurgasleidingen worden bepaald. De gebruiker kan de risico's berekenen op basis van locatiespecifieke leidinggegevens, die bij de leidingeigenaar moeten worden opgevraagd. Het resultaat van een berekening bestaat uit de plaatsgebonden risicocontouren (PR-contouren) en de FN-curve voor het groepsrisico (GR). Het rekenpakket beschikt over een functionaliteit waarmee wordt bepaald bij welke leidingkilometer de grootste overschrijding van de oriëntatiewaarde voor het groepsrisico wordt bereikt.

Handleiding risicoberekeningen Bevb

In de Handleiding risicoberekeningen Bevb staat alle technische en inhoudelijke informatie die benodigd is voor het uitvoeren van berekeningen voor het plaatsgebonden risico en groepsrisico. De achtergronddocumenten bij de rekenmethodiek betreffen rapporten van het RIVM, de N.V. Nederlandse Gasunie en de NAM.

Home / Onderwerpen / C / CAROLA

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu