Omwonenden van landbouwpercelen

Onder omwonenden van landbouwpercelen leven zorgen over de gevolgen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de agrarische sector voor hun gezondheid. Om in de toekomst te kunnen bepalen in hoeverre omwonenden daadwerkelijk een gezondheidsrisico lopen, coördineert het RIVM onderzoek naar de blootstelling van omwonenden. Daarnaast verkent het de relatie tussen ziektecijfers en de afstand tot agrarische percelen. Ook ondersteunt het RIVM de GGD’en bij het beantwoorden van maatschappelijke vragen over dit onderwerp.

Het Onderzoek Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden (OBO) geeft antwoord op de vraag in hoeverre omwonenden worden blootgesteld aan bestrijdingsmiddelen. Onderzoekers meten bij telers en omwonenden hoe bestrijdingsmiddelen zich verspreiden. Die kennis is er nu nog niet beschikbaar.

Onderzoekers meten op meerdere locaties met bollenteelt bij omwonenden thuis of er bestrijdingsmiddelen aanwezig zijn in de lucht en in huisstof. Dit geeft een beeld waar omwonenden en telers mee in aanraking kunnen komen. Ook meten onderzoekers of er bestrijdingsmiddelen in de urine van omwonenden terug te vinden zijn.

Het blootstellingsonderzoek richt zich in eerste instantie op agrarische gebieden met bollenteelt, in de tweede fase gaat het om gebieden met fruitteelt. Op basis van dit onderzoek kunnen nog geen uitspraken worden gedaan over mogelijke gezondheidsrisico’s voor omwonenden.

Verkennend gezondheidsonderzoek

Het RIVM coördineert ook een verkennend gezondheidsonderzoek, waarmee het RIVM, het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) en het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) in maart 2016 zijn gestart.

Met behulp van bij huisartsen geregistreerde gegevens, vragenlijsten en gegevens uit andere registraties wordt de mogelijke relatie verkend tussen gezondheidskenmerken en de nabijheid van agrarische percelen. De bevindingen zijn dan nog niet direct te linken aan blootstelling aan bestrijdingsmiddelen. Eventuele verbanden kunnen ook door iets anders worden veroorzaakt, bijvoorbeeld door andere voeding of nabij gelegen industrie.

Het RIVM en het IRAS maken bij het onderzoek gebruik van via het CBS beschikbare gegevens over onder andere geboorte en sterfte. Het NIVEL voert het onderzoek uit op basis van vragenlijsten en geanonimiseerde patiëntendossiers van huisartsen. Het onderzoek loopt tot eind 2017.

Ondersteuning GGD-en

Het RIVM ondersteunt GGD-en bij het beantwoorden van burgervragen van omwonenden van agrarische percelen over het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Zo heeft het RIVM een informatieblad voor GGD-en over dit onderwerp opgesteld. Dit document bevat onder andere informatie over typen bestrijdingsmiddelen, de wijze waarop deze producten officieel worden toegelaten, welke regelgeving daarbij hoort, en welke lacunes in de toelatingsprocedure zitten.Home / Onderwerpen / B / Omwonenden van landbouwpercelen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu