Meten

Het RIVM volgt de ontwikkeling van de ammoniakconcentratie vanaf 1993 in acht en vanaf 2014 in zes regio’s met een karakteristiek landgebruik. Daartoe is in 1993 het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit ingericht. Dit meetnet omvat zowel gebieden met een grote als een kleine ammoniakemissie. Deze metingen dienen onder andere als input voor modellen en als kalibratiepunten voor andere ammoniakmetingen, zoals die bijvoorbeeld gebeuren in het Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden. Dit meetnet heeft het RIVM in 2005 ingericht om meer in detail de belasting van natuurgebieden te volgen.

Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden

In Nederland liggen veel grote bronnen van ammoniak in de nabijheid van natuurgebieden; vooral op de arme zandgronden in het Zuiden en Oosten van ons land doet zich dit voor. Deze bronnen kunnen de gevoelige natuur zwaar belasten. Om te kijken hoe de situatie zich ontwikkelt, heeft het RIVM in 2005 het Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden (MAN) opgezet. De metingen in het MAN geschieden met kleine meetbuisjes, die ammoniak absorberen. De terreinbeheerders sturen de buisjes één maal per maand naar het laboratorium, waar ze worden geanalyseerd. Zo wordt een serie van maandgemiddelde ammoniakconcentraties verkregen.
Met het MAN kan het RIVM de luchtconcentraties van ammoniak in natuurgebieden monitoren, en ook de modelberekeningen van ammoniak controleren. Eind 2014 bestond dit meetnet uit 236 meetlocaties verspreid over 60 natuurgebieden. Het gaat veelal om Natura 2000-gebieden die kwetsbaar zijn voor stikstofdepositie zoals hoogveengebieden (Groote Peel ), heidevelden (Buurserzand, Dwingelderveld) en de duinen (Zwanenwater).

Ammoniakconcentraties in het MAN

Figuur 1 De ontwikkeling van de ammoniakcocnetratie in enkele Natura 2000-gebieden, zoals die gemeten wordt in het Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden.

Bezoek de website Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden om te zien hoe de ammoniakconcentratie zich in de verschillende gebieden ontwikkelt.

Home / Onderwerpen / A / Ammoniak / Meten

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu