Ammoniak

Sinds het midden van de vorige eeuw veranderen onze natuurgebieden. De biologische diversiteit neemt af. Grassen woekeren in de heide net als bramen en brandnetels in de bosranden; in bossen zijn paddenstoelen zoals de cantharel een zeldzaamheid geworden. Ammoniak speelt hierbij een belangrijke rol.

Europese afspraken dwingen tot maatregelen

Luchtverontreiniging trekt zich niets van grenzen aan. ‘Nederlandse’ ammoniak komt in de buurlanden terecht en omgekeerd. Daarom zijn er Europese regels, die Nederland en de andere Europese landen verplichten om maatregelen te nemen. Er zijn voor elk land grenzen gesteld aan de jaarlijkse emissie van ammoniak en stikstofoxide. Daarnaast zijn er natuurgebieden aangewezen, waarbinnen natuurlijke, wilde dier- en plantensoorten in een gunstige staat van instandhouding moeten blijven of komen. In Nederland is de toekomstige kwaliteit en vitaliteit van twee derde van deze zogeheten Natura 2000 gebieden echter onzeker. Deze gebieden bevinden zich nu in een ‘ongunstige staat van instandhouding’ en gaan er niet op vooruit. Dit roept conflicten op met die Europese regelgeving, wat er toe kan leiden dat de directe omgeving van zo’n gebied ‘op slot’ gaat. De rechter verbiedt dan dat er vergunningen worden verleend voor nieuwe economische activiteiten, voor zover die tot extra stikstof in die gebieden leiden.

Home / Onderwerpen / A / Ammoniak

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu