RIVM_Logo

Tuberculose in Nederland 2015 : Surveillancerapport inclusief rapportage monitoring van interventies

Publiekssamenvatting

Na een jarenlange daling is in 2015 het aantal tuberculosepatiënten in Nederland met
6 procent toegenomen. Er zijn dat jaar in Nederland 867 tbc-patiënten gerapporteerd,
ten opzichte van 814 in 2014. De oorzaken zijn de toegenomen instroom van asielzoekers uit
landen waar tuberculose veel voorkomt, en een iets hoger aantal autochtone Nederlanders
met tbc in 2015. Dit blijkt uit de cijfers over 2015. Het RIVM rapporteert deze cijfers jaarlijks,
in aansluiting op het doel van de WHO om tuberculose wereldwijd te elimineren.

Tuberculose is een meldingsplichtige infectieziekte die door een bacterie wordt veroorzaakt.
Tuberculose kan besmettelijk zijn, bijvoorbeeld als het in de longen zit, maar dat hoeft niet.
De besmettelijkste vorm (open tuberculose) kwam in 2015 voor bij een kwart van de
patiënten. Bijna driekwart (72 procent) van het totale aantal tbc-patiënten in Nederland komt
uit gebieden waar deze bacteriële infectieziekte veel voorkomt, zoals delen van Afrika en Azië.
In 2015 was de grootste groep patiënten afkomstig uit Eritrea en Ethiopië.

Tuberculose en hiv
Een infectie met hiv verhoogt het risico op tuberculose èn tuberculose is vaak het eerste teken
van een hiv-infectie. Het is daarom belangrijk om een hiv-infectie zo vroeg mogelijk vast te
stellen en te behandelen. Van een groot deel van de tbc-patiënten is onbekend of zij met hiv
besmet zijn. Het percentage tbc-patiënten dat getest werd op hiv steeg van 28 in 2008 naar
60 in 2015, maar is nog steeds lager dan de 80 procent die de WHO adviseert.

Resultaat van de behandeling
Voor de behandeling moeten patiënten een langere periode (vaak zes maanden of meer)
tegelijkertijd verschillende medicijnen innemen. Van de tbc-patiënten uit 2014 zonder enkele
vorm van resistentie tegen de medicijnen en waarvan het behandelresultaat gerapporteerd is,
voltooide 88 procent de behandeling met succes. Dit is iets minder dan in 2013 (91 procent).
Van vijf procent is het behandelresultaat nog niet gerapporteerd. De behandelresultaten van
2015 zijn nog niet bekend.

Synopsis

After many years of decrease, the number of tuberculosis patients in the Netherlands rose
again in 2015 by 6 percent. In that year, 867 TB patients were reported in the Netherlands,
compared to 814 in 2014. The causes are the increased influx of asylum seekers from countries
where the incidence of TB is high, and a somewhat higher number of native Dutch people with
tuberculosis in 2015. This is shown by the figures for 2015. The RIVM reports these figures
every year, in accordance with the WHO's aim to eliminate tuberculosis worldwide.

Tuberculosis is a notifiable infectious disease that is caused by a bacterium. Tuberculosis may
be contagious, for example if it is in the lungs, but this is not necessarily so. The contagious
form of tuberculosis (open tuberculosis) was seen in a quarter of patients in 2015. Nearly three
quarters (72 percent) of the total number of tuberculosis patients in the Netherlands originate
from areas where the incidence of this infectious disease is high, such as parts of Africa and
Asia. In 2015, the largest group of patients originated from Eritrea and Ethiopia.

Tuberculosis and HIV
An HIV infection increases the risk of tuberculosis, and tuberculosis is often the first sign of an
HIV infection. It is therefore important to identify and treat an HIV infection at the earliest
possible stage. With regard to a large number of TB patients, it is not known whether or not
they are infected with HIV. The percentage of TB patients tested for HIV increased from 28 in
2008 to 60 in 2015, but it is still lower than the 80 percent advised by the WHO.

Result of the Treatment
As a treatment, the patients must take different medicines at the same time for a longer period
of time (often for six months or more). Out of the TB patients in 2014 without any form of
resistance against the medicines taken and in respect of whom the treatment results were
reported, 88 percent completed the treatment with success. This is slightly less than in 2013
(91 percent). For 5 percent, the treatment results have not yet been reported. The treatment
results for 2015 are not yet known.

 

Home / Documenten en publicaties / December / Tuberculose in Nederland 2015 : Surveillancerapport inclusief rapportage monitoring van interventies

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu