2017

 • Nieuwsbericht probitrelaties - 15 februari 2017

  Met dit bericht informeren wij u over een aantal actuele ontwikkelingen rond de afleiding, beoordeling en vaststelling van probitrelaties.

 • Vuurwerk zorgt voor smog door fijnstof 01 januari 2017

  In de eerste uren van 2017 is in veel steden van Nederland smog door fijn stof gemeten. De oorzaak was de grote hoeveelheid vuurwerk die tijdens de jaarwisseling is afgestoken. De luchtkwaliteit was in de steden korte tijd “zeer slecht” volgens de Nederlandse Luchtkwaliteitsindex.

 • Afbouwen activiteiten WIP: richtlijnen die worden afgerond
 • Lancering KIDDI-app voor kinderopvang 12 januari 2017

  Mag een kind met ‘krentenbaard’ naar het kinderdagverblijf? En hoe voorkom je dan dat andere kinderen en leidsters ziek worden? Medewerkers van de kinderopvang kunnen dat vanaf vandaag opzoeken in de KIDDI-app. De KIDDI-app bevat informatie over infectieziekten en hygiënerichtlijnen voor kindercentra, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvangorganisaties. Deze informatie is gebaseerd op de richtlijn voor kindercentra van het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid (LCHV), onderdeel van het RIVM. De app is geschikt voor smartphones en tablets en is gratis te downloaden in de Apple store (Apple) en Play Store (Android).

 • Meer ESBL-blootstelling door rundvlees dan door kippenvlees 24 januari 2017

  Hoewel ESBL-producerende bacteriën het vaakst op rauw kippenvlees voorkomen, krijgen mensen waarschijnlijk meer ESBL-bacteriën binnen via het eten van rauw of onvoldoende verhit rundvlees. De belangrijkste manier waarop mensen besmet raken met ESBL-producerende bacteriën is nog niet bekend. Het eten van vlees speelt hierbij mogelijk een beperkte rol. Uit berekeningen waarin alleen de verschillende soorten vlees zijn onderzocht, blijkt dat bijna 80% van de blootstelling aan ESBL via vlees afkomstig is van rundvlees. Op rauw kippenvlees komen weliswaar de meeste ESBL-producerende bacteriën voor. Maar omdat dit niet rauw gegeten wordt, krijgen mensen minder van deze bacteriën binnen door het eten van kippenvlees.

 • Bestuur WIP schrijft minister VWS waarom is besloten de WIP op te heffen

  Het bestuur van de WIP heeft in een brief aan minister Schippers het besluit toegelicht om de activiteiten van de WIP af te bouwen en het opheffen van de Stichting WIP voor te bereiden.

 • Internationale Salmonella-uitbraak lijkt opgelost 16 januari 2017

  Sinds 2015 is er een Europese uitbraak van Salmonella Enteritidis gaande. Vanaf mei 2016 speelde dit ook in Nederland. Bij de uitbraak waren ruim 170 Nederlandse patiënten betrokken. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de Nederlandse Controle Autoriteit Eieren (NCAE) en verschillende GGD’en hebben gezamenlijk vastgesteld dat deze patiënten waren te herleiden tot besmette eieren van enkele Poolse legkippenbedrijven. De laatste weken zijn er geen nieuwe patiënten meer bijgekomen in Nederland. Hiermee lijkt de Europese uitbraak van Salmonella met in totaal bijna 450 geregistreerde patiënten opgelost.

 • Verschillen in ervaring geluid van regionale vliegvelden 17 januari 2017

  Mensen kunnen dezelfde geluidsterkte anders beleven. Zo blijkt dat omwonenden hetzelfde aantal decibellen per regionaal vliegveld verschillend ervaren. Dit komt doordat omstandigheden op en rond de luchthavens van invloed zijn op de manier waarop geluid wordt ervaren. Het aantal en het type vliegtuigen zijn onder andere van invloed op de beleefde hinder. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de verwachtingen over de toekomstige hoeveelheid vliegverkeer en de bijbehorende hoeveelheid geluid.

 • Hergebruik organisch afval kan onbedoelde gevolgen hebben 17 januari 2017

  Het is nodig om met een integrale, ‘brede blik’ te kijken naar de gevolgen van hergebruik van organisch afval voor het milieu. Hergebruik is goed omdat grondstoffen worden bespaard en de hoeveelheid afval wordt teruggebracht. Maar het kan ook onbedoelde gevolgen hebben. Dit staat in een rapport van het RIVM.

 • Workshop RBM II versie 2.4

  Het rekenprogramma RBM II is vernieuwd.

 • Kleine aanpassingen in de Handleiding Risicoanalyse Transport

  De Handleiding Risicoanalyse Transport (HART) beschrijft de rekenmethodieken voor het uitvoeren van een risicoanalyse voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

 • Kansen voor efficiënter beheer van milieuruimte

  Het beheer van de milieuruimte is essentieel voor het verbeteren van planvorming in de fysieke leefomgeving. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM, DCMR, TNO en Wing in het Rijnmondgebied. Op dit moment geldt bij de vergunningverlening: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. De komst van de Omgevingswet biedt echter nieuwe mogelijkheden voor het beheer van de milieuruimte.

 • Effectief Maatschappelijk Verantwoord Inkopen: tools voor circulair, biobased en milieuvriendelijk inkopen 19 januari 2017

  Om inkopers bij overheidsorganisaties te helpen maatschappelijk verantwoord in te kopen, heeft het RIVM op een rij gezet welke ‘tools’ kunnen helpen om milieueffecten te duiden. De tools variëren sterk van opzet: sommige zijn bijvoorbeeld gericht op een specifieke productgroep (zoals gebouwen), andere juist op een bepaald milieuthema (zoals klimaatverandering of vermesting). Daarnaast kunnen ze kwalitatief, of juist kwantitatief zijn georiënteerd. Het RIVM heeft 13 tools geselecteerd die de brede variatie aan mogelijkheden weergeven en deze verder geanalyseerd.

 • Vanaf zondag 22 januari mogelijk smog door fijnstof

  Vanaf zondag 22 januari is er kans op smog door fijnstof. De verwachting is dat de kans op smog door fijnstof de komende dagen blijft vanwege de ongunstige weersomstandigheden met betrekking tot fijnstof. De luchtkwaliteit is de komende dagen ’onvoldoende’ volgens de Nederlandse Luchtkwaliteitsindex. Smog kan luchtwegklachten veroorzaken bij mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen, ouderen en mensen die zich inspannen in de buitenlucht. Het RIVM adviseert mensen die hinder ondervinden om zware lichamelijke inspanning te vermijden.

 • kaart nederland luchtmeetnet 22-1-2016
 • Smogvorming door fijnstof en NO2 23 januari 2017

  Vanaf maandag 23 januari tot donderdag 26 is er smog vorming door fijnstof en NO2. De verwachting is dat dit de komende dagen zal blijven aanhouden, vanwege de ongunstige weersomstandigheden met betrekking tot smog vorming. De luchtkwaliteit blijft ’onvoldoende’ volgens de Nederlandse Luchtkwaliteitsindex. In de stedelijke gebieden kan, in de spits, de luchtkwaliteit zelfs “slecht” tot ”zeer slecht” worden vanwege de hoge concentraties NO2. Smog kan luchtwegklachten veroorzaken bij mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen, ouderen en mensen die zich inspannen in de buitenlucht. Het RIVM adviseert mensen die hinder ondervinden om zware lichamelijke
  inspanning te vermijden.

 • Vernieuwd bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker van start! 23 januari 2017

  Het vernieuwde bevolkingsonderzoek is gestart. Vanaf 23 januari worden de eerste uitnodigingsbrieven van het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker gestuurd naar vrouwen in de regio’s Haaglanden, Rotterdam Rijnmond, Zeeland en Midden en West-Brabant. Het bevolkingsonderzoek wordt gefaseerd ingevoerd, vrouwen in Noord Nederland ontvangen in maart een uitnodiging. Een van de belangrijkste veranderingen is dat het onderzoek van het uitstrijkje in het laboratorium anders is. Het uitstrijkje wordt nu eerst getest op het humaan papillomavirus (HPV). Alleen als HPV gevonden wordt, wordt hetzelfde uitstrijkje in het laboratorium beoordeeld op afwijkende cellen. Een andere verandering is dat vrouwen – als ze dit willen – gebruik kunnen maken van een zelfafnameset waarmee ze zelf thuis vaginaal materiaal af kunnen nemen.

 • Veilig, gezond en duurzaam eten in Nederland: kansen voor integraal beleid 24 januari 2017

  Nederland wil voorop lopen in de internationale ambitie voor een gezond, duurzaam en veilig voedingspatroon. Om dat te realiseren is een integrale aanpak nodig, waarin onder meer veiligheid, gezondheid en duurzaamheid worden afgewogen. Onderzoek van het RIVM laat zien waar kansen en dilemma’s liggen voor deze integrale aanpak.

 • RIVM ondertekent grondstoffenakkoord 24 januari 2017

  Het RIVM is één van de partijen die op 24 januari het grondstoffenakkoord heeft ondertekend. Daarmee ondersteunt het RIVM de transitie naar een circulaire en biobased economie met kennis en informatie. Het RIVM ontwikkelt afwegingskaders voor de beoordeling van producten, maatregelen of innovaties ten aanzien van gezondheid, veiligheid en duurzaam gebruik van het natuurlijk kapitaal.

 • Aanbesteding IMS gepubliceerd 24 januari 2017

  Op 9 januari jl. zijn namens de Screeningsorganisaties de aanbestedingsdocumenten voor het IMS, het beeldeninformatiesysteem, gepubliceerd op Tendernet (TenderNet kenmerk 120778).

 • NHG-Standaard Borstkanker neemt alternatieve BI-RADS 0 route op 24 januari 2017

  In december 2016 is de geactualiseerde NHG-Standaard Borstkanker gepubliceerd. Daarin is onder meer de nieuwe verwijsroute voor vrouwen met een uitslag BI-RADS 0 uit het bevolkingsonderzoek opgenomen.
  Deze gaat per 1 juli 2017 in en houdt in dat huisartsen vrouwen met een BI-RADS 0 uitslag niet meer naar een Mammapoli verwijzen, maar voor aanvullend beeldvormend onderzoek naar een afdeling Radiologie van een ziekenhuis waar ook een Mammapoli aanwezig is.

 • Animatie "borstonderzoek" vernieuwd 24 januari 2017

  De animatie 'borstonderzoek, hoe werkt het?' in het kader van het bevolkingsonderzoek borstkanker is geactualiseerd. Er is een duidelijke navigatie aangebracht, wat het mogelijk maakt de verschillende onderdelen van de animatie te bekijken.

 • Wat verandert er eigenlijk? 24 januari 2017

  Het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker gebeurt ook in 2017 nog steeds met een uitstrijkje. Anders is dat dit uitstrijkje in het laboratorium op een andere manier wordt getest.

 • Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker in het nieuws 24 januari 2017

  Donderdag 12 januari was er in RTL Nieuws een item over het vernieuwde bevolkingsonderzoek.

 • Vernieuwd bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker gefaseerd van start 24 januari 2017

  In het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker wordt het testen van de uitstrijkjes en zelfafnamesets uitgevoerd door vijf screeningslaboratoria. Elk screeningslaboratorium heeft zijn eigen werkgebied.

 • Vernieuwd Beleidskader bevolkingsonderzoeken naar kanker 24 januari 2017

  Het Beleidskader voor de bevolkingsonderzoeken naar kanker per 1 januari 2017, is vastgesteld. Het beleidskader geeft een overzicht van de wettelijke en beleidsmatige kaders voor de drie bevolkingsonderzoeken in Nederland naar kanker: borst-, baarmoederhals- en darmkanker.

 • Congres 9 november 2017; Save the Date 24 januari 2017

  In 2017 organiseert het Centrum voor Bevolkingsonderzoek een congres getiteld: 'De bevolkingsonderzoeken op het spoor'.

 • Risico’s voor ongeboren baby door cytomegalovirus groter dan gedacht 24 januari 2017

  Als een zwangere vrouw cytomegalovirus (CMV) oploopt, zijn de risico’s voor de ongeborene groter dan oorspronkelijk werd gedacht. Terwijl het niet altijd duidelijk is dat het om dit virus gaat, aldus Marjolein Korndewal. Zij promoveerde op dinsdag 24 januari aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Haar promotieonderzoek heeft ze bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gedaan.

 • Beschikbaarheid WIP-richtlijnen
 • Minister VWS roept stakeholders WIP bijeen
 • Chris Dijkens wint eerste RIVM Jan Kliestprijs 01 februari 2017

  Dijkens wint de RIVM Jan Kliestprijs voor zijn inspanningen om samen met nationale en internationale organisaties de aanpak van milieu incidenten te verbeteren. Door het verspreiden van kennis over crisisbestrijding levert hij een substantiële bijdrage aan een veiliger Nederland. Het RIVM heeft de prijs ingesteld om het belang van samenwerking op gebied van veiligheid, milieu en gezondheid te benadrukken.

 • Vervolggesprek IGZ / Regieraad WIP over bezwaren bij Toetsingskader IGZ 30 januari 2017
 • Ingangsdatum veranderde kwaliteitseisen counselors prenatale screening 31 januari 2017

  Zoals gemeld in december 2016, zijn de kwaliteitseisen voor counselors aangescherpt en uitgebreid om de kwaliteit van de counseling prenatale screening te verbeteren.

 • Actualisatie draaiboek Neonatale Hielprik Screening 31 januari 2017

  Het draaiboek van de hielprikscreening is geactualiseerd. Alfa-thalassemie (HbH ziekte) en bèta-thalassemie (major) zijn toegevoegd aan de aandoeningen waarop wordt gescreend.

 • E-learning hielprik ‘verplicht’ 31 januari 2017

  De programmacommissie van de neonatale hielprikscreening heeft in december 2016 het dwingende advies gegeven dat alle screeners de e-learning over de hielprik doorlopen, inclusief het opnieuw volgen van (delen van) de e-learning bij substantiële wijzigingen of uitbreidingen.

 • Periode tot herautorisatie van screeners verkort van 5 naar 3 jaar 31 januari 2017

  Screeningsorganisaties hebben een verantwoordelijkheid in het opleiden van screeners.

 • Verwijstermijnen geactualiseerd per 1-1-2017 31 januari 2017

  Per 1 januari 2017 worden geactualiseerde verwijstermijnen gehanteerd in de neonatale hielprik-screening.

 • Dubieuze uitslag’ wordt ‘niet-conclusieve uitslag’ 31 januari 2017

  Bij de screening op AGS, CH en OCTN2 was een ‘dubieuze uitslag’ mogelijk. Dit wordt door veel betrokkenen als een verwarrende term beschouwd.

 • WIP publiceert richtlijn Persoonlijke beschermingsmiddelen voor verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalig wonen 07 februari 2017
 • Eerste PAS monitoringsrapportage stikstof 08 februari 2017

  Met de PAS-stikstofmonitoring van het RIVM worden de resultaten van het PAS (Programma Aanpak Stikstof) nauwkeurig gevolgd. Deze monitor geeft onder meer inzicht in de trends van de stikstofemissie- en depositie en de beschikbare depositie- en ontwikkelingsruimte. Het blijkt dat de berekende stikstofdepositie nu en in de toekomst daalt, ook als er rekening wordt gehouden met economische groei.

 • Zondag 12 februari kans op smog door fijnstof zeer klein 12 februari 2017

  De kans op smog door fijnstof over heel Nederland is vandaag zeer klein. De gunstige weersomstandigheden zijn hier mede oorzaak van. De luchtkwaliteit is zondag 12 februari 'matig' volgens de Nederlandse Luchtkwaliteitsindex. Smog kan luchtwegklachten veroorzaken bij mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen, ouderen en mensen die zich inspannen in de buitenlucht. Het RIVM adviseert mensen die hinder ondervinden om zware lichamelijke inspanning te vermijden.

 • Zaterdag 11 februari en mogelijk 12 februari smog door fijnstof 11 februari 2017

  Zaterdag 11 februari is er smog door fijnstof over heel Nederland en mogelijk op zondag 12 februari ook. De verwachting voor zondag is gebaseerd op de gemeten concentraties van zaterdag 11 februari en op de ongunstige weersomstandigheden met betrekking tot fijnstof. De luchtkwaliteit kan zondag 12 februari ’onvoldoende’ zijn volgens de Nederlandse Luchtkwaliteitsindex. Smog kan luchtwegklachten veroorzaken bij mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen, ouderen en mensen die zich inspannen in de buitenlucht. Het RIVM adviseert mensen die hinder ondervinden om zware lichamelijke inspanning te vermijden.

 • Voorstel voor Europese berekening van stapeling stoffen in milieu 13 februari 2017

  Het huidige risicobeoordelingssysteem voor chemische stoffen houdt onvoldoende rekening met effecten die verschillende stoffen in combinatie met elkaar hebben op het milieu. Daarom doet het RIVM een voorstel voor de berekening van deze combinatie-effecten onder de Europese REACH regelgeving.

 • Nationaal Programma Preventie goed op weg 15 februari 2017

  Veel van de gezondheidsprogramma’s die onderdeel zijn van het Nationaal Programma Preventie (NPP) hebben de doelen gehaald, die bij de start van het NPP werden gesteld. Vooral rondom scholen is voortgang geboekt. En met meer dan 300 pledges is ook de maatschappelijke beweging Alles is gezondheid... op stoom. Dat blijkt uit de voortgangsmonitor die het RIVM in opdracht van ZonMw heeft uitgebracht. De resultaten worden vandaag gepresenteerd op de jaarlijkse conferentie van Alles is gezondheid...

 • Leeftijd en vaccinatiegeschiedenis beïnvloeden afweerreacties na natuurlijke infectie met kinkhoest 15 februari 2017

  Leeftijd speelt een rol in afweerreacties na een natuurlijke infectie met Bordetella pertussis, de bacterie die de besmettelijke luchtweginfectie kinkhoest veroorzaakt. Vaccinatie heeft het aantal kinkhoestgevallen vanaf de jaren 50 weliswaar drastisch verlaagd, maar deze slimme bacterie is bezig met een comeback; kinkhoest komt ook steeds meer voor bij mensen die hiertegen gevaccineerd zijn. Omdat een natuurlijke infectie, in vergelijking met een kinkhoestvaccinatie, een langere bescherming biedt tegen een volgende kinkhoestinfectie, kan kennis over de afweerreactie (immuunrespons) na infectie bijdragen aan het ontwikkelen van verbeterde vaccins. Dit blijkt uit promotieonderzoek van Inonge van Twillert bij het RIVM. Vandaag promoveert zij bij de Universiteit Utrecht.

 • Vooropleidingseisen kandidaat-screeners aangepast 16 februari 2017

  De vooropleidingseisen voor de kandidaat-screeners van de neonatale gehoor- en hielprikscreening zijn aangepast en zoveel mogelijk gelijk getrokken voor beide programma's.

 • Voorlichting asielzoekers 16 februari 2017

  De folder 'Screeningen bij pasgeborenen' was al vertaald in 10 talen waaronder Arabisch dat gebruikt kan worden voor de asielzoekers uit Syrië.

 • Spiekboekje hielprikscreening weer verkrijgbaar 16 februari 2017

  Het populaire spiekboekje van de hielprikscreening is weer verkrijgbaar.

 • Verplichte nascholing voor counselors prenatale screening live op 16/2: DIN 2.1 16 februari 2017

  Alle zwangeren kunnen vanaf 1 april 2017 kiezen voor de NIPT als zij hun kind willen laten screenen op down-, edwards- en patausyndroom.

 • Counseling NIPT als eerste screeningstest: niet eerder dan 1 april 16 februari 2017

  Vanaf 1 april 2017 kunnen zwangeren in het kader van TRIDENT-2 kiezen tussen de combinatietest en de NIPT als eerste screeningstest als zij hun kind willen laten screenen op down-, edwards- en patausyndroom.

 • Nieuwe materialen op 1 maart beschikbaar 16 februari 2017

  Wegens de invoering van TRIDENT-2 zijn verschillende materialen vernieuwd waaronder de folder voor zwangeren over de screening op down-, edwards- en patausyndroom.

 • (Voorlopige) tarieven 2017 vastgesteld door VWS 16 februari 2017

  Met onze opdrachtgever, het ministerie van VWS, is overeengekomen de (voorlopige) tarieven 2017 voor de diverse laboratoriumbepalingen in het kader van het bevolkingsonderzoek PSIE gelijk te houden aan de tarieven voor 2016 en 2015.

 • Nieuwe uitslagbrieven voor vrouwen die worden uitgenodigd 16 februari 2017

  Deze maand neemt het bevolkingsonderzoek borstkanker nieuwe uitslagbrieven in gebruik. Vrouwen die worden doorverwezen na deelname aan het bevolkingsonderzoek ontvangen voortaan een BI-RADS 0 uitslagbrief of een BI-RADS 4/5 uitslagbrief. De brieven bieden vrouwen op maat informatie over de betekenis van de uitslag. Deze twee gedifferentieerde uitslagbrieven vervangen de huidige uitslagbrief voor cliënten.

 • Nieuwe uitvoeringskader online 16 februari 2017

  Hoe en door wie wordt het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker uitgevoerd? Welke afspraken zijn gemaakt om alles in het proces zo goed en helder mogelijk te laten verlopen?

 • Eerste uitnodigingen op de mat 16 februari 2017

  De eerste uitnodigingen voor het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker zijn eind januari verstuurd.

 • Save-the-date: Eurogin 8 tot 11 oktober 16 februari 2017
 • Virussen mogelijk alternatief voor antibiotica

  Synthetische biologie kan mogelijk een rol spelen in het bestrijden van antibioticaresistentie. Hierbij kan de techniek van synthetische biologie worden gebruikt om virussen aan te passen die bacteriën kunnen aanvallen. Dit blijkt uit een populair wetenschappelijk artikel van RIVM in samenwerking met Kennislink.

 • Hepatitis A onder homomannen in Nederland

  Sinds eind 2016 komen er vaker meldingen binnen van hepatitis A bij mannen die seks hebben met mannen (MSM). Bij de gemiddeld 100 meldingen van hepatitis A die het RIVM jaarlijks krijgt, waren de afgelopen 5 jaar geen mannen die seks hebben met mannen. Sinds eind 2016 zijn er in totaal al 17 meldingen onder mannen met homoseksuele contacten. Ook in andere Europese landen is een toename te zien onder deze groep. Hepatitis A is een besmettelijke leverziekte. Er is een vaccin tegen hepatitis A.

 • Kleine hoeveelheid jodium-131 in Europese lucht 20 februari 2017

  In de tweede helft van januari 2017 hebben diverse landen in Noord-West Europa gemeld dat er radioactief jodium-131 in de lucht is gevonden. Noorwegen was het eerste land dat het meldde en sindsdien hebben ook Finland, Polen, Tsjechië, Duitsland, Frankrijk en Spanje de detectie van jodium-131 gerapporteerd. In de lucht in Nederland hebben we dit niet gedetecteerd.

 • Oproep deelname inventarisatie klachten van vrouwen met een siliconen borstimplantaat 21 februari 2017

  Het RIVM inventariseert in opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) welke gezondheidsklachten vrouwen met een siliconen borstimplantaat ervaren. De IGZ en het RIVM roepen vrouwen met een siliconen borstimplantaat en klachten op om deel te nemen aan dit onderzoek en de vragenlijst in te vullen.

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu