U bevindt zich op: Home Documenten en publicaties 2011

2011

18 oktober 2011
De literatuurdatabase kosteneffectiviteit van preventie biedt een overzicht van economische evaluaties van de preventieve interventies sinds 2005. De studies zijn gerubriceerd naar de ziekte of aandoening waar de interventie zich op richt.
5 oktober 2011
17 november 2011
Voor de vierde keer wordt op 18 november 2011 de Europese Antibioticadag gehouden. In 37 landen in Europa wordt op deze dag aandacht gevraagd voor verantwoord gebruik van antibiotica om ontwikkeling van resistentie tegen te gaan.
30 september 2011
Per 1 oktober wordt de meldingsplicht voor infectieziekten, vastgelegd in de Wet publieke gezondheid, aangepast. Er vinden drie wijzigingen plaats. De meldingsplicht voor Nieuwe influenza A (H1N1) 2009 vervalt. Ook wordt de meldingsplicht voor virale haemorragische koorts en aviaire influenza aangepast.
21 december 2011
Door de Werkgroep Infectiepreventie zijn in de richtlijnen Babyvoeding, Huiddesinfectie en Medicatie via injectie kleine wijzigingen aangebracht.
21 september 2011
Het aantal meldingen van bijwerkingen bij vaccinaties die onder het rijksvaccinatieprogramma vallen, blijven stabiel.
19 augustus 2011
Door de koude winter en de toename van de industriële productie nam de uitstoot van koostofdioxide in Nederland flink toe. Voorlopige cijfers over 2010 van de Emissieregistratie tonen een stijging met 7 procent ten opzichte van 2009.
24 mei 2011
De Gezondheidsraad heeft op 24 mei geadviseerd over mogelijke verbeteringen in het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Er wordt onder andere voorgesteld om uitstrijkjes primair te testen op hoog risico typen van het humaan papillomavirus (hrHPV). Als hrHPV gevonden wordt, volgt een test op afwijkende cellen. Binnen 3 maanden neemt de minister van VWS een standpunt in over het advies.
7 juni 2011
Het Outbreak Management Team (OMT) heeft dinsdagochtend advies uitgebracht over de consequenties van de uitbraak in Duitsland van de EHEC bacterie voor Nederland. Hygiënemaatregelen blijven volgens het OMT erg belangrijk voor het voorkómen van verdere verspreiding van de EHEC bacterie. Voorts zullen artsen een behandelprotocol opstellen voor de behandeling.
2 augustus 2011
Op 28 juni 2011 heeft het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM een deskundigenberaad belegd over recente ontwikkelingen met betrekking tot de verspreiding van metallo-β-lactamase (MBL) producerende Pseudomonas aeruginosa binnen ziekenhuizen in Nederland.
1 juli 2011
Het gebruik van antibiotica in de Nederlandse eerstelijnszorg is de afgelopen jaren stabiel gebleven. Dat blijkt uit gegevens van de SWAB (Stichting Werkgroep Antibioticabeleid) en het RIVM. Dit jaarlijkse rapport, NethMap, geeft een overzicht van het gebruik van antimicrobiële middelen en resistentie in de meest voorkomende, voor de mens pathogene, micro-organismen in Nederland.
17 juni 2011
De ambassadeur van de Verenigde Staten, mevrouw Fay Hartog Levin, en astronaut Steven Smith bezochten op vrijdag 10 juni de GLOBE Leerlingenconferentie 2011 in Space Expo te Noordwijk. Ongeveer 60 leerlingen hebben op deze dag meetgegevens die zij dit schooljaar verzameld hebben aan elkaar en aan wetenschappers van de Wageningen Universiteit, het RIVM en het KNMI gepresenteerd. Mevrouw Hartog Levin en de heer Smith hielden spraken over het belang van wetenschappelijk onderzoek naar ons leefmilieu voor onze toekomst en droegen de leerlingen en hun inzet voor het GLOBE programma een warm hart toe.
3 januari 2011
Vanaf 1 januari 2011 is de registratie en beoordeling van mogelijke bijwerkingen van de inentingen uit het Rijksvaccinatieprogramma naar het Nederlandse Bijwerkingen Centrum Lareb overgegaan.
7 juli 2011
Voor het eerst sinds 2004 vertonen minder collectieve leidingwaterinstallaties in nieuwbouw gebreken.
28 april 2011
Pasgeborenen worden vanaf 1 mei a.s. via de bekende hielprik voortaan ook getest op cystic fibrosis (taaislijmziekte of CF). Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM heeft deze aanpassing in samenwerking met kinderlongartsen, klinisch genetische centra, de patiëntenorganisatie NCFS en screeningslaboratria doorgevoerd. De verwachting is dat jaarlijks gemiddeld 30 kinderen met cystic fibrosis worden opgespoord.
28 april 2011
Het aantal dagen met een daggemiddelde PM10 concentratie boven de 50 µg/m3 is na de eerste maanden van dit jaar in Leiden al op 35 uitgekomen*. Voor fijn stof (PM10) is in de Europese richtlijn luchtkwaliteit (2008/50/EG) als grenswaarde onder andere een dagnorm vastgelegd van 50 µg/m3 die niet meer dan 35 keer per jaar mag worden overschreden.
26 mei 2011
Concentraties fijn stof (PM10) en NO2 dalen gestaag sinds 1993. Dit blijkt uit een gezamenlijke trend analyse van de meetstations van RIVM, DCMR en GGD Amsterdam dat verschenen is in het tijdschrift “lucht”.
4 april 2011
Iedereen kan in tuinen, parken, bossen, duinen en weilanden een tekenbeet oplopen. Dat kan de ziekte van Lyme tot gevolg hebben. Om hier aandacht voor te vragen begint vandaag de jaarlijkse Week van de Teek.
3 mei 2011
Het interne defensieonderzoek over het wapenonderhoudsmiddel PX-10, is naar behoren uitgevoerd. Dat is de uitkomst van het rapport “Evaluatie van het PX-10 rapport van Defensie”.
22 april 2011
Het RIVM heeft voor de VROM-Inspectie een overzicht gemaakt van bestaande en nieuwe methoden om legionella in water aan te tonen. Hiermee wordt het inzicht in de kenmerken en toepassingsmogelijkheden van deze methoden vergroot.
5 juli 2011
Ozon is een natuurlijke component in de atmosfeer, essentieel voor het leven op aarde. Maar ozonconcentraties veranderen onder invloed van menselijke activiteiten. Dat heeft diverse effecten op de mens en vegetatie, en ook op het klimaat. Dit Dossier Ozon 2011 beschrijft de wetenschappelijke kennis over niveaus van ozon op leefniveau en de effecten daarvan in Nederland.
24 november 2011
Vanaf 1 januari 2012 wordt hepatitis B-vaccinatie van druggebruikers niet langer aangeboden in het kader van het hepatitis B-vaccinatieprogramma voor risicogroepen. Vaccinatie van individuele drugsgebruikers tegen hepatitis B wordt per 1 januari 2012 geregeld via de verslavingszorg.
10 mei 2011
In het oppervlaktewater van de Rijn en de Maas zijn zeer lage concentraties van amfetaminen, slaap- en kalmeringsmiddelen, opiaten en cocaïne aangetoond. Deze stoffen vallen onder de Opiumwet. De meeste stoffen worden verwijderd of sterk in concentratie verlaagd tijdens de drinkwaterzuivering. In het drinkwater zijn dan uiteindelijk nog drie stoffen terug te vinden, allen kalmeringsmiddelen. Er worden geen gezondheidskundige risiconormen voor drinkwater overschreden.
17 mei 2011
Het gebruik van ‘early warning’-systemen kan grondwaterwinningen voor drinkwater beter beschermen tegen risico’s op verontreiniging. Door deze risico’s vroegtijdig te signaleren kunnen de betrokken partijen (gemeente, provincie en drinkwaterbedrijf) tijdig maatregelen treffen en verdere verspreiding van verontreinigingen voorkomen.
9 december 2011
De ervaringen van REACH registranten zijn verzameld via een onderzoek uitgevoerd door ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen). De resultaten bevatten waardevolle informatie voor de komende registratiedeadline in 2013. Zowel voor toekomstige registranten als voor ECHA.
26 januari 2011
Er is geen significante toename van het verkeersgeluid gemeten bij de Dynamax-proef op de A12 bij Voorburg. Tijdens de proef mocht het verkeer gedurende een deel van het etmaal 100 in plaats van 80 km/uur rijden.
29 september 2011
Het is mogelijk dat klimaatverandering van invloed is op de kwaliteit van het grondwater omdat veel processen die de grondwaterkwaliteit beïnvloeden afhangen van temperatuur en vochtigheid. Of de grondwaterkwaliteit zal veranderen bij een veranderend klimaat en in welke mate is onduidelijk omdat eenduidig wetenschappelijk bewijs hierover ontbreekt.
23 juni 2011
In Duitsland is het aantal nieuwe patiënten die met EHEC besmet zijn sterk afgenomen. Dit beeld zien we terug in Nederland.

26 april 2011
Deze week ontplooien 50 Europese landen, in het kader van de European Immunization Week (EIW), activiteiten om het belang van vaccinatie te benadrukken. In Nederland organiseert het RIVM de eerste Vasteprik-dag, een ontmoetings- en bijscholingsdag voor professionals die betrokken zijn bij het Rijksvaccinatieprogramma.
8 september 2011
Illegale erectiemiddelen bevatten vaak experimentele geneesmiddelen.Toch lijken de acute gezondheidsrisico’s van illegale erectiemiddelen tot nu toe betrekkelijk klein. Er wordt echter minder gezondheidsschade geregistreerd dan op basis van het gebruik wordt verwacht. De risico’s op lange termijn zijn onbekend. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM
14 oktober 2011
Het Expertisecentrum Geluid gaat rijksbrede ondersteuning geven op het gebied van geluid, geluidshinder en gezondheid. Het centrum verzamelt en ontwikkelt kennis en kunde op het gebied van meet- en rekenvoorschriften voor geluid, monitoring en effecten- en 'impact' onderzoek.
6 december 2011
Door de GGD Rotterdam Rijnmond met financiering vanhet RIVM en in nauwe samenwerking met de WIP en het LCHV is een film ontwikkeld: Norovirus: je ziet het niet maar het is er wel.
21 december 2011
Er is een nieuwe folder verschenen over het Outbreak Management Team (OMT), het Deskundigenberaad (DB) en het Bestuurlijk Afstemmings Overleg (BAO).
23 juni 2011
Na het Fukushima kernongeval heeft het RIVM extra metingen op radioactiviteit in de buitenlucht gedaan. Dit extra meetprogramma is nog geruime tijd voortgezet. Inmiddels is duidelijk dat er nu geen sporen meer van radioactiviteit uit Japan worden aangetroffen in de Nederlandse buitenlucht.
23 november 2011
Kinkhoest is een ziekte die ondanks vaccinatie in Nederland nog regelmatig voorkomt, soms ook bij volwassenen. Bij hen zijn de klachten over het algemeen mild. Zij kunnen ongemerkt nog niet gevaccineerde zuigelingen besmetten. Bij deze onbeschermde zuigelingen kan kinkhoest ernstig verlopen. Daarom wordt in een aantal landen hervaccinatie tegen kinkhoest voor aanstaande ouders en zorgverleners aanbevolen. In Nederland is het aan de Gezondheidsraad om te adviseren over het vaccinatiebeleid. Op dit moment is er geen landelijk advies voor een hervaccinatie tegen kinkhoest.
11 mei 2011
Militairen die in de periode 1993 tot 2001 naar de Balkan zijn uitgezonden hebben geen grotere kans om kanker te krijgen dan militairen die daar niet hebben gediend. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM, dat is uitgevoerd naar aanleiding van een mogelijk verband tussen uitzending naar de Balkan en het optreden van leukemie.
24 februari 2011
6 april 2011
Ouderen die ziek zijn, hoeven niet per se beperkt te zijn in hun functioneren. De helft van de zelfstandig wonende Nederlandse ouderen leeft met één of meer chronische ziekten. Toch ervaart twee derde van de zelfstandig wonende ouderen geen lichamelijke beperkingen, en voelt meer dan de helft zich gezond.
19 juli 2011
In Nederlands oppervlaktewater worden restanten van meerdere gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen. Mensen kunnen met deze stoffen in contact komen door het drinken van water dat uit dit oppervlaktewater wordt gemaakt.
15 februari 2011
Vanaf begin maart starten GGD'en weer met een nieuwe ronde inentingen tegen baarmoederhalskanker. In dit jaar hebben alle meisje die in 1998 zijn geboren een uitnodiging gekregen.
9 maart 2011
Een hoge concentratie ‘goed’ cholesterol (HDL, high density lipoprotein cholesterol) in je bloed is gerelateerd aan een lager risico op darmkanker. Dit verband is onafhankelijk van andere factoren in het bloed die samenhangen met het ontstaan van kanker. Dit blijkt uit onderzoek dat door het RIVM is uitgevoerd in EPIC, een grote Europese studie naar de relatie tussen voeding en kanker.
5 januari 2011
In de winter circuleren altijd griepvirussen in Nederland. Dat wordt op verschillende manieren in de gaten gehouden. Uit de peiling onder huisartsen van het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) blijkt dat er nog geen sprake is van een griepepidemie. Er waren in week 52 (27 december 2010 tot en met 2 januari 2011) 36 op de 100.000 mensen met griepachtige klachten. Als er twee weken achtereen meer dan 51 per 100.000 mensen griepachtige klachten heeft, spreken we in Nederland officieel van een griepepidemie.
13 oktober 2011
Vanaf deze week halen meer dan 3,5 miljoen Nederlanders weer de gratis jaarlijkse griepprik. Elke winter krijgt gemiddeld één op de tien mensen griep. Sommige mensen kunnen ernstig ziek worden als zij griep krijgen. Het gaat om mensen van 60 jaar en ouder en mensen met een chronische aandoening zoals een hartaandoening of astma. Zij krijgen daarom een uitnodiging van hun huisarts om gratis een griepprik te halen. Ze worden tussen half oktober en half november ingeënt. De jaarlijkse griepepidemie begint op z’n vroegst begin december, dus ruim twee weken nadat de laatste mensen hun griepprik hebben gehad.

15 juli 2011
Vanaf vandaag is de digitale Handleiding Gezonde School voor het MBO beschikbaar op www.gezondeschool.nl. De handleiding ondersteunt MBO-scholen bij het werken aan gezondheidsbevordering en preventie volgens de Gezonde School-aanpak. Concrete gezonde activiteiten diverse hulpmiddelen en tips helpen scholen op weg. Bovendien verschijnt bij de handleiding een overzicht van effectieve interventies voor het MBO.
23 juni 2011
De handreiking Triade 2011 beschrijft hoe in stap 3 van het Saneringscriterium locatiespecifiek ecologisch onderzoek kan worden uitgevoerd binnen de Nederlandse bodemwetgeving.
6 december 2011
Vrouwen die hebben deelgenomen aan het bevolkingsonderzoek naar borstkanker, lopen de helft minder risico om te overlijden aan borstkanker. Tot deze conclusie komen onderzoekers van de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van Erasmus MC. Zij publiceren hun bevindingen vanmiddag online in het internationale tijdschrift Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention. Dit onderzoek vond plaats in opdracht van RIVM.
27 juni 2011
Voortaan krijgen alle kinderen die geboren zijn op of na 1 augustus 2011 een inenting tegen hepatitis B aangeboden. De minister van VWS volgt daarmee het advies op van de Gezondheidsraad om de inenting op te nemen in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Hepatitis B is een ernstige leverziekte die veroorzaakt wordt door een virus.
8 december 2011
Het eten van veel fruit en verschillende groenten verlaagt mogelijk de kans op longkanker. Dat staat in het proefschift ‘Quantity & Variety, Fruit and vegetable consumption and bladder and lung cancer risk’ van Frederike Büchner.

7 april 2011
RIVM komt met belangrijke aanpassingen in de richtlijn hoofdluis. Belangrijkste wijziging. Maatregelen zoals het wassen van beddengoed, knuffels, jassen en het stofzuigen van de auto zijn niet meer nodig. Dat scheelt heel veel tijd, geld en stress bij ouders van kinderen met hoofdluis!
6 juni 2011
In Nederland is tot nu toe bij zes mensen een besmetting met de EHEC-bacterie vastgesteld. Alle patiënten hebben de infectie zeer waarschijnlijk in Duitsland opgelopen. In vergelijking met afgelopen week is er één patiënt bijgekomen, deze patiënt was al eerder ziek geworden, maar de laboratoriumbevestiging is dit weekend afgerond. De patiënt had darmklachten, maar geen nierproblemen (HUS-syndroom). Naast deze patiënten zijn er nog enkele zieken die onderzocht worden op een infectie met de EHEC-bacterie.
1 december 2011
Dit is een nieuw filmpje in de serie over het Rijksvaccinatie-programma. In dit derde filmpje is te zien hoe ouders een uitnodiging krijgen voor de vaccinaties en met hun kind naar het consultatiebureau gaan. Verder vertellen ouders en deskundigen over hun ervaringen met vaccinaties.
7 juli 2011
In dit nummer onder meer aandacht voor een uitbraak van norovirus tijdens kennismakingstijd studentenvereniging, een overzichtsartikel over bacteriele meningitis in Nederland, 2001-2010 en infectieziekten als souvenirs: de tol van reizen?
24 november 2011
In het zojuist verschenen nummer van het Infectieziekten Bulletin aandacht voor onder meer de volgende onderwerpen: Resultaten van afgerond Q-koortsonderzoek in Nederland tot nu toe, harddruggebruikers vanaf 2012 geen risicogroep meer voor het vaccinatieprogramma heptatitis B-risicogroepen, en bofuitbraak onder gevaccineerden: wat kunnen we in de toekomst verwachten?
19 september 2011
In dit nummer aandacht voor de indicatoren infectieziektebestrijding van de IGZ, verhoogde luchtweginfecties bij kinderen met downsyndroom, kosteneffectiviteit van infectieziektebestrijding, bof onder studenten, tetanus en norovirus
16 juni 2011
In dit nummer onder meer aandacht voor een cluster van hepatitis A onder homoseksuele mannen, chlamydia trachomatis tijdens de zwangerschap en de resulaten van Legionellabronopsporing 2009-2010.
15 september 2011
Alle kinderen die geboren zijn op of na 1 augustus 2011 krijgen via het Rijksvaccinatieprogramma bescherming tegen hepatitis B aangeboden. Deze inenting wordt al sinds 2003 gegeven aan kinderen uit bepaalde risicogroepen. Nu komt deze bescherming voor alle baby's beschikbaar.
8 juli 2011
Voor het sluitend organiseren van de informatievoorziening over asbest is stroomlijning van informatiekanalen en helderheid in het afhandelen van vragen gewenst.
30 juni 2011
Het RIVM heeft aan de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord de uitslag laten weten van het onderzoek naar de ampullen, die op diverse stranden langs de Noord-Hollandse kust zijn gevonden.
20 juni 2011
Het gebruik van de interspecies website spaart wereldwijd de levens van minimaal 20.000 proefdieren per jaar. Dit blijkt uit een enquête die in 2010 onder de gebruikers van deze website is gehouden.
1 juni 2011
Een landelijk bevolkingsonderzoek naar darmkanker is uitvoerbaar, mits goed voorbereid en stapsgewijs ingevoerd. Ook moet er voldoende capaciteit zijn voor eventuele vervolgonderzoeken.
3 november 2011
De gezondheid van inwoners van krimpregio’s is minder goed dan de gezondheid van inwoners van de rest van Nederland. Uitschieter is Parkstad Limburg waar ruim 25 procent van de mensen aangeeft dat de gezondheid minder is dan goed, tegen 18 procent in heel Nederland. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM naar onder meer ervaren gezondheid, sterfte en levensverwachting in deze regio’s.
8 juni 2011
Het Jaarbeeld 2010 kijkt terug op de activiteiten van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) in dat jaar, aangevuld met interviews en een overzicht van publicaties en onderzoeken.

7 oktober 2011
De concentraties van stoffen die door het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) in Nederland gemeten worden zijn in 2010 weinig veranderd ten opzichte van voorgaande jaren. Dit komt mede doordat de gemiddelde weersomstandigheden, die van invloed zijn op de luchtkwaliteit, niet substantieel afweken van voorgaande jaren. Incidenteel kwamen wel hoge concentraties voor, zoals verhoogde fijnstofconcentraties als gevolg van een stofwolk in Drenthe in mei 2010. De uitbarsting van de IJslandse vulkaan Eyjafjallajökull in 2010 heeft de uitstoot van sulfaat en fluoride in Nederlands slechts in beperkte mate verhoogd.
19 januari 2011
Het deel van de website kiesBeter.nl voor mensen met een licht verstandelijke beperking, 'Gehandicaptenzorg voor jou', is geheel vernieuwd.
19 september 2011
Kinderen met astmasymptomen, en vooral kinderen die per jaar vier of meer episoden hebben van piepen of benauwdheid, hebben een slechtere gezondheid dan andere kinderen. Ze zijn vaker ziek thuis en komen vaker bij de huisarts.
14 juni 2011
24 november 2011
Diverse ingrediënten in cosmetische producten, zoals geurstoffen en conserveermiddelen, geven soms klachten bij de consument
De meest genoemde productcategorieën zijn huidverzorgingsproducten en haarproducten. Daarnaast worden make-up en zonnecosmetica relatief vaak genoemd. Opvallend veel klachten worden gemeld over producten die bedoeld zijn voor gebruik op of rondom de ogen, zoals oogcontourcrème, oogmake-up en oogmake-up remover.
28 november 2011
Het RIVM start in november een klinische studie om de ziekteverwekkers van griepachtige verschijnselen bij ouderen in kaart te brengen. Het onderzoek kan belangrijke informatie opleveren voor de bestrijding van griep en andere luchtweginfecties onder de bevolking.
27 juni 2011
Het is nu hoogzomer en de zonkracht kan net na het middaguur de waarde 7 bereiken. Mensen kunnen dan snel verbranden door de zon. Zondag 26 juni is de zonkracht in Bilthoven voor het eerst dit jaar boven de 7 geweest. Ook de komende zomerse dagen wordt zonkracht 7 of meer verwacht.
7 juli 2011
De in 2007-2009 ontworpen biologische maatlat voor de chemische kwaliteit van sedimenten in zoete getijdenwatern (watertype R8) kan mogelijk worden verbeterd door soorten met een zwakke indicatiewaarde anders of niet mee te wegen.
10 november 2011
Het is praktisch uitgesloten dat defensiepersoneel acute myeloïde leukemie of aanverwante vormen van kanker heeft ontwikkeld door te werken met het wapenonderhoudsmiddel PX-10. Dit middel bevatte tot 1970 lage concentraties van de kankerverwekkende stof benzeen. Na 1970 daalde de concentratie benzeen sterk, waardoor de totale blootstelling voor het personeel gering was.
1 september 2011
In de omgeving nabij het industrieterrein Twentekanaal in Hengelo kan geurhinder optreden. De grenswaarden voor geur worden echter niet overschreden. Verder zijn er geen gezondheidseffecten voor omwonenden te verwachten, omdat de blootstelling van de stoffen die er vrijkomen beneden de gezondheidkundige normen blijft.
20 december 2011
Om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) opgezet. Om de voortgang van het verbeterprogramma te volgen en tijdig bij te kunnen sturen is aan het NSL een monitoringprogramma verbonden. Uit de tweede NSL monitoringsronde “luchtkwaliteitprognoses voor 2011 en 2015”, blijkt dat op een beperkt aantal locaties overschrijdingen van de fijnstof- en stikstofdioxidenormen kunnen voorkomen. Op veel andere locaties liggen de concentraties daar net onder, dit vormt een risico voor het tijdig voldoen aan de grenswaardes.
8 december 2011
Met de maatschappelijke stage ‘Meten voor een duurzame boerderij’ helpen middelbare scholieren boeren en klimaatonderzoekers. Op de boerderij voeren ze metingen aan de bodem uit. De gegevens die ze zo verzamelen zijn voor de boer interessant met het oog op het verbeteren van zijn bedrijfsvoering. Daarnaast gebruiken wetenschappers van RIVM en Wageningen Universiteit de gegevens voor hun onderzoek. Welke invloed heeft bijvoorbeeld agrarisch natuurbeheer op de kwaliteit van de bodem? Naast het doen van de metingen helpen de leerlingen mee op de boerderij en komen meer te weten over het reilen en zeilen op de boerderij.
21 april 2011
Het is de verwachting dat vandaag, donderdag 21 april, de EU-informatiedrempel voor smog door ozon (180 microgram per kubieke meter (µg /m3)) in Gelderland (Gelderse Vallei) zal worden overschreden. Er is dan sprake van matige smog. Overschrijdingen van de informatiedrempel voor ozon treden over het algemeen in de middag of in het begin van de avond op. De ozonconcentraties blijven naar verwachting onder de EU-alarmdrempel voor smog door ozon (240 µg /m3). De kans op overschrijding van de matige smogdrempel is ook morgen nog aanwezig, daarna verwacht het RIVM dat de kans op overschrijding afneemt. De smog kan mogelijk leiden tot gezondheidseffecten bij mensen met ziekten aan de luchtwegen, bij mensen die zich inspannen in de buitenlucht en mensen die extra gevoelig zijn voor ozon.
1 juli 2011
Op dinsdag 28 juni 2011 heeft het RIVM matige smog door ozon vastgesteld op 25 van de 38 meetstations van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML). Vooral in het oosten van Nederland lagen de concentraties meerdere uren boven de drempel voor matige smog van 180 microgram per kubieke meter (µg/m3). Dit kwam overeen met de verwachting. Smog door ozon kan leiden tot gezondheidsklachten, vooral bij mensen met ziekten aan de luchtwegen, bij mensen die zich inspannen in de buitenlucht, bij mensen die extra gevoelig zijn voor ozon en bij kinderen.
27 juni 2011
Het RIVM verwacht op dinsdag 28 juni 2011 matige smog door ozon. De drempel van matige smog door ozon van 180 (microgram per kubieke meter (µg/m3)) wordt vermoedelijk in de middag of aan het begin van de avond in zuidoost Nederland overschreden. De ozonconcentraties blijven naar verwachting onder de EU-alarmdrempel voor smog door ozon (240 µg/m3). De smog kan mogelijk leiden tot gezondheidseffecten bij mensen met ziekten aan de luchtwegen, bij mensen die zich inspannen in de buitenlucht, mensen die extra gevoelig zijn voor ozon en kinderen. Het RIVM adviseert om zware lichamelijke inspanning te vermijden.
30 augustus 2011
Exoten zijn niet-inheemse planten en dieren die door menselijk handelen in Nederland zijn terechtgekomen. Het merendeel is niet schadelijk, maar sommige kunnen een bedreiging vormen voor inheemse soorten. Zo kunnen inheemse soorten in de knel komen of verdwijnen door de komst van exoten.
22 april 2011
Het onderzoek naar alternatieven voor dierproeven moet een betere focus krijgen. De meeste resultaten zijn te bereiken in kennisdomeinen waar Nederland traditioneel sterk in is, zoals kanker- en geneesmiddelenonderzoek en de risicobeoordeling van chemische stoffen. Ook moet meer worden samengewerkt in de implementatie van ontwikkelde alternatieven.
14 maart 2011
In maart 2009 is gestart met de vaccinatiecampagne tegen het virus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken. In deze inhaalcampagne werden eerst alle meisjes geboren in 1993 - 1996 uitgenodigd zich hiertegen te laten inenten.
9 maart 2011
In 2010 heeft ruim 52% van alle meisjes, die geboren zijn in de jaren 1993 tot en met 1996, gehoor gegeven aan de oproep zicht te laten vaccineren tegen baarmoederhalskanker. Dit is het resultaat van de HPV-inhaalcampagne, die startte in maart 2009.
13 april 2011
De in Nederland gemeten radioactiviteit uit Japan ligt duizenden keren lager dan tijdens Tsjernobyl en vormt geen risico voor de Nederlandse bevolking. De berekende stralingsdosis door inhalatie van I-131 over de gehele meetperiode bedraagt minder dan 0,00001 millisievert. De stralingsdosis van Nederlanders is normaal ongeveer 2,5 millisievert per jaar. Op dit moment worden nog steeds sporen van radioactiviteit aangetroffen. Aanvullende data worden gepubliceerd op de RIVM website.
13 december 2011
Met de ondertekening van een convenant op 30 november jl. hebben het RIVM, CBS en de GGD’en een belangrijke stap gezet naar een gezamenlijke gezondheidsmonitor. Dit levert straks landelijke cijfers op die uitgesplitst kunnen worden naar regionaal en lokaal niveau. Door de beschikbaarheid van deze cijfers ontstaat beter inzicht in de gezondheid en gezondheidsbeleving van de burgers.
28 september 2011
Er zijn middelen op de markt die een beschermende werking hebben tegen hoofdluis. Er is echter nog onvoldoende onderzoek bij proefpersonen dat bewijst dat de middelen effectief zijn. Het is ook nog niet bekend óf en hoe snel resistentie optreedt. Het RIVM is, vanwege de mogelijke toename van resistentie en vanwege mogelijke bijwerkingen op langere termijn, geen voorstander van het gebruik van middelen om hoofdluis te voorkomen.

20 januari 2011
Er is een milde griepepidemie in Nederland.

27 april 2011
“Dealing with contaminated sites - From theory towards practical application” is een omvangrijk boek dat dit voorjaar onder leiding van een bodemkundige van het RIVM gereed is gekomen.
30 november 2011
In het soa/hiv-plan zet het RIVM, in afstemming met alle relevante partijen uit het veld uiteen, hoe de preventie en bestrijding van soa/hiv de komende jaren vorm zal worden gegeven. Dit plan, nu nog concept, dient als kader voor de komende vijf jaar (2012-2016) voor alle partijen die betrokken zijn bij beleid en uitvoering van preventie en curatie van soa/hiv.
27 januari 2011
Het Beleids Ondersteunend Team milieu-incidenten (BOT mi) heeft meetresultaten en adviezen gereed over het gebied binnen de 10 km zone vanaf Moerdijk.
26 mei 2011
Op 26 mei presenteerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in het kader van de landelijke Hepatitisweek de nieuwe folder en poster van het vaccinatieprogramma hepatitis B-risicogroepen: mannen die seks hebben met mannen (MSM), sekswerkers en druggebruikers. Folder en poster betreffen het verhoogde risico voor het oplopen van hepatitis B-infectie en de mogelijkheid van vaccinatie daartegen.
10 mei 2011
Jaarverslag 2010 van de WIP
1 maart 2011
Voor alle kinderen die geboren zijn op of na 1 maart 2011 wordt een nieuw pneumokokkenvaccin gebruikt. Het vaccin geeft een bredere bescherming dan het huidige vaccin. De Minister van Volksgezondheid heeft dit besloten op basis van een advies van de Gezondheidsraad.
26 januari 2011
De nieuwe geluidindicatoren Gden en Gnight vertonen een goede correlatie met geluidsschade, hinderbeleving en slaapverstoring. Deze gebiedsgerichte indicatoren maken het mogelijk de geluidbelasting in verschillende gebieden onderling te vergelijken.
27 oktober 2011
Veel mensen vinden regels die hun ziektekostenverzekeraar stelt over bijbetaling voor zorg en het eigen risico maar lastig te begrijpen. Zo weet 30% van de zorgverzekerden na afloop van een behandeling niet waarom zij moeten bijbetalen. Dat blijkt uit de nieuwe kwaliteitsinformatie over zorgverzekeraars, die te vinden is op www.kiesBeter.nl.
25 oktober 2011
Het Nieuwe influenzavirus type A subtype (H1N1) 2009 heet vanaf nu influenza A(H1N1)pdm09 virus.
5 juli 2011
De gegevens in het Nederlands Voedingsstoffenbestand (NEVO) zijn door het RIVM geactualiseerd. Dit heeft geresulteerd in de gedrukte NEVO-tabel 2011, uitgegeven door het Voedingscentrum, en een nieuwe uitgave van NEVO-online door het RIVM. Het betreft gegevens over de voedingskundige samenstelling van 2080 levensmiddelen.
14 november 2011
Het RIVM biedt informatie over het Rijksvaccinatie-programma nu ook aan op video. De video’s vormen een aanvulling op bestaande communicatiemiddelen zoals brochures, brieven en de website. Door de toevoeging van video’s wordt de informatie voor meer mensen toegankelijk.
18 april 2011
De website van het RIVM is vernieuwd. Voortaan hebt u één ingang naar alle webinformatie van het RIVM. Toegankelijkheid en vindbaarheid van informatie staan hierbij centraal. Zo mag het RIVM het Waarmerk drempelvrij.nl op zijn website voeren.
4 juli 2011
Op 4 juli wordt in Singapore de 4e editie van de WHO Guidelines for Drinking-Water Quality gelanceerd. Dit zijn de belangrijkste internationale richtlijnen op gebied van Water en Gezondheid, het RIVM heeft hier een belangrijke bijdrage aan geleverd. De richtlijnen vormen een belangrijke basis voor eventuele revisie van de Europese en Nederlandse drinkwaterwet- en regelgeving.
24 mei 2011
De nitraatconcentratie in het bovenste grondwater van landbouwbedrijven in de zandregio is tussen 1992 en 2009 met meer dan 50% afgenomen. Dit is het gevolg van maatregelen uit het mestbeleid.
13 januari 2011
Op dit moment melden 87 op de 100.000 mensen griepachtige klachten bij hun huisarts.
23 november 2011
In deze korte film van GGD Rotterdam Rijnmond ziet u hoe het besmettelijke norovirus zich verspreidt en welke maatregelen u kunt nemen om uzelf en anderen te beschermen.
15 maart 2011
Sinds vrijdag 11 maart ondersteunt het RIVM de overheid bij het beantwoorden van vragen over de nucleaire situatie in Japan. Die vragen komen van verontruste burgers en van bedrijven en organisaties die in Japan werkzaamheden uitvoeren.
7 maart 2011
Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) is als observer aangesloten bij het ‘Radiation Emergency Medical Preparedness and Assistence Network’ (REMPAN) van de Wereldgezondheidsorganisatie.
12 september 2011
De toenemende antibioticaresistentie is een punt van aandacht. Hoewel we in de Nederlandse gezondheidszorg over het algemeen een verantwoord gebruik van antibiotica hebben, speelt ook in onze zorg de dreiging van resistentievorming en uitbraken met resistente bacteriën. De gebeurtenissen in het Maasstad ziekenhuis hebben dit nogmaals onder de aandacht gebracht.
1 augustus 2011
Het RIVM doet onderzoek naar de oorzaken van de epidemie van bof, die sinds eind 2009 vooral heerst onder studenten. Vanaf 1 december 2009 tot 26 juli 2011 zijn er 1004 meldingen van patiënten met bof bij het RIVM binnengekomen. De meldingen komen vooral uit universiteitsteden.
25 mei 2011
Uit een worst case benadering blijkt dat enkele duizenden mensen uit de directe omgeving van het bedrijf Sterigenics jarenlang zijn blootgesteld aan uiteenlopende hoeveelheden ethyleenoxide.
26 mei 2011
In Duitsland worden veel patiënten gemeld met ernstige nierklachten HUS (hemolytisch-uremisch syndroom) en bloederige diarree als gevolg van een infectie met de EHEC (Enterohaemorrhagic Escherichia coli) bacterie. In Nederland is tot nu toe één patiënte gemeld met HUS ten gevolge van EHEC, die zeer waarschijnlijk in Duitsland besmet is geraakt. Overigens zijn er in Nederland in 2011 nog geen andere patiënten met HUS gemeld en is het aantal EHEC meldingen niet verhoogd.
7 juli 2011
Het vitamine D-gehalte in het bloed is met name bij Surinamers ontoereikend. Dit blijkt uit onderzoek, uitgevoerd door RIVM in samenwerking met het AMC, waarin de voedingsstatus is vastgesteld van 35-60 jarige deelnemers aan de SUNSET-studie.
8 december 2011
De tijdelijke oplossing om de foutmelding bij het openen van pdf documenten te voorkomen is om op de download de rechtermuisknop te klikken en open te kiezen.
9 november 2011
Bent u fabrikant van lampoliën en aanmaakvloeistoffen voor barbecues? Lees dan dit nieuwsbericht heel aandachtig! Als fabrikant van lampoliën en aanmaakvloeistoffen voor barbecues moet u voldoen aan de restrictiebepalingen die in bijlage XVII van REACH staan. Entry 3 van bijlage XVII bevat de restrictie voor lampoliën en aanmaakvloeistoffen voor barbecues.
5 april 2011
Wereldwijd moet er meer aandacht komen voor het opsporen van voedsel dat besmet is met het norovirus. Daardoor zouden veel uitbraken van deze zeer besmettelijke buikgriep kunnen worden voorkomen. Dat blijkt uit onderzoek waarop RIVM epidemioloog Linda Verhoef donderdag 7 april promoveert aan het Erasmus MC.
30 mei 2011
Ruim 70% van de 55-plussers met een chronische ziekte heeft niet één maar meerdere chronische ziekten. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM en het NIVEL dat gepubliceerd is in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. De organisatie van de gezondheidszorg is veelal gericht op enkelvoudige ziekten en sluit nog onvoldoende aan bij deze multimorbiditeit.
17 oktober 2011
Elke vier jaar verschijnt de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) waarin het RIVM rapporteert over de huidige toestand en toekomstige ontwikkeling van de volksgezondheid. Zojuist is het definitierapport verschenen, met de hoofdlijnen van de zesde editie: de VTV-2014. Een VTV beschrijft de laatste ontwikkelingen op het gebied van gezondheid, ziekte, determinanten, preventie, zorg, gezondheidsverschillen en regionale en internationale vergelijkingen
20 mei 2011
Om de herinnering aan de slachtoffers van de polio-epidemieën levend te houden, schreven twee leden van VSN Spierziekten Nederland het boek ‘Polio, een ziekte om nooit te vergeten`
7 december 2011
Het RIVM heeft een promotiefilm Gezonde School voor mbo-scholen gemaakt. Het is de eerste van drie nieuwe films die het RIVM Centrum Gezond Leven met partners maakt om Gezonde School bij het onderwijs te promoten. Hiermee wil het RIVM Gezonde School beter op de kaart zeten in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het mbo. Werken aan gezondheid op scholen loont: gezonde studenten presteren beter en verzuimen minder.
15 augustus 2011
Het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM heeft samen met Duitse, Engelse en Amerikaanse wetenschappers een protocol ontwikkeld voor een test waarmee ziekenhuizen een uitbraak van de Klebsiella pneumoniae snel kunnen opsporen Het protocol voor deze test is vandaag beschikbaar gesteld aan alle Nederlandse ziekenhuizen.
24 februari 2011
Ruim 2500 patiënten krijgen een vaccinatie aangeboden tegen Q-koorts. In opdracht van het RIVM worden vooronderzoek en vaccinaties verzorgd door het bedrijf Vaxinostics, in samenwerking met de GGD Hart voor Brabant. De patiënten zijn aangemeld door hun huisarts. De aanmeldtermijn is inmiddels gesloten.
25 maart 2011
In een luchtstofmonster, genomen op het RIVM tussen woensdagochtend 23 maart en donderdagochtend 24 maart, zijn radioactieve deeltjes gevonden, afkomstig van het kernongeval in Japan. Het gehalte aan I-131 lag ruim een factor 10.000 lager dan tijdens ‘Tsjernobyl’. De gevonden concentraties zijn verwaarloosbaar en leiden niet tot besmetting van gras, gewassen en drinkwater.
22 april 2011
Het is raadzaam om groenten voor consumptie goed te wassen, eventueel te schillen en waar mogelijk te koken of te bakken. Zo wordt de kans op het binnenkrijgen van bacteriën, inclusief bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica, geminimaliseerd. Dit heeft het RIVM geadviseerd aan de nVWA en aan het ministerie van VWS.

18 januari 2011
In haar bijdrage aan het advies van het Beleids Ondersteunend Team milieu-incidenten (BOT mi) advies op grond van het onderzoek naar aanleiding van de brand bij Chemie- Pack te Moerdijk', heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu een monsterpunt betiteld als meetpunt 'Mariapolder'.
14 december 2011
Dr. ir. Reinout D. Woittiez wordt met ingang van 1 februari 2012 benoemd tot kwartiermaker/beoogd directeur van de regionale uitvoeringsdienst Noordzeekanaalgebied (RUD NZKG). Woittiez werkt momenteel als plaatsvervangend Directeur Generaal bij het RIVM. Daarvoor was hij onder meer werkzaam als directeur van de sector Milieu en Veiligheid van het RIVM en bij de Algemene Inspectie Dienst.
19 februari 2011
Recent onderzoek levert extra bewijs voor het verband tussen het eten van kippenvlees met ESBL-bacteriën en antibioticaresistente ESBL-bacteriën bij mensen. Het RIVM wijst nogmaals op het feit dat overmatig antibioticagebruik in de veehouderij risico’s met zich meebrengt. Mensen kunnen kip en eieren kunnen veilig eten, mits zij het vlees goed verhitten en hygiënisch bereiden.

3 oktober 2011
Er is nog steeds onvoldoende bewijs dat specifieke voedingsadviezen de symptomen van ADHD kunnen verergeren of verminderen. Dit stellen RIVM experts in een rapport van oktober 2011.
5 juli 2011
Vertegenwoordigers uit twaalf landen van de Europese Unie hebben gediscussieerd over hoe men het best de effecten van mestbeleid kan monitoren. Er zijn zowel overeenkomsten als verschillen in hoe men de effecten op de waterkwaliteit meet.
16 november 2011
De eerste editie van de Richtlijnen Infectieziektebestrijding Vlaanderen is verschenen. In een samenwerkingsproject tussen het CIb en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid zijn de LCI-richtlijnen Infectieziektebestrijding aangepast aan de Vlaamse situatie.
13 oktober 2011
Het RIVM biedt informatie over het Rijksvaccinatie- programma nu ook aan op video. De video’s vormen een aanvulling op bestaande communicatiemiddelen zoals brochures, brieven en de website. Door de toevoeging van video’s wordt de informatie voor meer mensen toegankelijk. Vandaag verschijnt de eerste video, in een serie van vier, met de titel ‘Wat is het Rijksvaccinatieprogramma? De film duurt ongeveer 4 minuten en bevat algemene informatie over het programma dat kinderen in Nederland al meer dan 50 jaar beschermt tegen ernstige infectieziekten. De video laat zien hoe kinderen worden beschermd tegen ernstige infectieziekten zoals mazelen en meningokokken C. En waarom inenten nog steeds nodig is, ook al komen sommigen ziekten nauwelijks meer voor.
19 december 2011
Op 15 december 2011 is het Schmallenbergvirus onder Nederlandse lammeren aangetroffen. Het virus is vernoemd naar de Duitse plaats Schmallenberg, waar het virus in november onder runderen werd aangetroffen. Zowel koeien als schapen kunnen ziek worden van dit virus. Uit een eerste onderzoek van het RIVM, het Centraal Veterinair Instituut (CVI) en de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) blijkt dat overdracht van dit virus naar de mens tot nu toe niet is aangetoond.
7 april 2011
De beet van een teek kan een bacterie overbrengen die de ziekte van Lyme veroorzaakt. De afgelopen vijftien jaar nam het aantal mensen met de rode ringvormige uitslag toe. Het RIVM start een onderzoek naar hoe vaak de ziekte van Lyme vóórkomt, wat de ziektelast is en wat de risicofactoren zijn.
3 mei 2011
Samen met het ministerie van VWS, ZonMW, GGD Nederland en de landelijke thema-instituten organiseert het RIVM Centrum Gezond Leven in mei en juni 2011 vier regionale ontmoetingen 'Kunst van het kiezen’. De ontmoetingen maken professionals wegwijs in het grote ondersteuningsaanbod in de gezondheidsbevordering.
15 juni 2011
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gaat verhuizen naar het Utrecht Science Park aan de Uithof in Utrecht. Het zal daar in 2018 een nieuw te bouwen gebouw betrekken. Dat heeft minister Schippers van VWS vandaag besloten.
22 februari 2011
De Milieuongevallendienst van het RIVM onderzoekt of en in hoeverre er schadelijke stoffen vrijkomen bij de brand in het havengebied in Amsterdam. Het RIVM rapporteert de resultaten aan de gemeente Amsterdam (bevoegd gezag) en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
11 januari 2011
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft een advies uitgebracht met betrekking tot gezondheidsonderzoek naar aanleiding van de brand in Moerdijk.
29 april 2011
Roel Coutinho, directeur Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM, wordt per 1 mei benoemd aan de Universiteit Utrecht tot hoogleraar voor Utrecht Life Sciences (ULS), aan de faculteiten Geneeskunde en Diergeneeskunde. Hij zal zich richten op de epidemiologie en preventie van infectieziekten op het grensvlak tussen mens en dier.
17 juni 2011
Bij het meldpunt Cosmeticaklachten.nl en via deelnemende huisartsen en dermatologen zijn in het afgelopen jaar ruim
1.250 meldingen binnengekomen van klachten die mogelijk door cosmetische producten zijn veroorzaakt. Dit blijkt uit de jaarrapportage van het RIVM over het eerste jaar van het project.
29 juni 2011
Op 12 juni 2015 heeft het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM een deskundigenberaad belegd met betrekking tot de mogelijke toename van Hepatitis E in Nederland. Tijdens dit beraad is de huidige stand van zaken op het gebied van hepatitis E-verspreiding en de potentiële risico’s voor de volksgezondheid besproken.
Hierbij waren deskundigen aanwezig van het RIVM, het CVI, Sanquin, de NVWA, evenals medisch specialisten op het gebied van leverziekten, medische microbiologie en infectieziekten uit verschillende Nederlandse academische ziekenhuizen en laboratoria.
In de adviesbrief, rechts onder Download, vindt u de samenvatting van dit beraad en de adviezen van de deskundigen.
15 juli 2011
30 juni 2011
De scenario's en ongevalskansen kunnen worden gebruikt om de risico’s van bovengrondse aardgasleidingen voor de omgeving in kaart te brengen. Dit gebeurt met de rekenmethodiek voor aardgasinrichtingen die momenteel wordt ontwikkeld. Deze rekenmethodiek zal deel uitmaken van de Handleiding risicoberekeningen bij het Besluit externe veiligheid inrichtingen.
17 juni 2011
Het RIVM heeft een systematiek voorgesteld waarmee chemische stoffen worden geselecteerd die relevant zijn voor het Nederlandse prioritaire stoffenbeleid. De systematiek is in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu gemaakt, omdat dit beleid momenteel wordt geactualiseerd. De geselecteerde stoffen worden aangeduid met de term ‘Zeer Zorgwekkende Stoffen’.
5 april 2011
De soa-poliklinieken van de GGD’en weten steeds effectiever mensen met een hoog risico op te sporen en te behandelen. In 2010 is het aantal nieuwe consulten met 13% gestegen ten opzichte van 2009 tot 105.000 bezoeken. Dit blijkt uit de nieuwe ‘thermometer soa-hiv’ van het RIVM.
30 augustus 2011
Klimaatverandering kan in stedelijk gebied tot onder andere extreme hitte en overmatige neerslag leiden. Meer groen draagt in perioden van extreme hitte bij aan minder hitteoverlast in steden. Voldoende waterbergend vermogen van de bodem zorgt bij extreme hoeveelheden neerslag voor minder wateroverlast. Gemeenten doen er daarom goed aan maatregelen te nemen waarmee de stad klimaatbestendig wordt gemaakt.
13 mei 2011
Het RIVM-CIb gaat zich de komende jaren extra inspannen om haar regierol en haar functie als netwerkorganisatie te versterken. In het strategisch beleidsplan is een selectie gemaakt van onderwerpen waarvoor dat speciaal geldt.
17 juni 2011
Het RIVM beschrijft hoe de streefwaarde in het Nederlandse milieubeleid voor chemische stoffen wordt toegepast en geeft aan wat de meerwaarde ervan is voor nu en in de toekomst. De Nederlandse streefwaarde, ook wel aangeduid als verwaarloosbaar risiconiveau, is de concentratie van een stof in het milieu waarbij risico’s voor mens en ecosysteem verwaarloosbaar zijn. Bij de streefwaarde is inbegrepen dat mens en milieu aan meerdere stoffen tegelijk blootgesteld kunnen worden, waardoor deze beschermt tegen de risico’s van deze mengsels.
29 september 2011
De tailleomtrek blijkt een goede voorspeller van de risico’s die ouderen lopen om te sterven aan hart- en vaatziekten. Dit is het resultaat van één van de 40 onderzoeken, die vandaag op de zogeheten SOR markt (Strategisch Onderzoek RIVM) worden gepresenteerd.
1 december 2011
Nieuw op Loketgezondleven.nl is het themadeel Letsel in de Handreiking Gezonde Gemeente. Dit themadeel is een co-productie van Consument en Veiligheid en het RIVM Centrum Gezond Leven. De Handreiking Gezonde Gemeente is dé verzamelplaats van informatie voor gemeentelijk gezondheidsbeleid.
26 oktober 2011
Het jaarlijkse themanummer van het Infectieziekten Bulletin heeft als thema MRSA. De hoeveelheid en diversiteit van bijdragen die in dit themanummer over MRSA zijn opgenomen, geven aan dat MRSA leeft in alle geledingen van de gezondheidszorg.
22 april 2011
De drempelwaarde van matige smog door ozon is vrijdag 22 april bijna overschreden. De hoogst gemeten waarde bedroeg 180 µg /m3 in Gelderland (meetlocatie Wekerom). De kans op overschrijding van de matige smogdrempel is ook tijdens de Paasdagen nog aanwezig, daarna verwacht het RIVM dat de kans op overschrijding afneemt.
21 november 2011
Deze toekomstverkenning geeft ontwikkelingen aan in de drinkwatervraag en de kwaliteit van bronnen voor drinkwater in 2040. De toekomstverkenning is gemaakt als voorbereiding voor de nog op te stellen Nota Drinkwater van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M). Deze Nota vloeit voort uit de Drinkwaterwet die sinds juli 2011 van kracht is.
1 november 2011
Het RIVM en prof. dr. R. A. Coutinho dagen huisarts H. van der Linde voor de rechter. In een bodemprocedure vragen Coutinho en het RIVM de rechter om een oordeel over de rechtmatigheid van diens uitspraken in de media over het RIVM en directeur Infectieziektebestrijding, prof. dr. R. A. Coutinho. Hiertoe is besloten in overeenstemming met het ministerie van VWS.
30 mei 2011
In Nederland zijn enkele mensen ziek geworden na een bezoek aan Duitsland. Allemaal hebben ze een darminfectie en drie van deze mensen hebben daarnaast ernstige nierklachten als gevolg van de infectie (HUS-syndroom). Of bij alle patiënten de HUS veroorzaakt is door de Duitse EHEC bacterie, is nog niet bekend. Dat onderzoek loopt nog.
29 november 2011
Dit is een update van de halfjaarlijkse soa en hiv thermometer waarin de meest recente gegevens uit de nationale soa surveillance bij soacentra worden gepresenteerd. Daarnaast zijn ook de Sense data hierin opgenomen. De gegevens in deze update dienen met enige voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd, aangezien het om voorlopige resultaten tot en met juni 2011 gaat.
3 mei 2011
In totaal 1354 mensen zijn de afgelopen maanden ingeënt tegen Q-koorts. Patiënten zullen nog drie maanden worden gevolgd op mogelijke bijwerkingen. Ernstige bijwerkingen zijn tot nu toe niet gemeld. De vaccinaties zijn aangeboden aan mensen met specifieke hart- en vaataandoeningen, omdat zij een groter risico lopen op een ernstig verloop van de ziekte.
5 oktober 2011
Veel Nederlanders eten nog steeds te weinig fruit, groente, vis en vezel en voldoen daardoor niet aan de richtlijnen goede voeding. Wel is het type vet in de voeding verbeterd, doordat vooral de hoeveelheid transvetzuren in voedingsmiddelen is afgenomen. Het aandeel verzadigde vetzuren in de voeding is echter nog ongunstig en overgewicht komt frequent voor. Dit blijkt uit recente voedselconsumptiegegevens van het RIVM in opdracht van het ministerie van VWS. Hiervoor is tussen 2007 en 2010 in kaart gebracht wat kinderen en volwassenen consumeren.
1 juli 2011
Vanaf 1 juli 2011 wordt het bloedonderzoek bij zwangere vrouwen verbeterd. Het gaat om twee uitbreidingen van het landelijk bevolkingsonderzoek waarbij zwangeren in het begin van de zwangerschap gescreend worden op infectieziekten (HIV, Hepatitis B en syfilis) en immunisatie door rode bloedcellen.
21 april 2011
Circa 1,5 tot 5% van de containers die de afgelopen jaren via de havens van Rotterdam en Amsterdam werd ingevoerd, bevatte gassingsmiddelen in concentraties boven de arbogrenswaarden. Dit blijkt uit een vergelijking van verschillende meetcampagnes die de laatste jaren zijn uitgevoerd naar schadelijke gassen in importcontainers.
31 mei 2011
Van de vrouwen bij wie borstkanker wordt vastgesteld, is 84% na vijf jaar nog in leven. Bevallingen eindigen in het ene ziekenhuis veel vaker in een keizersnede dan in het andere. In 2009 hebben zorgverzekeraars voor het eerst verdiend aan de basisverzekering. Dit is een kleine greep uit de informatie van de vernieuwde Zorgbalans-website.
1 juni 2011
In Nederland is tot nu toe bij vijf patiënten een infectie met de EHEC-bacterie bevestigd. Alle patiënten hebben Duitsland bezocht.
25 maart 2011
Op 25 maart 2011 is vogelgriep vastgesteld bij een pluimveebedrijf met 127.500 legkippen in het Zeeuwse Schore, gemeente Kapelle.
30 augustus 2011
De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) vraagt o.a. om na te gaan of de concentraties verontreinigende stoffen in grondwater stijgen. Daarnaast zijn er enkele andere onderdelen in de KRW waarvoor een trendbepaling nodig is. Dit rapport doet voorstellen voor een aantal technische aspecten van trendbepaling.
25 augustus 2011
Dit voorjaar zijn er belangrijke wijzigingen geweest in de richtlijn hoofdluis. Hoofdluis bestrijd je vooral door goed te kammen. Omgevingsmaatregelen zoals knuffels wassen zijn niet meer nodig.
1 januari 2011
In de eerste uren van 2011 is in grote delen van Nederland smog door fijn stof gemeten. De oorzaak is de grote hoeveelheid vuurwerk dat tijdens de jaarwisseling is afgestoken. De hoogste concentratie, 181 microgram fijn stof per kubieke meter, werd gemeten op een station in de stad Utrecht. Dat is lager dan de grenswaarde voor ernstige smog.
16 september 2011
Vrijdag 16 september is het wereldozondag, de dag waarop we stilstaan bij de mondiale afspraken om de ozonlaag te beschermen. Het RIVM draagt daaraan bij door ondermeer de gevolgen te meten van de aantasting van de ozonlaag voor UV-stralingsniveaus in Nederland en schadelijke gevolgen voor de gezondheid te berekenen.
8 november 2011
Afgelopen tijd is er veel publiciteit geweest naar aanleiding van een artikel in het Geneesmiddelenbulletin. In dit artikel werd getwijfeld aan de werkzaamheid en effectiviteit van griepprik. Het bevat geen nieuwe resultaten, maar geeft een samenvatting van reeds bekende gegevens. Bij huisartsen en patiënten kan dit leiden tot vragen
1 juni 2011
Als onderdeel van de voorbereidingen op de wereldwijde eradicatie van polio ontwikkelt het RIVM voor de World Health Organization (WHO) een nieuw en veilig poliovaccin voor locale productie in ontwikkelingslanden.
4 juni 2011
De EHEC-bacterie die vooral in Duitsland veel ziektegevallen veroorzaakt is een zeldzaam type. Hij is wel eerder bij mensen gezien maar heeft nog nooit voor een uitbraak gezorgd.
8 april 2011
Het Verdag van Rotterdam voorkomt het transport van gevaarlijke stoffen zonder voorkennis van het ontvangende land.. Begin april 2011 nomineerde het Chemical Review Committee zes nieuwe stoffen, waaronder endosulfan en PFOS.
6 december 2011
Lang niet alle ziekenhuizen die medische lasers gebruiken, letten structureel op de veiligheid voor behandelaars en patiënten. Zelfregulering leidt tot op heden onvoldoende tot het opzetten van systemen voor laserveiligheid. Dit blijkt uit een enquête onder twintig Nederlandse ziekenhuizen die het RIVM in opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft uitgevoerd. Het RIVM beveelt ziekenhuizen aan een deugdelijk systeem voor laserveiligheid in te voeren.
6 april 2011
Op 6 april was de maximale zonkracht in Bilthoven 4.4. Die waarde werd in de afgelopen 15 jaar niet eerder zo vroeg in het seizoen gemeten. Normaal wordt pas rond 15 april de waarde 4 overschreden. Mogelijk hangt deze hoge waarde samen met de grote ozonafbraak in het Noordpoolgebied in maart.

Service

Service

Waarmerk drempelvrij.nl Webrichtlijnen; klik voor een reactie.